Архив за December 2011

Районен съд Каварна, ще разгледа наказателно дело за унищожаване на чужда вещ

Dec 1st, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на, ще раз­г­ле­да в 14 ч. днес на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу уп­ра­ви­те­ля на „Ру­сал­ка тур” ООД Ев­ге­ния Зл. Ба­не­ва. Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра е по­в­ди­г­на­ла сре­щу нея об­ви­не­ние за то­ва, че на 16.11.2009 г. при ус­ло­ви­я­та на по­с­ре­д­с­т­ве­но из­вър­ши­тел­с­т­во, про­ти­во­за­кон­но е уни­що­жи­ла чу­ж­да дви­жи­ма вещ  въз­ду­шен еле­к­т­ро­п­ро­вод, съ­с­то­ящ се от 7 броя ме­тал­ни стъл­бо­ве и […]Окръжен съд Добрич, изслуша пет свидетели по дело на държавата срещу “Русалка тур” ООД и “Паррус” ЕООД

Dec 1st, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, раз­пи­та днес пет сви­де­те­ли по съ­де­б­ния спор за со­б­с­т­ве­но­ст­та на зе­мя­та под ку­рор­та „Ру­сал­ка”. Гра­ж­дан­с­ко­то де­ло е об­ра­зу­ва­но по иск на ми­ни­с­тъ­ра на Зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те ка­то пре­д­с­та­в­ля­ващ дър­жа­ва­та, про­тив „Ру­сал­ка тур” ООД и „Пар­рус” ЕО­ОД. Ище­цът, пре­тен­ди­ра за пра­во на со­б­с­т­ве­ност вър­ху по­зем­лен имот в зем­ли­ще­то на с. Све­ти Ни­ко­ла, об­щи­на […]Коледна Благотворителна акция за дрехи

Dec 1st, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Какво ни донесе носталгията

Dec 1st, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

/продължава от стр.1/ Ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­лят ни ста­ва все по-не­пре­д­ви­дим, су­е­тен и раз­д­ра­з­ни­те­лен, но­во­на­з­на­че­ни­ят пре­зи­дент, за­що­то в дей­с­т­ви­тел­ност не­го го из­б­ра Бо­ри­сов, а ста­до­то са­мо си да­де гла­са, не е ни­що дру­го, ос­вен ку­к­ла на кон­ци.  Гла­в­ни­ят про­ку­рор е един без­по­ле­зен лен­тяй, пре­са­та – про­да­ж­на и по­д­ма­з­ва­ща се на вла­ст­та. И в та­зи ат­мо­с­фе­ра на от­ро­ве­на с […]Албена АД проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите си

Dec 1st, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ал­бе­на АД про­ве­де Из­вън­ре­д­но Об­що Съ­б­ра­ние на Ак­ци­о­не­ри­те си на да­та 06.11.2011 г. На да­та 06 но­ем­в­ри 2011 г. в к.к. Ал­бе­на, хо­тел Фла­мин­го Гранд, за­ла Гранд Хол, се про­ве­де из­вън­ре­д­но­то об­що съ­б­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те на „Ал­бе­на” АД. На не­го бе взе­то ре­ше­ние за склю­ч­ва­не на До­го­вор за за­ем ме­ж­ду „Ал­бе­на Ин­вест Хол­динг” (за­е­мо­да­тел) и […]Стамов стана хаджия

Dec 1st, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

За пър­ви път ви­ж­дам Сви­де­тел­с­т­во за по­к­лон­ни­че­с­т­во, до­ка­з­ва­щи, че да­де­на ли­ч­ност е по­се­ти­ла Бо­жи гроб и се е по­то­пи­ла в све­ще­ни­те во­ди на ре­ка Йор­дан. То­ва е сви­де­тел­с­т­во­то на Ата­нас Ата­на­сов Ста­мов от Бал­чик, ул. „Сре­д­на го­ра”,  да­де­но му, че из­пъл­ня­вай­ки би­б­лей­с­кия зов е ви­дял Йе­ру­са­лим – Све­тия град, сто­ли­ца на Из­ра­ел, бил е на […]Запечатан миг

Dec 1st, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На един ка­лен­дар за 2012 г. ви­дях фо­то­г­ра­фи­я­та на два ле­бе­да, при­ю­ти­ли се в Бал­чи­ш­кия за­лив.Ся­каш ви­дях теб, по­с­ле се­бе си. Ти и аз. Аз и ти. Да вяр­вам ли, не­за­б­ра­ви­ма моя, че тво­и­те ръ­це ще ле­г­нат от­но­во в дла­ни­те ми – пак при­ти­х­на­ли? Тво­и­те пръ­с­ти ую­т­но ще по­тъ­нат в мо­и­те, ка­то в ръ­ка­ви­ца то­п­ла […]