Архив за November 2011

Другите за нас…

Nov 30th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

“Бъл­га­ри или сво­бо­д­ни?  То­ва е въ­п­ро­сът, кой­то все­ки един от нас тря­б­ва да си за­да­де пре­ди да гла­су­ва на ре­фе­рен­ду­ма. Не е тай­на, че Гър­ция бе един­с­т­ве­на­та дър­жа­ва, в ко­я­то гра­ж­да­ни­те во­де­ха един нор­ма­лен и ща­с­т­лив жи­вот. Но Бал­ка­ни­те ви­на­ги са би­ли трън в очи­те на Ста­ра Ев­ро­па, по­ра­ди сво­бо­до­лю­би­вия дух на на­се­ле­ни­е­то-пре­п­ли­тат се мно­же­с­т­во […]За една съвсем млада писателка от Балчик

Nov 30th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Не е Фран­со­аз Са­ган, ко­я­то на 19 го­ди­ни уди­ви све­та с ро­ма­на си „До­б­ро ут­ро, тъ­га”, не е, но е ед­но със си­гур­ност по-кра­си­во от нея, ча­ро­в­но и яв­но мно­го та­лан­т­ли­во мо­ми­че. От на­шия град, от моя 4 блок, из­ра­с­на­ло пред очи­те ми от яс­лен­с­ка въз­раст, ти­ча­ло по стъл­би­те към пе­тия етаж с ожу­ле­ни ко­ле­не, […]IV Мемориал “Иван Райчев”

Nov 30th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 19-20 но­ем­в­ри 2011 год. в зла­та на ша­х­ма­тен клуб „Бал­чик” се про­ве­де тур­нир. Той се съ­с­тоя в се­дем кръ­га по Швей­цар­с­ка­та си­с­те­ма. Кон­т­ро­ла­та за иг­ра бе един час на чо­век. Уча­с­т­ва­ха 17 чо­ве­ка от гра­да и об­щи­на­та. За ша­х­ма­та въз­ра­с­то­ви гра­ни­ци не съ­ще­с­т­ву­ват. От най-мал­кия (Све­то­с­лав Ни­ков – 9 год.) до най-въз­ра­с­т­ния (Бо­рис Го­ра­нов […]Склад Магазин КЕДЪР

Nov 30th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Най-красивият плаж в Европа с нови екстри

Nov 30th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Но­ви ек­с­т­ри на сво­и­те го­с­ти ще пре­д­ло­жи през Се­зон 2012 КК „Ал­бе­на”, съ­о­б­ща­ват от пре­с­цен­тъ­ра на ак­ци­о­нер­но­то дру­же­с­т­во. Ком­па­ни­я­та за­ви­ша­ва ка­че­с­т­во­то на ус­лу­ги­те на най-кра­си­вия плаж в Ев­ро­па, кой­то с ко­п­ри­не­ния си пя­сък при­в­ли­ча ту­ри­с­ти от цял свят. Но­вост през сле­д­ва­що­то ля­то ще бъ­де пре­д­ла­га­не­то на пла­жа на сту­де­ни и то­п­ли на­пи­т­ки сре­щу до­пъл­ни­тел­но за­п­ла­ща­не. […]Заповядайте в магазина за дрехи, ВТОРА УПОТРЕБА – високо качество, ниски цени

Nov 30th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Фестивални емоции

Nov 30th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

На 5,6 и 7 ок­том­в­ри 2011 г. се про­ве­де Се­дем­на­де­се­ти­ят на­ци­о­на­лен фе­с­ти­вал на пен­си­о­нер­с­ки­те съ­с­та­ви. Фе­с­ти­ва­лът „Ли­с­то­пад на спо­ме­ни­те” се про­ве­ж­да ви­на­ги под па­т­ро­на­жа на „Съ­ю­за на пен­си­о­не­ри­те- 2004” в гр. Вар­на, Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та. Про­г­ра­ма­та е мно­го бо­га­та и раз­но­о­б­ра­з­на. Са­мо­дей­ци­те се съ­с­те­за­ват в мно­го жан­ро­ве – ав­тен­ти­чен и об­ра­бо­тен фолк, па­т­ри­о­ти­ч­ни […]