Архив за January 2012

Дори Той не може да им забрани да го обичат!

Jan 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

По­д­ма­з­ва­че­с­т­во­то пред сил­ни­те на де­ня не е от вче­ра, ни­то е ха­ра­к­тер­но са­мо за на­ша­та, бъл­гар­с­ка,  дей­с­т­ви­тел­ност. Осо­бе­но­то в на­шен­с­ко­то по­д­ма­з­ва­че­с­т­во е, че то до­ри не се стре­ми да за­па­зи  еле­мен­тар­на фор­ма на ли­ч­но до­с­тойн­с­т­во. И за­що не, ка­то са­мо­у­ни­же­ни­е­то пред най – ви­д­ния пре­д­с­та­ви­тел на вла­ст­та ви­на­ги е но­си­ло ди­ви­ден­ти, ви­со­ки об­ще­с­т­ве­ни и вла­с­то­ви […]Другите за нас

Jan 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

„Бъл­га­ри или сво­бо­д­ни?  То­ва е въ­п­ро­сът, кой­то все­ки един от нас тря­б­ва да си за­да­де пре­ди да гла­су­ва на ре­фе­рен­ду­ма. Не е тай­на, че Гър­ция бе един­с­т­ве­на­та дър­жа­ва, в ко­я­то гра­ж­да­ни­те во­де­ха един нор­ма­лен и ща­с­т­лив жи­вот. Но Бал­ка­ни­те ви­на­ги са би­ли трън в очи­те на Ста­ра Ев­ро­па, по­ра­ди сво­бо­до­лю­би­вия дух на на­се­ле­ни­е­то-пре­п­ли­тат се мно­же­с­т­во […]Нов Главен секретар на Общината

Jan 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик за­по­ч­ва но­ва­та 2012 г. с нов Гла­вен се­к­ре­тар. То­ва е Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва, ро­де­на в град Ру­се, за­вър­ши­ла Ин­с­ти­тут по ме­ж­ду­на­ро­ден ту­ри­зъм Вар­на. Тру­до­ва­та и био­г­ра­фия об­х­ва­ща раз­но­о­б­ра­з­ни дей­но­с­ти на вси­ч­ки ни­ва в об­ла­ст­та на ту­ри­з­ма – от ек­с­кур­зо­вод, за­ве­ж­дащ ме­с­тен ту­ри­зъм в к.к. „Ал­бе­на”, в „Бал­кан­ту­рист” до про­то­кол­ния от­дел на бъл­гар­с­ко­то по­сол­с­т­во в […]Тържество “Три в едно”

Jan 18th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

Клуб № 1 при пен­си­о­не­ри­те е най-ста­ри­ят клуб в гра­да. Не­за­ви­си­мо от дру­ги клу­бо­ве, ко­и­то се съ­з­да­до­ха, на­ши­ят клуб по­д­дър­жа своя дух и жи­з­не­ност. Вре­ме­то ми­на­ва и не про­ща­ва ни­ко­му. На по­с­ле­д­но­то съ­б­ра­ние Ма­рин Ди­ми­т­ров пре­д­ло­жи да се вклю­чат ка­то юби­ля­ри и те­зи, ко­и­то на­вър­ш­ват кръ­г­ла го­ди­ш­ни­на, за­вър­ш­ва­ща на пет. Та­ка при нас се уве­ли­чи […]Преоборудване и реновиране на общинската болница

Jan 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На 27 яну­а­ри 2012 г. Об­щи­на Бал­чик ще по­д­пи­ше до­го­вор по  одо­б­рен про­ект  по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие”, Схе­ма за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „По­д­к­ре­па за ре­кон­с­т­ру­к­ция/ об­но­вя­ва­не и обо­ру­д­ва­не на об­щин­с­ки ле­че­б­ни за­ве­де­ния в гра­д­с­ки­те аг­ло­ме­ра­ции”, Опе­ра­ция 1.1: „Со­ци­ал­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра”, При­о­ри­те­т­на ос 1: „Ус­той­чи­во и ин­те­г­ри­ра­но гра­д­с­ко раз­ви­тие”.  Про­е­к­тът „Пре­у­с­т­рой­с­т­во, ре­монт и ин­с­та­ла­ции на […]Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик

Jan 18th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

До края на месец януари се очаква Община Балчик да подпише договор по проектно предложение № DIR-51011119-20-39/31.01.2011 г. , подадено от Община Балчик  по Процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 […]Нов каталог на художници

Jan 18th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ИЗКУСТВО

На 10 януари 2012 г. от 17.00 ч. в една от залите на Художествена галерия Добрич бе представен новият каталог на художници от Добрич, дело на Представителството на СБХ Добрич, с превод на английски от Гергана Михайлова, издание на „Фоли Арт” ООД. Тържеството по този случай ръководи художникът Недьо Недев, уредник в ХГ Добрич, който […]