Архив за April 2012

П О К А Н А

Apr 11th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Уважаеми дами и господа, Организацията на жените към ПП “ГЕРБ” гр. Балчик Ви кани да посетите благотворителната Великденска кулинарна изложба – базар, която ще се проведе от 10:00 часа на 14.04.2012 г. на общински пазар “Балик”. Желаещите да участават с ястия, украси, изделия да донесат в 09:30 ч. на пазара. Набраните средства ще бъдат предоставени […]УС на кооперация “Черно море – Балчик”

Apr 11th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

сви­к­ва об­що го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние на 21.04.2012г./съ­бо­та/ от 8.00 ча­са в за­ла­та на чи­та­ли­ще“Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки – 1870”, град Бал­чик при сле­д­ния ДНЕ­ВЕН РЕД: 1.Ос­во­бо­ж­да­ва­не на член-ко­о­пе­ра­то­ри, приемане на член-кооператори. 2. Отчет на УС. 3. Отчет на КС. 4. Одиторски доклад. 5.Взе­ма­не на ре­ше­ние за раз­по­ре­ж­да­не с по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор 02508.55.43 с площ 1391 кв.м. […]Ново приятелство

Apr 11th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ак­ти­ви­с­ти на клуб „Хи­нап”, с пре­д­се­да­тел Д.Ма­ле­ва бя­ха по­ка­не­ни на тро­га­тел­на сре­ща, съ­с­то­я­ла се на 4 ап­рил 2012 г. в ре­с­то­рант „Ло­тос”. Го­с­ту­ва­ха гру­па въз­ра­с­т­ни же­ни от Дом за ста­ри хо­ра”Гер­га­на” Вар­на, до­ве­де­ни от Не­ли Бра­то­е­ва, пре­д­се­да­тел на Дам­с­кия Ро­та­ри Клуб „Вар­на”. На сре­ща­та при­съ­с­т­ва­ха и по­з­д­ра­ви­ха го­с­ти­те Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва, се­к­ре­тар на ОбА и Еми­лия […]За лобизма на г-жа Б. Санджакян

Apr 11th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

В по­с­ле­д­ни­те дни се раз­ви­х­ри те­ма­та с па­ри­те, пла­те­ни на М. Яно­ва. За­бър­ка­ха Ста­ни­шев и вси­ч­ко за­при­ли­ча на ге­ми­джий­с­ка ка­в­га. Дра­ги при­я­те­ли, те­зи ло­би­с­т­ки ин­те­ре­си не са от вче­ра. Ние ка­то из­б­ра­х­ме де­мо­к­ра­ция, ще тър­пим и при­съ­щи­те и дей­с­т­вия. Го­ле­ми­те  в сфе­ра­та на сче­то­во­д­с­т­во­то и оди­та , Де­лойт, Ърнст енд Янг, КПМС и др. хар­чат […]Мирко Мирков – един от видните личности на град Балчик, навърши 80 години!

Apr 11th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 28 март 2012 г. Мир­ко Мир­ков, дъл­го­го­ди­шен пре­д­се­да­тел на Мор­с­кия клуб в бе­лия град, на­вър­ши 80 го­ди­ни! По­не три по­ко­ле­ния БАЛ­ЧИ­К­ЛИИ го по­з­на­ват:  то­ва са би­в­ши съ­с­те­за­те­ли по ве­т­ро­хо­д­с­т­во, мор­с­ки спор­тен мно­го­бой, во­до­мо­то­рен спорт и во­до­ла­з­но де­ло. То­ч­но у тях ис­кам да пре­ди­з­ви­кам оно­ва чу­в­с­т­во на ува­же­ние към Мир­ко, Ба­ти Мир­ко, и чи­чо Мир­ко […]Дворецът и Ботаническата градина – безплатни за балчиклии

Apr 11th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Безплатният достъпът на балчиклии до Ботаническата градина и Двореца отново ще бъде възможен, обяви кметът Николай Ангелов. Днес в разговор с ректора на Софийския университет проф.Иван Илчев кметът е бил уверен, че тези дни ще бъде уточнена процедура, според която гражданите на Балчик да могат отново да бъдат допускани до градината без да е необходимо […]БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ СТРАСТНАТА (ВЕЛИКАТА) СЕДМИЦА

Apr 11th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ СТРАСТНАТА (ВЕЛИКАТА) СЕДМИЦА И ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В ХРАМОВЕ ,,СВ. ПРЕП.ПЕТКА ТЪРНОВСКА”, СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” И ,,СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ” ГР.БАЛЧИК 13   * ВЕ­ЛИ­КИ ПЕ­ТЪК или Раз­пе­ти пе­тък 8,00ч. в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка”, „Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” Цар­с­ки ча­со­ве. Ве­чер­ня с из­на­ся­не на св. Пла­ща­ни­ца. 19,00ч.Ве­чер­та- в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка”, „Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” По­с­ле­до­ва­ние на […]