Архив за March 2012

Празнична мартеница

Mar 21st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

По по­ка­на на пре­д­се­да­те­ля на РО на СИБ Олег Те­мел­ков чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап” Бал­чик , по­ве­че от 50 ду­ши, го­с­ту­ва­ха в До­б­рич и взе­ха ак­ти­в­но уча­с­тие в ре­ги­о­нал­на­та пра­з­ни­ч­на мар­тен­с­ка сре­ща. При­съ­с­т­ва­ха чле­но­ве на ор­га­ни­за­ции от гр.До­б­рич, Тер­вел, Г.То­ше­во, с.Че­ло­пе­че­не, Смя­до­во и Но­ви па­зар. Има­ше офи­ци­а­лен пре­д­с­та­ви­тел и от Вар­на. Съ­би­ти­е­то се про­ве­де ка­то […]Премина преброяването на дивите зайци

Mar 21st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

От ме­сец ап­рил 2011 г., след кон­курс, на­че­ло на Ло­в­но-ри­бар­с­кия съ­юз в Бал­чик е Кра­си­мир Три­фо­нов Ку­нев. Той е ро­дом от с.Не­ве­с­ти­но, обл. Бур­га­с­ка. Сре­д­но об­ра­зо­ва­ние по­лу­ча­ва в Те­х­ни­ку­ма по ме­ха­но­те­х­ни­ка в гр.Сли­вен. Ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние при­до­би­ва в Ле­со­те­х­ни­че­с­кия ин­с­ти­тут в Со­фия. Ра­бо­тил е в Гор­с­ко сто­пан­с­т­во Бал­чик и „Ал­бе­на” АД. Пред на­шия ве­с­т­ник пре­д­се­да­те­лят на […]П О К А Н А

Mar 21st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26.03.2012 го­ди­на (по­не­дел­ник) от 09.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на те­х­ни­че­с­ко за­да­ние за из­ра­бо­т­ва­не на […]Представяне на книгата “Химера за живот”

Mar 21st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ли­те­ра­тур­ни­ят клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик про­ве­де сре­ща с Ро­си­ца Тра­я­но­ва, ав­тор­ка на ро­ма­на „Хи­ме­ра за жи­вот”, из­да­ден от со­фий­с­ко из­да­тел­с­т­во ”Аван­гард При­ма” през ок­том­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на. Сре­ща­та, по­ро­де­на от на­ра­с­т­во­щия ин­те­рес към твор­ба­та на 18-го­ди­ш­на­та де­вой­ка, чи­и­то пър­ви де­т­с­ки сти­хо­ве мо­же да на­ме­рим в ли­те­ра­тур­ния сбор­ник на клу­ба от пре­ди го­ди­ни, пре­ми­на ка­то пре­д­с­та­вя­не на кни­га­та […]Великопостната молитва на Св.Ефрем Сирин

Mar 21st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Във вре­ме­то на ве­ли­кия пост сме. На­ри­чат го още вре­ме на ду­хо­в­на про­лет. Цър­к­ва­та, ос­но­ва­на от Са­мия Спа­си­тел ка­то гри­жо­в­на май­ка ни по­д­ка­ня чрез по­с­та и по­ка­я­ни­е­то да из­ко­ре­ним и от­се­чем у нас ,,пле­ве­ли­те” на стра­с­ти­те и по­ро­ци­те си, за да раз­цъ­ф­нат и бла­го­у­ха­ят в ця­ла­та си кра­со­та до­б­ро­де­те­ли­те –вя­ра­та, ми­ло­сър­ди­е­то и лю­бо­в­та, по­се­ти в […]Косърчета в началото на март

Mar 21st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Пролетта категорично идва. Това личи и по големите птичи ята.  Фото: Ирина ГеоргиеваСупер турнир по тенис за деца в Албена

Mar 21st, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по те­нис за мо­ми­че­та и мом­че­та до 8 и 10 го­ди­ни „Albena cup – kids tennis” ще бъ­де ор­га­ни­зи­ран в ед­но­и­мен­ния ку­рор­тен ком­п­лекс. На­д­п­ре­ва­ра­та ще е под еги­да­та на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние и спорт, об­щи­на Бал­чик и Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по те­нис. Тур­ни­ри­те ще се съ­с­то­ят от 27 ап­рил до 2 май и […]