Архив за January 2012

Покана за сесия на ОбС-Балчик

Jan 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26.01.2012 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 9.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Пре­д­ло­же­ние за уч­ре­дя­ва­не въз­ме­з­д­но пра­во на стро­еж в по­л­за на […]Да запалим свещ …

Jan 25th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ЦЪРКОВНИ

Об­съ­ж­да­ха се дъл­го про­б­ле­ми­те око­ло ви­с­ши­те ду­хо­в­ни­ци и Све­тия Си­нод. Ед­ни за­щи­та­ва­ха, дру­ги ата­ку­ва­ха бо­жи­и­те слу­жи­те­ли, а и здра­во бе за­ха­пан ко­ка­лът на Све­та­та  цър­к­ва. Кой ка­ра скъп ав­то­мо­бил, кой е со­б­с­т­ве­ник на фир­ма за тран­с­п­лан­та­ция, как би­ят кам­ба­ни­те в цял град по по­вод сва­т­ба­та на из­ве­с­тен оли­гарх сре­щу  фи­ни­кий­с­ки зна­ци, все при­ме­ри от дей­с­т­ви­тел­но­ст­та. […]Ремонти по “Дамбата”

Jan 25th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

Ремонтните работи по дамбата продължават. Това е новоизработеният парапет за колички                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Фото: Ю. ХристоваШистов газ

Jan 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Фран­ция и Гер­ма­ния за­б­ра­ни­ха ши­с­то­вия газ, Бъл­га­рия съ­що не тря­б­ва да ри­с­ку­ва. Не­ка се про­у­ч­ва, но пър­во тря­б­ва да има яс­но­та и гра­ни­ци за бе­зо­па­с­ност. Още пре­ди ид­ва­не­то на но­ва­та 2012г. те­ма­та за ши­с­то­вия газ бе за­се­г­на­та до­с­та за­дъл­бо­че­но. Из­ка­з­ва­не от сор­та: „ Не ме ядо­с­вай­те, за­що­то ще по­д­пи­ша на инат” по­ро­ди­ха мно­го тре­во­га сред […]Размер на субсидиите от Европейския съюз и на националните доплащания п схемата за единно плащане на площ (СЕПП)

Jan 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

С при­съ­е­ди­ня­ва­не­то  ни на 01.01.2007 го­ди­на към Ев­ро­пей­с­кия съ­юз,бъл­гар­с­ко­то зе­ме­де­лие по­лу­чи въз­мо­ж­ност да се вклю­чи към без­въз­ме­з­д­но фи­нан­си­ра­не от ев­ро­пей­с­ки­те фон­до­ве,чрез та­ка на­ре­че­на­та Схе­ма за един­но пла­ща­не на площ/СЕПП/. Раз­ме­рът на ев­ро­су­б­си­ди­и­те по СЕПП за по­л­с­ки­те кул­ту­ри за Бъл­га­рия по го­ди­ни е ка­к­то сле­д­ва: 2007- 200 милиона евро; 2008- 240 милиона евро; 2009- 280 милиона […]“Дамбата” в Балчик

Jan 25th, 2012 | От | Категория: ДРУГИ

Дано освободеното пространство не се застрои отново, а остане плаж за балчиклии, както си беше преди 1995 г.   Фото: Ю. ХристоваОкръжен съд Добрич, разглежда пореден иск срещу купувач на имот на “Дамбата” в Балчик

Jan 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, да­де ход и на­з­на­чи съ­де­б­но-те­х­ни­че­с­ка ек­с­пер­ти­за по гра­ж­дан­с­ко­то де­ло, об­ра­зу­ва­но по ис­ко­ве на дър­жа­ва­та чрез ми­ни­с­тъ­ра на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то и пъл­но­мо­щ­ни­ка му Об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел на об­ласт До­б­рич, про­тив „ЗА­РИ СС” ООД гр. Бал­чик. Ище­цът пре­тен­ди­ра от­ве­т­ни­кът да бъ­де осъ­ден да й пре­да­де вла­де­ни­е­то на не­д­ви­жим имот зе­мя с площ от […]