Архив за May 2012

Годишна изложба на ПГ за КОС “Алеко Константинов” – Балчик

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Директорът на ПГ за КОС “Алеко Константинов” – Балчик г-жа Маргарита Росенова откри на 10 май във фоайето на ч-ще “П. Хилендарски” годишната изложба на възпитаниците на гимназията. Представени бяха 6 модела на ел. апарати и уреди, изработени под ръководството на г-жа Мария Андреева и г-жа Емилия Донева. Кулинарните експонати бяха над 50 на брой, […]Изложба Живопис и Пластика

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Мо­ят Бог не ме ос­та­вя сам Аз съм още­тен от бу­ри­те на вя­тъ­ра От си­но­ве­те на дя­во­ла… (из дне­в­ни­ка на ху­до­ж­ни­ка Не­рон) ДЕ­Т­С­Т­В О­ТО – ИЗ­БО­РЪТ НА ОРЪ­ЖИЕ Аз ид­вам от ра­в­ни­ни­те ди­ме­щи, от уг­ри­те на ро­в­ка пръст по­с­ле­д­вах сво­и­те на­де­ж­ди… (Из дне­в­ни­ка на ху­до­ж­ни­ка Не­рон) “Аз съм и ос­та­вам тра­ки­ец, ве­рен на ро­д­но­то си […]Празник в Тервел

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В слън­че­вия 12 май гим­на­с­ти­ч­ки­те-ве­те­ран­ки от клуб „Здра­вец” и чле­но­ве на клуб „Хи­нап”, хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, с ръ­ко­во­ди­тел Дим­ка Ма­ле­ва, вър­на­ха ви­зи­та­та на сро­д­ния си тер­вел­с­ки клуб. Тук, за­е­д­но с до­ма­ки­ни­те и го­с­ти от До­б­рич, Смя­до­во и Но­ви па­зар, те пър­во се вклю­чи­ха в ини­ци­а­ти­ва­та „Да из­чи­с­тим Бъл­га­рия за един ден”, я по­с­ле ста­на­ха уча­с­т­ни­ци […]Първа изложба на клуб “Б.Караджов”

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 9 май 2012 г. в ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” клуб „Бо­рис Ка­ра­джов” от­к­ри жи­во­пи­с­на из­ло­ж­ба на ху­до­ж­ни­ци­те Яна Ми­но­в­с­ка, Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов, Ни­ко­ли­на Ива­но­ва, На­де­ж­да Ра­да­но­ва, До­б­ри До­б­рев, Сан­д­ра Сан­джа­кян, Ани Мо­не­ва. То­ва е пър­ва­та изя­ва на но­во­с­фор­ми­ра­ния ху­до­ж­ни­че­с­ки клуб и им по­же­ла­ва­ме са­мо ус­пе­хи за­на­пред.               /Б.Т./    За протеста

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Не знам чия е ини­ци­а­ти­ва­та за ор­га­ни­зи­ра­не на ина­че ос­но­ва­тел­ния про­тест на гра­ж­да­ни­те от Об­щи­на Бал­чик за пла­те­ния вход  до на­шия Дво­рец. Аз съ­що се въз­му­ща­вам от то­зи факт и ми бе­ше гро­з­на кар­ти­на­та как две ин­с­ти­ту­ции – Со­фий­с­ки­ят уни­вер­си­тет и Ми­ни­с­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та ка­то ча­ка­ли се би­ят за чу­ж­да со­б­с­т­ве­ност, кой кол­ко па­ри ще […]Граждански протест “Върнете Двореца на Балчик”

May 17th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА


May 9th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Подполк. Канов, старият войн Мильо Йочев и ветеранът от войната Васко Гюров, единствени от стотиците войни от запаса, резерва и действащи, на 6 май 2012 г. /Гергьовден/ сведоха признателно чела пред подвига на героите, загинали за защита на Родината през войните пред Паметника на падналите във войните и пред Паметника на летците в летището. Фото: […]