Архив за October 2011

Историята на едно цвете

Oct 19th, 2011 | От | Категория: ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ

/Продължава от брой: 35/ В пър­вия мо­мент един­с­т­ве­но­то,ко­е­то Си­ро­мах Про­с­то­с­мър­т­ни­ков ус­пя да на­п­ра­ви, бе да се хва­не за гла­ва­та.По­с­ле му до­й­де на ум да от­се­че те­ме­ну­ж­ка­та,ока­за­ла се из­не­на­д­ва­що, без­по­ща­д­но и смър­то­но­с­но зло. Ре­че­но – сто­ре­но.Той взе ед­на мо­ти­ка, при­б­ли­жи се до хи­щ­но­то цве­те и за­ма­х­на…Са­мо че още пре­ди мо­ти­ка­та му да я до­ко­с­не,раз­но цве­т­ни­те иви­ци на […]Една традиция се възражда

Oct 19th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Има ед­на ду­ма със зна­че­ние на не­що, ко­е­то но­си ин­фор­ма­ция. То­ва е ду­ма­та „но­ви­на”, за ко­я­то мо­гат да се да­дат раз­ли­ч­ни оп­ре­де­ле­ния, но ед­ва ли е не­об­хо­ди­мо да ги из­ре­ж­дам. По-ва­ж­но­то е, че но­ви­ни­те си ги съ­з­да­ва­ме, от­г­ле­ж­да­ме, раз­про­с­т­ра­ня­ва­ме, ра­д­ва­ме се и скър­бим. Но те са ни не­об­хо­ди­ми, за­що­то в тях се ог­ле­ж­да са­ми­ят жи­вот. […]Докога?

Oct 19th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Жи­вея в ма­лък,ки­тен град на мо­ре­то и мно­го от про­б­ле­ми­те ко­и­то има­ме в дър­жа­ва­та  ре­ф­ле­к­ти­рат и при нас. Го­ди­ни на­ред аз , и мно­го око­ло мен мъл­чим , псу­ва­ме на­ум но ни­що не ка­з­ва­ме, за­що­то сме уве­ре­ни, че гла­сът ни ня­ма да се чуе, че го­ле­ми­те пра­вят не­ща­та, а за нас ос­та­ва на­де­ж­да­та, че при […]Кандидати за кмет на Балчик

Oct 19th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

Кметът, който направи всичко за Балчик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то при­съ­с­т­ва на вси­ч­ки офи­ци­ал­ни пра­з­ни­ци и тър­же­с­т­ва в клуб „Хи­нап”, ува­жи и то­зи път по­ка­на­та на Д. Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на клу­ба и осъ­ще­с­т­ви на 14 ок­том­в­ри пре­ди­з­бор­на сре­ща, ко­я­то пре­ми­на мно­го ак­ти­в­но, с мно­го въ­п­ро­си от би­та и еже­д­не­ви­е­то на хо­ра­та в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние. На сре­ща­га […]Кандидати за кмет на Община Балчик

Oct 12th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

Мирена Протич – независим кандидат за кмет на община Балчик, подкрепена от политическа партия “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: “Моята партия са хората от Oбщина Балчик” – Го­с­по­жо Про­тич, за­що се кан­ди­да­ти­ра­х­те за кмет на об­щи­на Бал­чик? – Смя­там, че хо­ра­та в Бал­чик и се­ла­та от об­щи­на­та за­с­лу­жа­ват по-до­б­ро и ра­зум­но уп­ра­в­ле­ние. Аз съм чо­век с гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция […]Ивайло Джилянов: Ще върна младите хора в Гурково!

Oct 12th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

За­що ре­ши­х­те да се кан­ди­да­ти­ра­те за кмет на Гур­ко­во? Всъ­щ­ност, да се кан­ди­да­ти­рам за кмет на Гур­ко­во ме на­ка­ра­ха хо­ра­та от се­ло­то. Мно­го от тях ме спи­ра­ха по ули­ци­те с мол­ба да уча­с­т­вам на сле­д­ва­щи­те из­бе­ри за кмет. Бя­ха пре­це­ни­ли, че съм до­с­то­ен да за­е­ма то­зи пост и имам ка­к­во да дам от се­бе си […]Кандидати за общински съветници на ДСБ

Oct 12th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ