Архив за May 2012

11 май – Професионален празник на библиотекарите

May 9th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Да­та­та 11 май има сво­и­те дъл­бо­ки ис­то­ри­че­с­ки ко­ре­ни. На та­зи да­та Бъл­гар­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва от­бе­ля­з­ва Де­ня на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност и кул­ту­ра. През 1867 г.в град Ка­ло­фер по­е­тът-ре­во­лю­ци­о­нер Хри­с­то Бо­тев про­из­на­ся пла­мен­на реч. В пра­з­ни­ч­на­та ат­мо­с­фе­ра на въз­ро­ж­ден­с­ко­то учи­ли­ще пи­са­те­лят Иван Ва­зов ни пре­на­ся чрез ро­ма­на „Под иго­то”/гл.”Ра­ди­ни въл­не­ния”/. Ар­хи­в­ни до­ку­мен­ти раз­к­ри­ват, че още по вре­ме […]Едно приятно изживяване в град Суворово

May 9th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Кол­ко е ху­ба­ва и не­по­з­на­та на­ша­та ро­ди­на. Ето, ка­к­то ка­зат ста­ри­те хо­ра, на две пе­ди сме от град Су­во­ро­во, но не го по­з­на­ва­ме. А не­го­ви­те по­ля­ни и ре­д­ки­те дър­ве­та са тол­ко­ва ху­ба­ви и при­в­ле­ка­тел­ни! На­ши­ят при­зив е – ор­га­ни­за­то­ри, по­се­те­те те­зи ме­с­та и се по­ра­д­вай­те на ху­бо­ст­та им. Пи­ша те­зи ре­до­ве, за да спо­де­ля, че […]Втори Дубай край Балчик

May 9th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Дубай 2 край Балчик може да изникне скоро. В суперлуксозния комплекс искат да инвестират групата от седем милиардери от Мексико, които в събота пристигнаха у нас по покана на бизнесмена Красимир Гергов. Богаташите са били впечатлени от комплекса „Трейшън клифс“, където вчера се проведе голф турнира „Св. Георги“. Още в първия ден от визитата си […]Интервю с Мирко Мирков

May 9th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Чувствате ли се на 80 години? По­ч­ти не. Ви­на­ги съм ра­бо­тил с мла­ди хо­ра и съм се чу­в­с­т­вал до­б­ре око­ло тях. За­то­ва ня­мам про­б­ле­ми със ста­ро­ст­та. Кол­ко го­ди­ни ра­бо­ти­х­те в Мор­с­кия клуб? 35 го­ди­ни, по­ч­ти це­ли­ят ми тру­дов път пре­ми­на в Мор­с­ки клуб. Още от ка­зар­ма­та се за­ни­ма­вах с мор­с­ки спорт и бях пър­ве­нец на […]Ветровата енергия – промяна на света

May 9th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

С вся­ко ед­но за­вър­та­не вя­тър­на­та тур­би­на про­ме­ня на­чи­на, по кой­то про­из­ве­ж­да­ме ел.енер­гия. Не са­мо по­ра­ди то­ва от юни 2010 г. съ­ще­с­т­ву­ва Бъл­гар­с­ка ве­т­ро­е­нер­гий­на асо­ци­а­ция /БГВЕА/с по­ве­че от 60 чле­на пре­д­с­та­ви­те­ли на во­де­щи фир­ми, раз­ра­бо­т­ва­щи про­е­к­ти, про­из­во­ди­те­ли, фи­нан­со­ви, те­х­ни­че­с­ки, кон­сул­тан­т­с­ки и ад­во­ка­т­с­ки дру­же­с­т­ва с ос­но­в­на цел да се по­пу­ля­ри­зи­ра и на­сър­чи кон­це­п­ци­я­та за из­по­л­з­ва­не на вя­тър­на­та […]Нова страница от историята на летище Балчик

May 9th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Ре­ше­ни­е­то на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет от 6-ти юли ми­на­ла­та го­ди­на би­в­ше­то во­ен­но ле­ти­ще Бал­чик /са­мо­ле­ти­те-из­т­ре­би­те­ли от­ле­тя­ха пре­ди 14 го­ди­ни/, да се пре­вър­не в гра­ж­дан­с­ко, за­по­ч­ва да се из­пъл­ва със съ­дър­жа­ние /за хро­но­ло­ги­я­та на съ­би­ти­я­та през по­с­ле­д­ни­те 10 ме­се­ца, че­те­те в ми­на­лия брой на „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”/. Ка­к­во се слу­чи в къ­с­ния сле­до­бед на 3-ти май и ка­к­во […]Най-оригиналната вафла

May 9th, 2012 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

 Отхапахте ли си от вафлата на Бойко Борисов ? Струва само 35 ст.