Архив за May 2012

Поклон пред делото на Солунските братя

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Вся­ка го­ди­на на 11 май се сре­ща­ме с дъл­бок по­к­лон пред ве­ли­ко­то де­ло на со­лун­с­ки­те бра­тя Ки­рил и Ме­то­дий. Пре­ди 12 ве­ка ви­со­ко­о­б­ра­зо­ва­ни­те кни­жо­в­ни­ци Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий съ­з­да­ват сла­вян­с­ка­та аз­бу­ка и кни­жо­в­ност, с яс­но­то съ­з­на­ние, че ду­хът оп­ре­де­ля ези­ка, а сло­во­то – са­ми­те нас. Съ­з­да­ва­не­то на сла­вян­с­ка­та аз­бу­ка и пре­во­да на би­б­ли­я­та на […]Учителите пенсионери празнуват

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

За по­ре­д­на го­ди­на на 11 май за­ли­те на ре­с­то­рант “Ло­тос” се ог­ла­си­ха от тър­же­с­т­ве­на­та му­зи­ка на вдъ­х­но­ве­ния „Химн на Ки­рил и Ме­то­дий”, из­пъл­нен от учи­те­ли­те пен­си­о­не­ри на град Бал­чик и Об­щи­на­та. Тра­ди­ци­он­ни­ят пра­з­ни­чен обяд за­по­ч­на с при­ве­т­с­т­ве­ни сло­ва. Иван­ка Ата­на­со­ва по­з­д­ра­ви вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с емо­ци­о­нал­но сло­во, ци­ти­рай­ки от­къс от по­пу­ляр­ния ро­ман „Сър­це” на Ед­мон­до Де […]Патронен празник

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

За пър­ва го­ди­на чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во и кме­т­с­т­во­то в с.Стра­жи­ца, об­щи­на Бал­чик взе­ха ре­ше­ние 11 май да се че­с­т­ва ка­то па­т­ро­нен пра­з­ник на чи­та­ли­ще­то, за­що­то на то­зи ден е ро­ден Сте­фан Ка­ра­джа – ле­ген­да­рен бъл­гар­с­ки ге­рой, бо­рец за на­ци­о­нал­но ос­во­бо­ж­де­ние, па­т­рон на чи­та­ли­ще­то, би­в­ше­то учи­ли­ще и ко­не­за­вод. Та­зи го­ди­на се на­вър­ш­ват 172 г. от не­го­во­то ро­ж­де­ние. […]Нощ на музеите и галериите

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Та­зи го­ди­на Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят пра­з­ник „Но­щ­та на му­зе­и­те и га­ле­ри­и­те”, ще бъ­де от­бе­ля­зан от Ис­то­ри­че­с­кия му­зей в Бал­чик с от­к­ри­ва­не­то на са­мо­с­то­я­тел­на­та из­ло­ж­ба от ико­ни на Ро­сен Гер­ма­нов – Да­с­ка­ла. Съ­би­ти­е­то ще се съ­с­тои в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия в Бал­чик на 18 май – пе­тък от 18.00 ч., ка­то вра­ти­те на га­ле­ри­я­та ще ос­та­нат от­во­ре­ни до 22.00 […]Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик * Бюджет на проекта – 817 885, 68 лв.; * Раз­хо­ди за стро­и­тел­с­т­во – 570 849,99 лв.; * Раз­хо­ди за обо­ру­д­ва­не – 78 068,08 лв.; *Срок […]Заповядайте на сбор на 24 май

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

Ор­лин Го­ра­нов, Ма­ри­я­на По­по­ва, Ка­лин Ве­льов и гру­па „Тум­ба­и­то” ще са уча­с­т­ни­ци­те във ве­чер­ния кон­церт на 24 май. Во­де­щи ще бъ­дат Си­ме­он Ко­лев и Бо­г­да­на Три­фо­но­ва от БГ Ра­дио. Шо­у­то ще се на­ри­ча “Ли­ца­та на Бал­чик” и на не­го ще бъ­дат пре­д­с­та­ве­ни на­ши съ­г­ра­ж­да­ни, ко­и­то са со­че­ни за при­мер и се по­л­з­ват с до­б­ро име […]28-годишен балчиклия ще търпи 2 години пробация за шофиране без свидетелство за правоуправление

May 17th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, одо­б­ри склю­че­но­то ме­ж­ду Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, и 28-го­ди­ш­ния Кр. Д. К. от гр. Бал­чик спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на об­ра­зу­ва­но­то сре­щу не­го на­ка­за­тел­но де­ло в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то съ­дът му на­ло­жи на­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки: „за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес” за срок от 2 го­ди­ни и „за­дъл­жи­тел­ни сре­щи […]