Архив за December 2011

Заявление до кмета на Община Балчик

Dec 7th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

До Кмета На Община Балчик   Заявление От Тамара Попова – Велчева Гр.Балчик, ул.”Д-р Зл.Петков”№ 6 тел.0877 755 476 и граждани по приложен списък   Уважаеми г-н Кмете, Мо­лим за Ва­ше­то от­но­ше­ние по въ­п­ро­са за без­с­то­пан­с­т­ве­ни­те ку­че­та в Об­щи­на Бал­чик. То­ва е про­б­лем, гле­д­ка­та е по­кър­ти­тел­на. Апе­ли­ра­ме за ху­ман­но и ци­ви­ли­зо­ва­но раз­би­ра­не на то­зи про­б­лем […]Международен ден на хората с увреждания

Dec 7th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

3 де­кем­в­ри е Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят ден на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми, по­ра­ди ко­е­то са в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние. На хо­ра­та, ко­и­то в не­да­ле­ч­но­то ми­на­ло оп­ре­де­ля­х­ме с кра­т­ко­то, но до­с­та не­то­ч­но по­ня­тие – ин­ва­ли­ди. Те­зи хо­ра от на­шия град се обе­ди­ня­ват и чле­ну­ват в клуб „Хи­нап”, с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва. То­зи ден, по […]Клуб “Хинап” на спортен празник

Dec 7th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Пра­з­ни­кът на спор­та, здра­ве­то и дъл­го­ле­ти­е­то, про­ве­ден в Со­фия, за­ла „Лю­ми­ер” на 24 но­ем­в­ри, съ­б­ра гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от Фе­де­ра­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки”. Уча­с­т­ва­ха 13 от­бо­ра от 10 гра­да /три от Со­фия ка­то до­ма­ки­ни/, из­б­ра­ни от дър­жа­в­но­то пър­вен­с­т­во, съ­с­то­я­ло се не­от­да­в­на във Вар­на. Из­ве­с­т­но е, че от­бор „Здра­вец” от Бал­чик, бе на при­зо­во мя­с­то сред  […]Номер 1 на всичко и всички времена!

Dec 7th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Раз­би­ра се, че ста­ва въ­п­рос за Бой­ко Бо­ри­сов. От най-ви­д­ния  бо­ди­гард в Бъл­га­рия  до най- из­ве­с­т­ния се­к­ре­тар и ге­не­рал на МВР! От най – по­пу­ляр­ния кмет на Со­фия до най-лю­би­мия ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тел на ре­пу­б­ли­ка­та! Все­на­ро­д­на­та лю­бов тър­чи да го ки­чи с власт и зва­ния, но той не ви­на­ги ги ис­ка. Про­с­то не же­лае да оби­ди на­ро­да […]Вълнуващи екскурзии на Клуб № 1

Dec 7th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Не мо­же да не раз­ка­жем за ек­с­кур­зи­я­та до Пле­вен, про­ве­де­на в чест на 35-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не на на­шия клуб № 1, кой­то бе­ше пър­ви­ят и един­с­т­ве­ни­ят в гра­да. Съ­че­та­х­ме го с уча­с­ти­е­то ни в ста­ро­п­ла­нин­с­кия фе­с­ти­вал в гр.В.Тър­но­во. Яви­х­ме се след обяд, раз­г­ле­да­х­ме цър­к­ва­та Св.40 мъ­че­ни­ци и гро­ба на цар Ка­ло­ян. Спа­зи­х­ме уго­вор­ка­та за по­ръ­ч­ка­та […]Пламна в светлина Коледната елха

Dec 7th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

Бал­чи­ш­ка­та ко­ле­д­на ел­ха! Еко­ло­ги­ч­на, скром­на и мно­го кра­си­ва, тя плам­на в све­т­ли­на. За­па­ли­ха я най-мал­ки­те ча­ро­в­ни­ци от ма­жо­ре­т­ния съ­с­тав на ОДЗ „Зна­ме на ми­ра”, по­ка­не­ни от кме­та на гра­да Ни­ко­лай Ан­ге­лов и тя­х­на­та учи­тел­ка Мая Д.Ан­ге­ло­ва. И под си­яй­на­та ел­ха за­пя­ха, за­и­г­ра­ха, за­тан­цу­ва­ха и ре­ци­ти­ра­ха най-мал­ки­те – въз­пи­та­ни­ци­те на де­т­с­ки­те гра­ди­ни в гра­да, пре­д­с­та­ве­ни от […]Условно наказание постанови Районен съд Каварна, за управител на дружество, разпоредил да се унищожи чужда вещ

Dec 1st, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд –  Ка­вар­на, при­з­на 41-го­ди­ш­на­та Ев­ге­ния Ба­не­ва за ви­но­в­на за то­ва, че на 16.11.2009 г. при ус­ло­ви­я­та на по­с­ре­д­с­т­ве­но из­вър­ши­тел­с­т­во, про­ти­во­за­кон­но е уни­що­жи­ла чу­ж­да дви­жи­ма вещ  въз­ду­шен еле­к­т­ро­п­ро­вод, съ­с­то­ящ се от 7 броя ме­тал­ни стъл­бо­ве и че­ти­ри­жи­лен  алу­ми­ни­ев ка­бел, со­б­с­т­ве­ност на фир­ма „Ас­па” ООД  гр. Вар­на на стой­ност 4 006 лв. Съ­дът я осъ­ди на […]