Архив за October 2011

Резултати от изборите за кмет на Община Балчик

Oct 26th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

д-р Св. Михайлов 2351   22.93% д-р Ур. Бекиров 1168  11.39% Ив. Колева 170  1.66% П. Петров 120 1.17% П. Павлов 639 6.23% М. Протич 717 6.99% Н. Ангелов 3731 36,39% Кр. Михайлов 1357 13.24%Живописните откровения на Неделчо Нанчев

Oct 19th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

40 ве­ли­ко­ле­п­ни пей­за­жа, ма­лък фор­мат, ук­ра­си­ха Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия в на­ча­ло­то на се­п­тем­в­ри. Те са де­ло на един та­лан­т­лив тво­рец – ху­до­ж­ник, ре­жи­сьор и опе­ра­тор, с ко­го­то мо­жеш да раз­го­ва­ряш ча­со­ве, раз­г­ле­ж­дай­ки из­ло­же­ни­те кар­ти­ни. То­ва е Не­дел­чо На­нев, чи­е­то име че­с­то се сре­ща и в на­д­пи­си­те на мно­го бъл­гар­с­ки иг­рал­ни фил­ма/”Лю­би­мец 13”, „Бъ­ди ща­с­т­ли­ва, Ани”, „Кра­де­цът […]“Море от любов” за Николай Ангелов

Oct 19th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 15 ок­том­в­ри в го­ля­ма­та за­ла на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” се про­ве­де сре­ща – ин­тер­вю на кме­та Н.Ан­ге­лов и не­го­вия PR с из­ве­с­т­на­та те­ле­ви­зи­он­на жур­на­ли­с­т­ка На­та­лия Си­ме­о­но­ва, во­де­ща най-по­пу­ляр­но­то пре­да­ва­не на бТV –„Мо­ре от лю­бов”. Цел­та на сре­ща­та бе да се про­ве­де не­при­ну­ден раз­го­вор с при­съ­с­т­ва­щи­те гра­ж­да­ни, ко­и­то да за­да­дат въ­п­ро­си, да на­п­ра­вят пре­по­ръ­ки и да­дат […]Съобщение от ВиК

Oct 19th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

ВиК на­по­м­ня на  сво­и­те або­на­ти, че е не­об­хо­ди­мо да из­вър­шат за­зи­мя­ва­не на во­до­мер­ни­те ша­х­ти в имо­ти­те си. Пре­по­ръ­ч­ва­ме ви къ­де­то не се кон­су­ми­ра во­да да бъ­дат из­п­ра­з­не­ни тръ­би­те от въз­мо­ж­но най-ни­с­ка­та то­ч­ка и да се из­то­чи во­да­та от во­до­ме­ра от из­пу­с­ка­те­ля на кра­на /ако има та­къв/ с цел пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на за­м­ръ­з­ва­не на ос­та­на­ла­та во­да. По­ка­за­ни­я­та […]Пилците се броят на есен

Oct 19th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

По ини­ци­а­ти­ва на пре­д­се­да­те­ля на За­па­с­но­то войн­с­т­во в Бал­чик – подп.о.р. Ст.Ян­чев в мал­ка­та за­ла на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик на 10 ок­том­в­ри 2011 г. се про­ве­де пре­ди­з­бор­на сре­ща с на­с­то­я­щия кмет на на­ша­та об­щи­на –Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Тук бя­ха и об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци Е.Ди­ков и Ат.Же­чев, ко­и­то в по­с­ле­д­с­т­вие за­я­ви­ха, че сто­ят зад кан­ди­да­ту­ра­та на Н.Ан­ге­лов да […]Балканска конференция по спа и уелнес

Oct 19th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

За пър­ви път На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция по спа и уел­нес ту­ри­зъм до­ма­кин­с­т­ва на Бал­кан­с­ка спа кон­фе­рен­ция. Най-зна­чи­мо­то съ­би­тие в спа и уел­нес ин­ду­с­т­ри­я­та и ме­ди­цин­с­кия ту­ри­зъм на по­лу­о­с­т­ро­ва се про­ве­де в пе­т­з­ве­з­д­ния хо­тел в Ал­бе­на „Фла­мин­го Гранд”. Про­я­ва­та е три­д­не­в­на и за­по­ч­на на 21 се­п­тем­в­ри.  Ос­но­в­на­та цел на ор­га­ни­за­ци­он­ния и ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет е да по­ви­ши бъ­де­що­то […]Ден на възрастните хора

Oct 19th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

1 ок­том­в­ри – Де­нят на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра и та­зи го­ди­на бе от­п­ра­з­ну­ван по ху­ба­ва тра­ди­ция в ме­с­т­но­ст­та „Те­ке­то” с.Об­ро­чи­ще, до ма­на­с­ти­ра „Св.Ата­на­сий”. До­ма­ки­ни на пра­з­ни­ка бя­ха пе­в­ци­те  от „Те­кел­с­ки на­пе­ви”, об­ле­че­ни в пъ­с­т­ри­те си но­сии и с на­ки­ти, гре­е­щи ка­то слън­ца. Го­с­ти­те бя­ха по­с­ре­щ­на­ти пред кра­си­во ук­ра­се­на ар­ка с му­зи­ка, хляб и сол. Пра­з­ни­кът от­к­ри […]