Архив за February 2012

Протокол № 8 от заседание на ОбС, проведено на 17.02.2012г.

Feb 29th, 2012 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Т.1. Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на СПА “ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор, промяна на наименованието  търговската фирма на дружеството. Вносител: Христо Николов Христов  общински съветник Оттеглена от вносителя. Т. 2. Предложение за […]Ротарианците – за пример на политици и дипломати

Feb 29th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

Ро­та­ри ор­га­ни­за­ци­я­та в Бал­чик от­бе­ля­за 107-го­ди­ш­ни­на­та на све­то­в­на­та ор­га­ни­за­ция, съ­з­да­де­на на 23 фе­в­ру­а­ри 1905 г. в Ню Джър­си от ад­во­ка­та Пол Ха­рис. Цел­та е ор­га­ни­за­ци­я­та да бъ­де в по­л­за на об­ще­с­т­во­то, без ко­мер­си­ал­на на­г­ла­са, то­ле­ран­т­на към по­ли­ти­че­с­ки­те, ра­со­ви­те, ет­ни­че­с­ки­те, ре­ли­ги­о­з­ни­те и дру­ги раз­ли­чия ме­ж­ду хо­ра­та. Как оп­ре­де­ля­те Ро­та­ри, Вие ка­то пре­д­се­да­тел на ро­та­ри­ан­с­ка­та стру­к­ту­ра в […]XVII – ти ОБЩИНСКИ КОНКУРС “МОЯТА БЪЛГАРИЯ”

Feb 22nd, 2012 | От | Категория: обяви


Събрание – празник

Feb 22nd, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

За хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния – вси­ч­ко най-до­б­ро – на­вяр­но от та­зи ма­к­си­ма се вли­яе ръ­ко­во­д­с­т­во­то на клуб „Хи­нап” в на­шия град, с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва. Мал­ци­на са хо­ра­та, ко­и­то не по­з­на­ват не­й­ния стил – да пре­вър­не ску­ч­но­то в ин­те­ре­с­но, ед­но­о­б­ра­з­но­то в раз­но­о­б­ра­з­но, де­ло­ва­та ра­бо­та да бъ­де на­си­те­на с емо­ции, а вся­ко тър­же­с­т­во, юби­лей или про­с­то […]Бюджетът на Общината не е гласуван

Feb 22nd, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 17 фе­в­ру­а­ри 2012 се про­ве­де се­сия на ОбС, ко­я­то ро­ди „мър­т­во де­те” на Об­щи­на­та и го да­ри на кме­та, за да се отър­ве от от­го­вор­ност. Всъ­щ­ност ка­к­во ста­на? По по­с­ле­д­на то­ч­ка от за­се­да­ни­е­то об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци гла­су­ва­ха с 13 „за” и 8 „въз­дър­жа­ли се”  це­лия сбо­рен бю­джет за 2012 г. То­зи бю­джет, оба­че, пре­д­ви­ж­да­ше при­ход […]140 години от избирането на Антим I за пръв български екзарх

Feb 22nd, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

На 16 фе­в­ру­а­ри /28 фе­в­ру­а­ри / се на­вър­ши­ха 140 го­ди­ни от из­би­ра­не­то на Ек­зарх Ан­тим І за пръв бъл­гар­с­ки ек­зарх. То­зи ве­лик бъл­га­рин (със све­т­с­ко име Ата­нас Ми­хай­лов Ча­лъ­ков) е ро­ден през 1816 г. в Ло­зен­г­рад. В ро­д­ния си град по­лу­ча­ва на­чал­но­то си об­ра­зо­ва­ние,  след ко­е­то за­ми­на­ва да учи за­на­ят в Ца­ри­г­рад. По- къ­с­но за­ми­на­ва […]Докъде с Европейския съюз ?

Feb 22nd, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Вся­ко не­що има сво­я­та це­на, ка­к­то все­ки на­род има сво­я­та съ­д­ба. Гле­да­ме тъ­ъ­ъ­ъ­ж­но гър­ци­те . Ако се опи­та­ме да ана­ли­зи­ра­ме обе­к­ти­в­но и на­ша­та не­да­ле­ч­на ис­то­рия, ще от­к­ри­ем до­с­та смра­д­ли­ви ис­ти­ни, ко­и­то ще да­дат, мо­же би от­го­вор на въ­п­ро­са за­що  по­ве­че от по­ло­ви­на­та от на­ци­я­та ни жи­вее под пра­га на бе­д­но­ст­та. Пра­ва­та ни сма­ч­ка­ни, а ко­га […]