Архив за March 2012

ПОКАНА

Mar 15th, 2012 | От | Категория: обяви

Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ при народно читалище „Паисий Хилендарски” в Балчик   Ви кани на представянето на книгата „Химера за живот”, чийто автор е 18-годишната Росица Траянова от Балчик, ученичка в езикова гимназия “Гео Милев“ в Добрич. Представянето ще се състои в малката зала на третия етаж на читалище „Паисий Хилендарски”  на  17 март (събота) […]Покана до членовете на РПК “Черно море” гр. Балчик

Mar 15th, 2012 | От | Категория: обяви

На 30 март 2012 г. (петък) от 16:00 ч. в залата на снекбар “Круни” ще се проведе редовно общо събрание с предварително обявен дневен ред. Поканват се всички членове на РПКПротокол №9 от заседание на ОбС, проведено на 09.03.2012 г.

Mar 15th, 2012 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Т. 1. Пре­д­ло­же­ние за от­мя­на на Ре­ше­ние 79 по Про­то­кол № 8 от за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, про­ве­де­но на 17.02.2012 го­ди­на, във връ­з­ка със за­по­вед № РД-11-01-10 от 01.03.2012 го­ди­на на Об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич и До­к­ла­д­на за­пи­с­ка с вх. № 143/27.02.2012 г. от кме­та на об­щи­на Бал­чик. Вно­си­тел: Ви­к­тор Лу­чи­я­нов – […]Уникалността на магията

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Тя се на­ми­ра в бал­чи­ш­ка­та уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на /УБГ/ и тър­же­с­т­ву­ва през ця­ла­та го­ди­на. Ка­то на­ча­ло ще за­по­ч­на със сту­до­у­с­той­чи­ви­те ка­к­ту­си, дру­ги­те ка­к­ту­си и су­ку­лен­ти, ко­и­то са най-го­ля­ма­та ат­ра­к­ция за по­се­ти­те­ли­те, за­що­то са­мо на­ши­ят град пре­д­ла­га не­об­хо­ди­ми­те кли­ма­ти­ч­ни ус­ло­вия, за да се от­г­ле­ж­дат на от­к­ри­то, до­ри до -30 гра­ду­са. А на­ша­та УБГ раз­по­ла­га с мно­го […]Откриване на Библиотечно – информационен център в Балчик

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

С прекрасна програма, изготвена от библиотечния екип на ч-ще “П. Хилендарски – 1870г.” на 1 март 2012г. бе открит седмия по ред в Общината Библиотечно – информационен център, осъществен по Програма “Глоб@лни библиотеки – България”, с партньорството на Общ. Балчик. На снимката: Николай Ангелов (кмет на Общината) заедно с библиотечните работници и най-малките читатели на […]Пенсионерите в Балчик с бонус!

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик ни уве­до­мя­ва, че при про­ве­де­но­то на 28 фе­в­ру­а­ри 2012 г. до­го­ва­ря­не за въз­ла­га­не на об­ще­с­т­ве­на по­ръ­ч­ка с пре­д­мет „За­ку­пу­ва­не на або­на­мен­т­ни кар­ти и тран­с­пор­т­но об­с­лу­ж­ва­не по въ­т­ре­ш­ни гра­д­с­ки ли­нии на пен­си­о­не­ри и ин­ва­ли­ди с трай­на не­т­ру­до­с­по­со­б­ност през 2012 г.” за пен­си­о­не­ри до 67 г. та­к­са­та е 3.70 лв. на ме­сец, а за те­зи, […]За собствеността на имот на Дамбата в Балчик

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, обя­ви за ре­ша­ва­не гра­ж­дан­с­ко­то де­ло, об­ра­зу­ва­но по иск на дър­жа­ва­та чрез Ми­ни­с­тъ­ра на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то, чрез пъл­но­мо­щ­ни­ка си Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич сре­щу „ЗА­РИ СС” ООД  гр. Бал­чик. Дър­жа­ва­та пре­тен­ди­ра да бъ­де про­г­ла­сен ка­то ни­що­жен до­го­вор от 09.07.2009 г., склю­чен от би­в­шия Об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел Ер­динч Ха­джи­ев ка­то про­да­вач и […]