Архив за February 2012

Голям интерес към Албена на туристическата борса в София

Feb 22nd, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

При ог­ро­мен ин­те­рес към Ал­бе­на пре­ми­на ту­ри­с­ти­че­с­ка­та бор­са в Со­фия „Ва­кан­ция и СПА Eкспо“. Ку­рор­т­ни­ят ком­п­лекс уча­с­т­ва със са­мо­с­то­я­те­лен щанд, кой­то ли­ч­но бе по­се­тен от ми­ни­с­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та, енер­ге­ти­ка­та и ту­ри­з­ма Трай­чо Трай­ков и от Же­льо Стай­ков, кой­то 11 го­ди­ни е ръ­ко­во­дил КК „Ал­бе­на”. По­се­ти­те­ли­те на най-го­ля­мо­то в Бъл­га­рия из­ло­же­ние има­ха въз­мо­ж­ност да се сдо­би­ят […]Почетохме паметта на Васил Левски

Feb 22nd, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Писмо до Левски Спи Дяконе, не се събуждай! Остани в незнайния си гроб! Добре си ти… оттам не виждаш съдбата на достойния народ! Не виждаш майките,които днес не раждат. Старците край кофите за смет. Бащите със джобове празни, В ръцете с куфари и здравец за късмет. Децата са ни вече на изчезване. Селата мъртви ,пусти […]Назрява ли опасност да останем без градски транспорт?

Feb 15th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

От­го­во­рът ня­ма да е ра­до­с­тен, осо­бе­но за нас, пъ­т­ни­ци­те. За­що? Той е скрит в дей­но­ст­та на не­ле­гал­ни­те, не­ли­цен­зи­ра­ни, ча­с­т­ни ле­ки ко­ли, ве­че на по­че­т­на въз­раст, а ние тря­б­ва да се пре­до­ве­ря­ва­ме, хра­б­ро да се ка­ч­ва­ме в тях еже­д­не­в­но. Пъ­ту­ва­ме без би­лет, кой­то е за­с­т­ра­хо­ва­те­лен до­ку­мент сре­щу зло­по­лу­ка. А в на­шия град ше­с­т­ват над 10 ка­у­боя […]Екскурзия в Библиотеката

Feb 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ед­на сним­ка „Пред би­б­ли­о­те­ка­та” от уче­ни­че­с­ки­те ми го­ди­ни ме про­во­ки­ра да на­п­ра­вя „мо­я­та мал­ка ек­с­кур­зия” в би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки” гр.Бал­чик. Ис­ках да уз­ная как през го­ди­ни­те се е раз­ви­ва­ла би­б­ли­о­те­ч­на­та дей­ност. Имам и ли­чен мо­тив да се ин­те­ре­су­вам мно­го по­ве­че, за­що­то би­б­ли­о­те­ка­та е тя­с­но свър­за­на с про­фе­си­о­нал­на­та ми ка­ри­е­ра. За­е­ма­ла е ва­ж­но мя­с­то в […]“Там било село Бисерча…”

Feb 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

По­т­ре­се­ни сме от то­ва, ко­е­то спо­ле­тя жи­те­ли­те на с.Би­сер, об­щи­на Хар­ман­ли. Един миг и жи­во­тът им се пре­о­бър­на. За­що тря­б­ва­ше да из­жи­ве­ят то­зи стрес и да ста­нат ге­рои от филм на ужа­си­те? За­що не си взе­х­ме по­у­ка от слу­чи­ло­то се в град Цар Ка­ло­ян? За­що все ня­кой не си свър­ш­ва ра­бо­та­та, ка­к­то тря­б­ва и ко­га­то […]Язовирите “Ляхово” и “Македонка” са добре

Feb 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Язо­вир “Ля­хо­во” е в до­б­ро съ­с­то­я­ние и ня­ма ви­ди­ми пу­к­на­ти­ни, се ка­з­ва в до­к­ла­д­на за­пи­с­ка на кме­та на се­ло Об­ро­чи­ще Да­на­ил Ка­ра­джов. По-ра­но та­зи се­д­ми­ца кме­тът на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов раз­по­ре­ди про­вер­ка на язо­ви­ра с цел да се пре­до­т­в­ра­тят евен­ту­ал­ни на­во­д­не­ния след ин­тен­зи­в­но­то сне­го­то­пе­не. По ду­ми­те на Да­на­ил Ка­ра­джов сдру­же­ни­е­то, ко­е­то сто­па­ни­с­ва язо­ви­ра, е оси­гу­ри­ло […]Помощ за пострадалите от наводнението в с. Бисер

Feb 15th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

Дю­ше­ци, оде­ала, въз­г­ла­в­ни­ци и до­ма­кин­с­ки съ­до­ве са част от по­мо­щ­та, ко­я­то Об­щи­на Бал­чик из­п­ра­ти  към бе­д­с­т­ва­щи­те в Об­щи­на Хар­ман­ли. “Ак­ци­я­та е ко­ор­ди­ни­ра­на с ко­ле­ги­те от за­се­г­на­тия ра­йон”, за­я­ви гла­в­ни­ят се­к­ре­тар Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва и до­пъл­ни, че се из­п­ра­щат са­мо  ма­те­ри­а­ли, за ко­и­то е за­я­ве­на не­об­хо­ди­мост. Пра­т­ка­та вклю­ч­ва съ­що пей­ки и ма­си. Оча­к­ва се два­та то­вар­ни ав­то­мо­би­ла да […]