Архив за March 2012

18-годишна, а писателка

Mar 21st, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

На 17.03. от 17 ча­са в мал­ка­та за­ла на Н.Ч.’’Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки’’ в гр.Бал­чик 18-го­ди­ш­на­та Ро­си­ца Тра­я­но­ва пре­д­с­та­ви своя ро­ман „ Хи­ме­ра за жи­вот’’. Мла­да­та пи­са­тел­ка е ро­де­на на 4.10.1993 г. в на­шия град. За­по­ч­ва да пи­ше, още ко­га­то е на 6 го­ди­ни.Уча­с­т­ва със свои твор­би в кон­кур­си и пе­че­ли на­г­ра­ди за по­е­зия и про­за. Ро­ма­нът […]Новост на улицата между Музея и “Синия лъв

Mar 15th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Улицата между Музея и бистро “Синия лъв” е маркирана за двупосочно движение. Ще бъдат избягвани ситуациите, при които автомобилите се оказваха един срещу друг, като всеки смяташе, че има предимство. Така маркирана улицата вече не може да се използва  като паркинг, както до сега. Подразбира се, че трябва да се ползва подземният общински паркинг, който […]100 години от Балканската война и 200 години от Освободителната война на Русия

Mar 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Та­зи го­ди­на се на­вър­ш­ват 100 го­ди­ни от Бал­кан­с­ка­та вой­на и 200  го­ди­ни от Ос­во­бо­ди­тел­на­та вой­на на Ру­сия с На­по­ле­он. По то­зи по­вод клуб ,,Ле­тец”  Вар­на и Сдру­же­ние ,,При­я­те­ли на Ру­сия, Ук­рай­на и Бе­ла­рус” в но­вия Дом на ар­ми­я­та във Вар­на про­ве­до­ха ми­ло тър­же­с­т­во. То бе от­к­ри­то от по­л­ко­в­ник Иван Апо­с­то­лов. Той за­по­ч­на с ду­ми­те: “На […]Отпразнуване на 8 март

Mar 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ма­кар и в кри­за, бъл­гар­ка­та ви­на­ги е на­ми­ра­ла си­ли и сме­лост да от­п­ра­з­ну­ва тра­ди­ци­он­ни­те пра­з­ни­ци. Та­ка бе­ше и та­зи го­ди­на. В чест на 8 март – Ден на же­на­та май­ка, се­с­т­ра, до­б­ра до­ма­ки­ня в се­мей­с­т­во­то и не на по­с­ле­д­но мя­с­то лю­би­ма на по­ло­вин­ка­та си. Ка­к­то ви­на­ги най-ак­ти­в­ни са пен­си­о­нер­ки­те. По обяд се съ­б­ра­х­ме в ре­с­то­рант […]Нови стари новини

Mar 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Общинският бюджет за втори път не е приет На по­с­ле­д­на­та си се­сия об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци не гла­су­ва­ха сбор­ния бю­джет на Об­щи­на­та за 2012 г. Пе­т­на­де­сет съ­ве­т­ни­ци се въз­дър­жа­ха, а пе­ти­ма от БСП и ВМРО гла­су­ва­ха „за” бю­дже­та. Ни­кой не да­де обя­с­не­ние за от­ри­ца­тел­ния си вот. Са­мо Си­я­на Фу­ду­ло­ва /БСП/ по­д­чер­та, че бю­дже­тът е тря­б­ва­ло да се […]Дамите на розата празнуват

Mar 15th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 9 март жен­с­ко­то сдру­же­ние към ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра на БСП’’Да­ми­те на ро­за­та’’ ор­га­ни­зи­ра пар­ти с иде­я­та го­с­ти­те да се по­чу­в­с­т­ват при­я­т­но.По­не за ня­кол­ко ча­са да за­б­ра­вят про­б­ле­ми­те си,да за­ра­д­ват ду­ши­те,да ги за­ре­дят с по­зи­ти­ви­зъм ка­то се от­да­дат на стра­с­т­но тан­го и ог­не­ни ри­т­ми.Ор­га­ни­за­то­рът на съ­би­ти­е­то Иван­ка Бър­за­ко­ва спо­де­ли:’’На­ши­ят жи­вот е ед­но дъл­го тан­го и по […]Шахматен турнир

Mar 15th, 2012 | От | Категория: СПОРТ

На 10 и 11 март 2012 година, в залата на ШК „Балчик” се проведе състезание по шахмат. Участваха 15 човека. Този турнир беше един от най-оспорваните. До последния кръг четирима играчи имаха равен брой точки. След изиграването на всички партии се получи следното класиране: 1. Александър Станчев  5,5 т. 2. Красимир Кирчев  5,5 т. 3. […]