Архив за November 2011

“ВЕСТОНОСЕЦ”

Nov 16th, 2011 | От | Категория: СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ

Вестоносец – страница 1 Вестоносец – страница 2Турнир по шахмат

Nov 16th, 2011 | От | Категория: обяви

Шахматен клуб – Балчик, организира ТУРНИР ПО ШАХМАТ, който ще се проведе на 19 и 20 ноември 2011 г. в залата на клуба. Начало на състезанието – 10.00 ч. на 19 ноември. Заявки за участие се приемат в клуба.Клуб № 1 – към Кръстова гора

Nov 16th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

  Ние, пен­си­о­не­ри­те от клуб № 1 – Бал­чик, сме по­ко­ле­ние, ко­е­то по­на­ся­ме  вси­ч­ки тру­д­но­с­ти. Не­за­ви­си­мо от въз­ра­ст­та, же­ла­ем и се ста­ра­ем по един път в го­ди­на­та да про­ве­ж­да­ме мал­ки ек­с­кур­зии, с ко­и­то да раз­но­о­б­ра­зим си­вия жи­вот на хо­ра­та от Тре­та­та въз­раст и да ви­дим про­ме­ни­те в на­ша­та мал­ка, но кра­си­ва Бъл­га­рия. Спом­них си за […]Байгънова могила

Nov 16th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

То­ва се слу­чи през 1950 г. са­мо­ле­ти­те из­ле­тя­ха и ави­о­те­х­ни­ци­те сто­я­ха на при­ка­з­ки пред хан­га­ра, оча­к­вай­ки за­в­ръ­ща­не­то им. То­ку-що бях из­ля­зъл с ко­ле­ги от слу­ж­ба­та на­вън и се за­г­ле­дах на се­ве­ро­за­пад към с.Ца­ри­чи­но, от­къ­де­то се на­со­ч­ва­ше са­мо­лет за ка­ца­не. Ми­на­вай­ки над ед­на от мо­ги­ли­те, не­що го­ля­мо, чер­но се за­мя­та под са­мо­ле­та, па­д­на на зе­мя­та и […]Пак ни прецакаха…

Nov 16th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Гер­ман­с­ки­те и френ­с­ки бан­ки се спа­си­ха под ко­да Спа­ся­ва­не на Гър­ция и Ев­ро­то. За­вър­ши но­во­то раз­де­ля­не на Ев­ро­па. Ни­кой от на­ша­та пре­са, ко­я­то бъл­ва еже­д­не­в­но хи­ля­ди про­с­то­тии, не сме­т­на да от­во­ри очи­те на оби­к­но­ве­ния чо­век ка­къв удар го оча­к­ва. На­ши­ят Пре­ми­ер при­съ­с­т­ва, но не раз­б­ра за ка­к­во ста­ва ду­ма. Има­ше въз­мо­ж­ност да го­во­ри пред жур­на­ли­с­ти […]Календар

Nov 16th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

14 ноември – Коледни заговезни 15 ноември– Начало на Рождественския пост 21 ноември– Въведение Богородично. Ден на православната християнска младеж и семействоПарадокс

Nov 16th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

В дни­те ко­га­то Бъл­га­рия из­би­ра­ше своя пре­зи­дент се на­ди­г­на об­що не­до­вол­с­т­во сре­щу НОИ. При­чи­на­та бе обя­ве­но­то вди­га­не на ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та и раз­п­ра­те­ни­те пи­с­ма със за­дъл­же­ния на май­ки, за­пи­са­ли де­ца­та си на де­т­с­ка яс­ла пре­ди из­ти­ча­не на 2 г. на де­ца­та им. Ро­ди­те­ли­те смя­тат, че след ка­то са на­ме­ре­ни сре­д­с­т­ва  за вди­га­не раз­ме­ра на ми­ни­мал­на­та […]