Архив за April 2012

По-добре ли е да мълчим?

Apr 18th, 2012 | От | Категория: ПОЗИЦИИ

По по­вод по­ро­ди­лия се спор ме­ж­ду Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния за ак­ва­то­ри­я­та в ико­но­ми­че­с­ка­та мор­с­ка зо­на, вън­ш­ни­ят ни ми­ни­с­тър Ни­ко­лай Мла­де­нов за­я­ви,че не тря­б­ва да се по­д­да­ва­ме на  не­об­ми­с­ле­ни про­во­ка­ции. Не­го­ви­ят ко­ле­га Кри­с­ти­ян Дя­ко­не­с­ку обя­с­ни, че ме­ж­ду две­те стра­ни има „спор­на зо­на”, от­на­ся­ща се до дър­жа­в­на­та гра­ни­ца в Чер­но мо­ре . На свой ред Н. Мла­де­нов  […]КУЧЕШКА ИСТОРИЯ

Apr 18th, 2012 | От | Категория: ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ

Гра­ж­да­ни­нът Ни­кой Ми­зер­ни­ков тол­ко­ва се бе­ше за­ми­с­лил,че усе­ти ку­че­то ед­ва, ко­га­то го за­ха­па за гле­зе­на.По­те­че му кръв ,но той не се уп­ла­ши,а с ря­з­ко дви­же­ние на кра­ка си ус­пя да се от­с­ку­б­не .Са­мо че ку­че­то  да­ли за­що­то бе­ше гла­д­но или по дру­га при­чи­на се спу­с­на от­но­во към Ми­зер­ни­ков.Той оба­че ме­ж­ду­в­ре­мен­но за­бе­ля­за ед­на дър­ве­на то­я­га за­х­вър­ле­на […]АРЕНДА И РЕНТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Apr 18th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ще се опи­та­ме на по­пу­ля­рен език да обя­с­ним по­ня­ти­я­та рен­та и арен­да,ко­и­то ка­са­ят ми­ли­о­ни­те со­б­с­т­ве­ни­ци на зе­ме­дел­с­ки зе­ми,ко­и­то по ед­на или дру­га при­чи­на ня­мат възможност за самостоятелната им обработка ,в следствие на което отдават под  аренда наследените или придобити собствени земи или се включват в земеделски кооперации за съвместната им обработка. Съ­г­ла­с­но по­с­та­но­в­ки­те на За­ко­на […]Вярата и Възкресение Христово

Apr 18th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

  Все­ки чо­век, би­ло то ре­ли­ги­о­з­но вяр­ващ или не, не­из­бе­ж­но вяр­ва. Жи­во­тът ни е ос­но­ван по-ско­ро на вя­ра, от­кол­ко­то на зна­ние, при­до­би­то от опи­та, за­що­то не­ща­та, ко­и­то не ви­ж­да­ме със со­б­с­т­ве­ни­те си очи и не мо­жем да до­ко­с­нем и опо­з­на­ем, са не­с­ра­в­ни­мо по­ве­че от не­ща­та, ко­и­то ли­ч­но по­з­на­ва­ме.   При­е­ма­ме, че фи­зи­че­с­ки­ят свят е та­къв, […]Реплика

Apr 18th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

Чувам, че в последно време борбата за впиване във властта на определени семейства и приближените им в Гурково взима заплашителни размери- наред е читалището в селото. Разбрах, че преди известно време се е състояло „общо събрание” на членовете на читалището. На това мнимо събрание (май) е било избрано ново читалищно настоятелство. Дори да е така, […]Книгата ,,Аероклуб Валерий Чкалов” Варна

Apr 18th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

  В края на ми­на­ла­та  го­ди­на вар­нен­с­ки­ят ае­ро­к­луб, кой­то но­се­ше име­то на ле­ген­дар­ния ру­с­ки ле­тец Ва­ле­рий Чка­лов на­вър­ши 60 го­ди­ни. През ед­ни от по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни на съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на ае­ро­к­лу­ба не­гов на­чал­ник бе­ше на­ши­ят съ­г­ра­ж­да­нин по­л­ко­в­ник Иван Апо­с­то­лов. А най-мла­ди­ят пи­лот в ае­ро­к­лу­ба и съ­ще­в­ре­мен­но в стра­на­та бе­ше уче­ни­ч­ка­та от бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия Ни­на Апо­с­то­ло­ва. Със съ­дей­с­т­ви­е­то […]Много добри отзиви за ДВВП

Apr 11th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

По слу­чай Пра­з­ни­ка на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те, ка­к­то и 97-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на СВВП /Съ­юз на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те/ в Со­фия на 28 и 29 март 2012 г. се съ­с­тоя го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние. Ка­то пре­д­се­да­тел на Дру­же­с­т­во­то в град Бал­чик при­съ­с­т­вах на съ­б­ра­ни­е­то. Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти бе ви­це­п­ре­зи­ден­тът на РБ Мар­га­ри­та По­по­ва и Ав­гу­с­ти­на Цве­т­ко­ва […]