Архив за April 2012

Възкресение Христово

Apr 30th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Много българи и румънци отбелязаха Възкресение Христово в църквата “Св. Георги Победоносец”.                                                    Фото: М.КостоваЗа такива жени е писал Йовков

Apr 30th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

„При­я­те­ли да имаш е бо­га­т­с­т­во, при­я­тел­с­т­во­то тру­д­но се гра­ди…”Та­ка се пее в ху­ба­ва­та пе­сен на га­б­ро­в­с­ка­та по­е­те­са и ком­по­зи­тор­ка Сте­ф­ка Ка­ра­пе­не­ва. Но за чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап”, хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, при­я­тел­с­т­во­то се по­с­ти­га ле­с­но. Дъл­го­го­ди­ш­на дру­ж­ба свър­з­ва клу­ба с пе­в­че­с­ки­те гру­пи към ч-ще „Н.Ва­п­ца­ров” с.Се­п­тем­в­рий­ци, об­щи­на Ка­вар­на. За­то­ва на Ла­за­ро­в­ден бал­чи­ш­ки­те пе­в­че­с­ки гру­пи „Бя­ло цве­те” […]Одрин падна

Apr 30th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

100 години от Балканската война През 1912 г. е обя­ве­на вой­на на Тур­ция /Бал­кан­с­ка­та вой­на/. На 10 ок­том­в­ри 1912 г. бъл­гар­с­ка­та вой­с­ка пре­ми­на­ва тур­с­ка­та гра­ни­ца и плам­ват яро­с­т­ни сре­щ­ни бо­е­ве. В тях дей­с­т­ват сто­ти­ци оръ­дия и кар­те­ч­ни­ци, ко­и­то уби­ват гъ­с­ти­те тур­с­ки ре­ди­ци. Тур­с­ки­те вой­ни­ци се сра­жа­ват от­ча­я­но, с при­съ­щия им фа­на­ти­зъм, на­пъ­т­с­т­ва­ни от сто­ти­ци хо­джи […]Сакрална изповед на добруджанската душевност

Apr 18th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Та­ка бих на­ре­къл IX Об­щин­с­ки пре­г­лед на лю­би­тел­с­ки­те му­зи­кал­ни съ­с­та­ви, про­ве­ден на 7 ап­рил 2012 г. в бал­чи­ш­ко­то чи­та­ли­ще „В.Ле­в­с­ки”. При от­ли­ч­на ор­га­ни­за­ция, съ­з­да­де­на от Ив.Йор­да­но­ва, се­к­ре­тар на чи­та­ли­ще­то, над 4 ча­са зву­ча­ха гла­со­ве­те на из­пъл­ни­те­ли­те, ко­и­то въз­к­ре­си­ха тра­ди­ци­и­те на бъл­гар­с­ка­та на­ро­д­на пе­сен в раз­ли­ч­ни­те и раз­но­ви­д­но­с­ти. За­що­то пред пу­б­ли­ка­та се из­п­ра­ви­ха над 200 из­пъл­ни­те­ли, […]В Албена откриха чешма

Apr 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

В Ал­бе­на офи­ци­ал­но от­к­ри­ха че­ш­ма за об­ще­с­т­ве­но по­л­з­ва­не на ми­не­рал­на во­да. Съ­о­ръ­же­ни­е­то е из­г­ра­де­но в Ал­бе­на в из­пъл­не­ние на Ре­ше­ние №854 от 3 но­ем­в­ри 2009 г. на Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет за да­ва­не на съ­г­ла­сие за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на кон­це­си­о­нен до­го­вор за до­бив на ми­не­рал­на во­да – из­к­лю­чи­тел­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност и до­пъл­ни­тел­но спо­ра­зу­ме­ние №2 от 12 […]Всяка минута в света се ражда по един наивник

Apr 18th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Та­зи из­к­лю­чи­тел­на ми­съл на Фе­ни­ъс Бар­нъм е то­ч­на ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка на ма­т­ри­ца­та в ко­я­то жи­ве­ем.Кре­а­ти­в­ни и ум­ни хо­ра,че­с­то из­мам­ни­ци на­т­ру­п­ват ми­ли­о­ни от чо­ве­ш­ка­та на­и­в­ност.Та­ки­ва хо­ра пе­че­лят от чу­до­то ,съ­з­да­де­но че­с­то пъ­ти от тях.То всъ­щ­ност е ед­на го­ля­ма илю­зия,но уп­ра­в­ля­ва све­та и уме­ло от­к­ло­ня­ва вни­ма­ни­е­то на хо­ра­та от съ­ще­с­т­ве­ни про­б­ле­ми,за­що­то ан­га­жи­ра чо­ве­ш­ко­то лю­бо­пи­т­с­т­во.Ла­п­ни­ша­ра­ни е има­ло и ще […]Природозащитници спасяват рядък вид птица около Балчик

Apr 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ве­че вто­ра го­ди­на ма­лък екип с про­мен­лив съ­с­тав от­ся­да пе­ри­о­ди­ч­но в хо­тел „Бал­чик” и бу­ди лю­бо­пи­т­с­т­во със стран­но­то си по­ве­де­ние. Ста­ри­ч­ки­ят „Ленд Ро­вър” тръ­г­ва ра­но су­т­рин и се по­я­вя­ва чак по мръ­к­ва­не. Не­кол­ци­на­та му пъ­т­ни­ци но­сят не­при­ви­ч­ни на­б­лю­да­тел­ни уре­ди, не из­г­ле­ж­дат ка­то оби­к­но­ве­ни­те ко­ман­ди­ро­ва­ни слу­жи­те­ли, ни­то пък ка­то оби­чай­ни­те по­се­ти­те­ли и го­с­ти на хо­те­ла. Що […]