Архив за November 2011

СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ТРАНСГРАНИЧНИ КЛЪСТЕРИ

Nov 16th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

От 11 до 13 ноември 2011 г. в Държавен културен институт  Културен център „Двореца” се проведе обучение във връзка с Трансграничиния проект за развитие на клъстери, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Трансгранично сътрудничество „България-Румъния, 2007  2013”. В рамките на Проекта са създадени  клъстери в секторите  туризъм, селскоктопански и иновации. В обучението участваха […]Проект “Протегната ръка за помощ”

Nov 16th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Проект “Протегната ръка за помощ” се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO00-5.2-07 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. С изпълнението на проекта се предоставят услугите „Социален асистент“ на 10 лица и „Домашен помощник“ на 50 лица. Назначени са 25 домашни помощника […]Кръгли годишнини на учителите-пенсионери

Nov 16th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 10 ноември 2011 г. учителите – пенсионери честваха кръгли годишнини на своите колежки от клуба: Ганка Андреева /80 г./, Райна Ненкова /80 г./, Кина Димитрова /75 г./, Мария Бонева /75 г./, Златка Жекова /75 г./, Маргарита Митева /70 г./, Гинка Йорданова /70 г./. Юбилярките получиха много цветя и подаръци.Отчетно-изборно събрание

Nov 16th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

На 10 но­ем­в­ри т.г. се съ­с­тоя от­че­т­но-из­бор­но­то съ­б­ра­ние на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те от Бал­чик, Ка­вар­на и Ша­б­ла. Го­с­ти на съ­б­ра­ни­е­то бя­ха Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров от УС Со­фия и пре­д­се­да­тел на Дру­же­с­т­во­то в До­б­рич и Сте­фан Ян­чев – пре­д­се­да­тел на СОЗР гр.Бал­чик. С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние вси­ч­ки се по­к­ло­ни­х­ме пред па­мет­та на те­зи, ко­и­то ве­че не […]Да помислим за природата – Програма “Лайф+”

Nov 16th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

  Пре­ди бро­е­ни дни на бял свят се по­я­ви и 7-ми­ли­он­ни­ят жи­тел. Ние ста­ва­ме все по­ве­че, но про­по­р­ци­о­нал­но ра­с­те и вре­да­та, ко­я­то на­на­ся­ме на окол­на­та сре­да. Кол­ко­то и пе­си­ми­с­ти­ч­но да зву­чи, ско­ро ще до­й­де де­нят, в кой­то при­ро­да­та ня­ма да из­дър­жи на на­пре­же­ни­е­то, по­ро­де­но от на­ша­та не­до­б­ро­съ­ве­с­т­ност. Се­га е мо­мен­тът да по­е­мем ини­ци­а­ти­ва­та, не­раз­чи­тай­ки един­с­т­ве­но […]Балчик има нужда от култура не само през лятото

Nov 16th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

На при­н­ци­па “Ден го­ди­на хра­ни” през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни в Бал­чик се ут­вър­ди пра­к­ти­ка­та по­ч­ти це­лият кул­ту­рен ка­лен­дар на об­щи­на­та да е съ­б­ран в три­те ле­т­ни ме­се­ца. То­ва е не­об­хо­ди­мо, за да бъ­дат при­в­ли­ча­ни ту­ри­с­ти в Бал­чик. Но на пра­к­ти­ка се по­лу­ча­ва та­ка, че ко­га­то ля­то­то свър­ши и ту­ри­с­ти­те си за­ми­нат, с тях си за­ми­на­ва и […]ВиК отговаря

Nov 16th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Във връзка с многото  запитвания на абонати живеещи в блоковете как се разпределя водата от общия водомер ВиК ви уведомява, че на сайта ни www.vodabalchik.blogspot.com има публикувана статия за начина на изчисляване и разпределение. Как се разпределя водата от общите водомери? Поради многото запитвания от абонати на ВиК живеещи в блокове и кооперации с общи […]