Архив за December 2011

Благодарност

Dec 14th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

В на­ве­че­ри­е­то сме на кра­си­вия и из­пъл­нен със све­т­ли­на хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Ко­ле­да. За мен той е и ден на бла­го­дар­ност. Шест го­ди­ни тър­сих по­мощ при раз­ли­ч­ни ме­ди­цин­с­ки ве­ли­чия. На­к­рая един от­го­во­рен и при­н­ци­пен ле­кар от Бал­чик –д-р Пра­хал­че­ва, ми по­с­та­ви ди­а­г­но­за. Бла­го­да­ря и за усър­ди­е­то, гри­жа­та и чо­ве­ч­но­ст­та. Бла­го­да­ря и на це­лия ко­ле­к­тив на ХО, […]Усмивката за Коледа

Dec 14th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ко­ле­да е един от най-бъл­гар­с­ки­те, хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ни­ци. Един пре­к­ра­сен, се­ме­ен пра­з­ник е Бъ­д­ни ве­чер.Той е по­с­ве­тен на до­ма и ог­ни­ще­то и по ста­ра тра­ди­ция, пре­ди да се на­ре­ди пра­з­ни­ч­на­та тра­пе­за, сто­па­ни­нът на къ­ща­та за­пал­ва спе­ци­а­лен пън от дъ­бо­во, кру­шо­во или бу­ко­во дър­во в ог­ни­ще­то. То­зи пън се на­ри­ча бъ­д­ник. През  мно­го­то го­ди­ни от но­во­то ле­то­б­ро­е­не […]Отидоха, видяха и ги изправиха на крака

Dec 14th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

То­ва имен­но по­с­ти­г­на­ха бал­чи­ш­ки­те тан­цьо­ри от ан­сам­бъл „Ба­лик” и Ра­бо­т­ни­че­с­ки съ­с­тав „Ве­се­лие” от 24 до 28 но­ем­в­ри 2011 г. след ка­то по по­ка­на на ма­ке­дон­с­кия фол­к­ло­рен тан­цов съ­с­тав „Фи­ли­г­ра­ни” /в пре­вод  от гръ­ц­ки – ху­до­же­с­т­ве­но из­де­лие, из­ра­бо­те­но от тън­ка зла­т­на или сре­бър­на ни­ш­ка, на­по­до­бя­ва­що дан­те­ла/ от град Ох­рид се осъ­ще­с­т­ви ре­а­лен кон­такт след дъл­го­го­ди­ш­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во.  […]Благотворителна акция за набиране на дрехи за деца в Помощно училище с. Кранево

Dec 7th, 2011 | От | Категория: обяви


Турнир по шахат

Dec 7th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, обяви


Балчишкият Никулден

Dec 7th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

И тази година рибари, търговци и банкери отбелязват 6 декември – Никулден като свой  професионален празник. Молитва за здраве и благоденствие произнесоха отец Филип от с. Оброчище и отец Г. Петков от Балчик. Поздравление получиха от кмета – именник Николай Ангелов. Специален концерт от народна музика украси атмосферата на празника, проведен на територията на голямото […]Село мое – мило, родно и незаменимо

Dec 7th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

От­ми­на един от най-ху­ба­ви­те и въл­ну­ва­щи бъл­гар­с­ки пра­з­ни­ци – Де­нят на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли. За мен то­зи ден е дво­ен пра­з­ник, оча­к­вам го с не­тър­пе­ние и с ра­дост по­е­мам към мо­е­то ро­д­но се­ло Ка­мен. Вси­ч­ки ка­мен­ци сме ща­с­т­ли­ви и гор­ди, че на­ше­то се­ло е под за­к­ри­ла­та на Св.Иван Рил­с­ки – па­т­рон на хра­ма ни в се­ло­то, […]