Архив за January 2012

Покана за участие в КРЪГЛА МАСА за дефиниране на регионалния туристически продукт

Jan 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Община Балчик има удоволствието да Ви покани да вземете участие в КРЪГЛА МАСА за дефиниране на регионалния туристически продукт във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. На срещата ще бъдат поканени представители на местната власт, […]Бабинден в Родилно отделение

Jan 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ар­зу ле­вент Са­ли е вто­ро­то бе­бе за го­ди­на­та, ро­де­но в Ро­дил­но от­де­ле­ние на МБАЛ Бал­чик. Май­ка­та е Бир­сент Му­с­та­фа Ри­за, а ба­ща­та Ле­вент Са­ли Ри­за от Бал­чик. Мал­ко­то мо­ми­чен­це е 3 600 гр., 50 см. През ми­на­ла­та го­ди­на са се ро­ди­ли 112 бе­бе­та, ко­е­то е по-мал­ко от 2010 г. Пра­з­ни­кът на ро­дил­на­та по­мощ от­бе­ля­за­ха д-р […]ДЗИ Балчик ще работи в обновен офис

Jan 25th, 2012 | От | Категория: ВАЖНА

На 23 яну­а­ри 2012 г. ДЗИ за­по­ч­на ра­бо­та в об­но­ве­ния си офис в ста­ра­та сгра­да на БНБ, къ­де­то са от 1974 г. Дър­жа­в­ни­ят за­с­т­ра­хо­ва­те­лен ин­с­ти­тут съ­ще­с­т­ву­ва и на­д­г­ра­ж­да сво­я­та дей­ност от 1954 г. През 2011 г.бе обя­вен за “За­с­т­ра­хо­ва­тел на го­ди­на­та”, пръв в ли­де­ро­за­с­т­ра­хо­ва­не­то. На тър­же­с­т­во­то и ко­к­тей­ла по слу­чай вли­за­не­то в об­но­ве­ния офис при­съ­с­т­ва­ха […]Празник в клуба на учителите

Jan 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ме­сец яну­а­ри е бо­гат на пра­з­ни­ци. Ето за­що чле­но­ве­те на Клу­ба на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри ре­ши­ха да съ­че­та­ят вси­ч­ки­те в един ден. Тър­же­с­т­во­то за­по­ч­на с пре­съ­з­да­ва­не на ри­ту­а­ла „Ба­бин­ден” по стар на­ро­ден оби­чай. Ма­си­те бя­ха от­ру­па­ни с раз­ли­ч­ни блю­да, ко­и­то по­ка­з­ва­ха сръ­ч­но­ст­та и ку­ли­нар­ни­те уме­ния на ко­ле­ж­ки­те. Том­бо­ла­та и ви­к­то­ри­на­та вне­со­ха осо­бен ко­ло­рит на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то. […]Акумулатори

Jan 25th, 2012 | От | Категория: обяви


Предложение за взаимопомощ

Jan 25th, 2012 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ, обяви

Обе­ди­не­ни в бор­ба­та сре­щу дро­га­та , гру­па от май­ки сблъ­с­ка­ли се с про­б­ле­ма “На­р­ко­за­ви­си­мост” пре­д­ла­гат сво­я­та по­д­к­ре­па за вси­ч­ки за­ви­си­ми, же­ла­е­щи да се из­мъ­к­нат от бла­то­то и за те­х­ни­те ро­ди­те­ли и бли­з­ки, же­ла­е­щи да им по­мо­г­нат. Ние можем: 1. Да да­дем ин­фор­ма­ция за ме­с­та за ле­че­ние и за на­чи­на да се осъ­ще­с­т­ви връ­з­ка с тях; […]Осъщественият проект за детски и панорамен кът

Jan 25th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Двете снимки показват отлично осъщественият проект на Общината за детски и панорамен кът. За съжаление вандали изпочупиха люлките и лодката, а катастрофирала кола събори колонките на панорамния кът.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Фото: Юлита ХРИСТОВА