Архив за December 2011

Празничен спектакъл в с. Гурково

Dec 14th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Най-оча­к­ва­ни­те и оби­ча­ни пра­з­ни­ци  за мла­ди и ста­ри са Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на. Ня­ма чо­век, кой­то да не си спом­ня за пре­к­ра­с­ни­те и въл­ну­ва­щи из­жи­вя­ва­ния край ко­ле­д­на­та ел­ха, пра­з­ни­ч­на­та ат­мо­с­фе­ра в се­мей­с­т­во­то, по­д­го­то­в­ка за тра­пе­за­та, раз­мя­на­та на по­да­ръ­ци. Вре­ме за спо­мен и раз­ми­с­ли, вя­ра и на­де­ж­да в бъ­д­но­то. На сце­на­та на чи­та­ли­ще „Сво­бо­да” с.Гур­ко­во вър­ви […]Литературен клуб “Йордан Кръчмаров” – Балчик гостува в Шабла

Dec 14th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

“Поезията е един друг свят” /Лорка/ —————————————————————————————————————————– Свят, в кой­то та­лан­тът, кра­со­та­та, до­б­ро­та­та са в не­раз­ри­в­но един­с­т­во. Тя, по­е­зи­я­та, ка­к­то ка­з­ва Ше­ли, е „ оная вла­с­т­на си­ла, ко­я­то е скри­та във въ­т­ре­ш­на­та при­ро­да на чо­ве­ка, а не­ин из­вор са твор­че­с­ко­то въ­о­б­ра­же­ние и све­жи­те чу­в­с­т­ва.“ И още – тя „ма­ги­че­с­ки пре­об­ра­зя­ва вси­ч­ко: кра­си­во­то пра­ви по- кра­си­во, […]Реакция

Dec 14th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Пен­си­о­нер­ка съм. За­къ­с­нях със смя­на­та на ли­ч­на­та си кар­та. От­го­во­рен чо­век съм, но та­ка се слу­чи. Оти­дох в Па­с­пор­т­на слу­ж­ба на РПУ-Бал­чик, но се ока­за, че слу­жи­тел­ка­та не е на ра­бо­та до 17 де­кем­в­ри, а сро­кът ми из­ти­ча на 14 де­кем­в­ри и след то­ва – гло­ба. На­ло­жи се да оти­да, ка­к­то и дру­ги хо­ра от […]Не е забравен!

Dec 14th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Пре­ди 68 го­ди­ни, на 20 де­кем­в­ри, 1943 г. по ра­ди­о­то съ­о­б­щи­ха ко­до­ви­те но­ме­ра – към кои гра­до­ве се на­со­ч­ват сто­ти­ци аме­ри­кан­с­ки те­ж­ки бом­бар­ди­ро­ва­чи, ох­ра­ня­ва­ни от още тол­ко­ва из­т­ре­би­те­ли. Тол­ко­ва мно­го са­мо­ле­ти, че от тях не мо­же да се ви­ди не­бе­то. Въз­ду­ш­на­та ар­ма­да, ид­ва­ща да уни­що­жи на­ши гра­до­ве, ле­те­ше в стро­го оп­ре­де­лен строй. От­с­т­ра­ни на те­ж­ки­те […]Протоколи №1, №2 и №3 от заседанията на ОбС, проведени на 4.11.2011г., 15.11.2011г. и 8.12.2011

Dec 14th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

РЕШЕНИЕ 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик избира комисия за провеждане на избор за председател на ОбС, в състав: Председател:     д-р Урал Джевджетов Бекиров Членове:            1. Стефан Каров Стефанов 2. Никола Марков Аркалиев 3. Христо Петров Христов 4. Красимир Трифонов Кунев РЕШЕНИЕ 2: На основание чл. […]Покана

Dec 14th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 15.12.2011 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за даване на съгласие за удължаване срокът на изпълнение […]Механа “Акапулко”

Dec 14th, 2011 | От | Категория: обяви