Архив за February 2012

Царю Освободителю не Признателна България

Feb 29th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Ве­ли­че­с­т­ве­ни­ят па­ме­т­ник на ру­с­кия цар Але­к­сан­дър Вто­ри с вся­ка из­ми­на­ла го­ди­на ста­ва все по-не­за­бе­ле­жим за не­б­ла­го­дар­ни­те та­ри­ка­ти, ко­и­то пъ­п­лят из ко­ри­до­ри­те на от­с­ре­щ­на­та сгра­да, за не­до­у­че­ни­те про­фе­сор­че­та, про­че­ли са­мо ед­на кни­га, за ле­тя­щи­те по­к­рай не­го ли­му­зи­ни с де­бе­ло­в­ра­ти би­з­не­с­ме­ни. Без не­го ни­то сгра­да­та, ни­то от­с­ре­щ­ни­ят уни­вер­си­тет, да не го­во­рим за ли­му­зи­ни­те, ня­ма­ше да съ­ще­с­т­ву­ват. Мо­же […]Номинации за “Общественик на годината – 2011 г.”

Feb 29th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

На 24 фе­в­ру­а­ри 2012 г. се про­ве­де тре­то­то по ред тър­же­с­т­во на бал­чи­ш­кия об­ще­с­т­ве­ни­че­с­ки дух. На по­д­чер­та­на­та изя­ва на об­ще­с­т­ве­ни­че­с­ка­та на­ту­ра, на не­за­ти­х­ва­щия ен­ту­си­а­зъм на хо­ра­та да тво­рят до­б­ро за се­бе си и най-ве­че за дру­ги­те. С кул­ту­рен анонс за­по­ч­на ак­тьо­рът Ни­ко­лай Уру­мов от с.Бъл­га­ре­во, за­вър­шил на­ша­та гим­на­зия. Той раз­въл­ну­ва стра­с­ти­те с „да” и „не” […]Поздравление

Feb 29th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

Скъпи самодейци, Ме­сец март е жен­с­ки ме­сец, но той за­по­ч­ва с най-пре­к­ра­с­ния ден – 1 март, ден на са­мо­де­е­ца и Ба­ба Мар­та. По то­зи по­вод ис­кам да по­з­д­ра­вя хор „До­б­ру­джан­ки” с ръ­ко­во­ди­тел Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва, ка­то на вси­ч­ки же­лая мно­го здра­ве, твор­че­с­ки ус­пе­хи и къ­с­мет през 2012 г. По­з­д­ра­вя­вам и би­в­шия оби­чан и ува­жа­ван ди­ри­гент Са­ва […]Протести срещу ниския стандарт на живот и високите цени на горивата

Feb 29th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 26 февруари 2012 г. (неделя) около 60 младежи от Балчик протестираха като скандираха на по-оживените места в града ”Не на високите цени в България”, „Искаме цени, съобразени със стандарта на живот! Те могат да го направят, ние ще ги накараме!!!” Водени от лидера си Марин Попов те се присъединяват към Интернет организацията „Сила”, която […]Ех, демокрация…

Feb 29th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ако днес не се бе слу­чил ве­ли­ча­ви­ят  пре­ход  към де­мо­к­ра­ция, къ­де мо­же­ше да се изя­ви де­пу­та­тът Е.Ва­си­лев и да ре­ди в Пар­ла­мен­та към опо­нен­та си “ Ня­ка­къв къ­со­пи­ш­ко­вец ще ме пла­ши. Сни­май си оная ра­бо­та, глу­пак та­къв!” Ами да­а­а­аа, най съ­к­ро­ве­ни­те ми­с­ли из­ли­зат на­я­ве без за­д­ръ­ж­ки, на­ли за­то­ва се бо­ри­х­ме- де­мо­к­ра­ция. Къ­де ще­ше да гние […]ШАХМАТЕН ТУРНИР

Feb 29th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, СПОРТ

На 10-11.03.2012 год. ще се проведе състезание по шахмат. Начало на турнира е в 10.00 часа на 10.03.2012 год. Записване в залата на ШК „Балчик”, ул. „Дионисополис” № 3.  Да си майка в България не е престижно занимание.

Feb 29th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

По­ня­ко­га да си ба­ща пък въ­о­б­ще не е за­ни­ма­ние , но но­си из­ве­с­тен об­ще­с­т­вен ав­то­ри­тет ка­то на­при­мер зна­ч­ка за член­с­т­во във фу­т­бо­лен от­бор. Иг­рал и вка­рал гол във вра­та­та на ве­ч­но­ст­та. По­з­д­ра­в­ле­ния!!! По­з­д­ра­в­ле­ния по­лу­ча­ва и май­ка­та це­ли две го­ди­ни. Скром­ни по­з­д­ра­ви­тел­ни кар­ти­ч­ки. Дъ­в­че кра­и­ща­та им и се уте­ша­ва, че има и дру­ги  по-сла­бо пла­те­ни за­ни­ма­ния. […]