Архив за August 2011

Детският хор на Китайското национално радио гостува на Албена

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Де­т­с­ки­ят хор на Ки­тай­с­ко­то на­ци­о­нал­но ра­дио го­с­ту­ва на Ал­бе­на. Ки­тай­с­ка­та гру­па от 50 де­ца до 16-го­ди­ш­на въз­раст ще бъ­де на­с­та­не­на в ку­рор­та от 24 до 28 ав­густ. Хо­ри­с­ти­те са в Бъл­га­рия във връ­з­ка със свой кон­церт в град Вар­на. Ки­тай­с­ки­те де­ца ще съ­че­та­ят му­зи­кал­ни­те си изя­ви с пъл­но­цен­на мор­с­ка по­чи­в­ка в Пер­ла­та на Бъл­гар­с­ко­то Чер­но­мо­рие. […]44 отбора участваха във футболния турнир “Алиот къп” в Албена

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

В Ал­бе­на на 23 ав­густ стар­ти­ра­ха фу­т­бол­ни­те сре­щи от де­ве­то­то из­да­ние на де­т­с­кия тур­нир „Али­от къп”. Та­зи го­ди­на на­д­п­ре­ва­ра­та съ­би­ра 44 ти­ма в 7 въз­ра­с­то­ви гру­пи. От­бо­ри­те са от Ру­сия, Ук­рай­на, Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия, съ­о­б­щи ди­ре­к­то­рът на тур­ни­ра Ни­ко­лай Дя­ков. Тур­ни­рът се про­ве­ж­да в пъл­но съ­о­т­ве­т­с­т­вие с пра­вил­ни­ка на ФИ­ФА и БФС. Все­ки от­бор има […]Общини ще получат над 20 млн. лв. за организиране на културни събития

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Сре­д­с­т­ва­та са от Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие и от на­ци­о­нал­ния бю­джет За­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тъ­рът на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то и ръ­ко­во­ди­тел на уп­ра­в­ля­ва­щия ор­ган на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие“ Ли­ля­на Па­в­ло­ва ще по­д­пи­ше ут­ре 40 до­го­во­ра с об­щи­ни от гра­д­с­ки­те аг­ло­ме­ра­ци­он­ни аре­а­ли за фи­нан­си­ра­не на про­е­к­ти в об­ла­ст­та на кул­ту­ра­та, съ­о­б­щи­ха за БТА от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на […]Нов договор за обновяване на улици във всички села на общината

Aug 24th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

Нов до­го­вор за об­но­вя­ва­не на ас­фал­то­ва­та на­с­тил­ка, по­д­мя­на на бор­дю­ри и тро­то­а­ри във вси­ч­ки се­ла от об­щи­на­та по­д­пи­са кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Из­пъл­ни­тел е „Хи­д­ро­с­т­рой” АД, а су­ма­та, ко­я­то тря­б­ва да бъ­де ус­во­е­на е бли­зо 1,8 млн. ле­ва без ДДС. До­го­во­рът вклю­ч­ва и ра­бо­та по ули­ци­те „Ви­х­рен”, „Ивай­ло”, „Ста­ра пла­ни­на”, „Сла­вян­с­ка” и Ави­о­г­ра­да в Бал­чик. Дей­но­с­ти­те […]Богато емоционалният възторг на младостта

Aug 17th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Той из­бу­х­на в по­с­ле­д­на­та ве­чер на BALCHIK CLASSIC DAYS на от­к­ри­та­та сце­на до хо­тел „Ми­с­т­рал” и пре­д­с­та­вен от „Спи­рит ан­сам­бъл” в съ­с­тав : Пе­тя Ми­ро­ле­с­ко­ва /ци­гул­ка/, Ди­а­на Чо­пе­ва /ци­гул­ка/, Ма­рио Ата­на­сов /ви­о­ла/, Бо­рис Ра­ди­лов /Ви­о­лон­че­ло/, Ми­лен Кал­чев /кон­т­ра­бас/ и раз­би­ра се лю­бим­ка­та на пу­б­ли­ка­та от ми­на­лия фе­с­ти­вал –тре­п­тя­ща­та Еле­на Пър­га­ве­ло­ва /пи­а­но/, ко­я­то на 100 % […]Повече от 18 милиона за Общината

Aug 17th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Интервю с директора на Дирекция „Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология” Димитрин Димитров В об­щи­на Бал­чик ра­бо­тят ква­ли­фи­ци­ра­ни ка­д­ри в раз­ли­ч­ни от­де­ли и ди­ре­к­ции. Но осо­бе­но вни­ма­ние за­с­лу­жа­ва еки­път на но­во­съ­з­да­де­на­та ди­ре­к­ция „Ту­ри­зъм, ев­ро­фон­до­ве, ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и еко­ло­гия”, кой­то през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни спе­че­ли ре­ди­ца ме­с­т­ни и ев­ро­пей­с­ки про­е­к­ти. Пре­д­ла­га­ме Ви от­к­ри­то ин­тер­вю с чле­но­ве­те на […]50 години от първите златни морски отличия на Балчик

Aug 17th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

През 1946г. гру­па ен­ту­си­а­с­ти ор­га­ни­зи­рат се­к­ция по мор­с­ки спорт към Мор­с­кия  съ­юз  в Бъл­га­рия. Съ­ща­та го­ди­на от­бор от гра­да ни уча­с­т­ва в пър­вия гре­бен по­ход  от гр. Ца­ре­во до нос Ка­ли­а­к­ра.  Кла­си­ран е на пър­во мя­с­то, а ге­ро­и­те  са Ди­ми­тър Ма­но­лов, Яни Ка­ра­ге­ор­ги­ев, Ле­о­нид То­до­ров. Тра­ди­ци­он­но сил­ни­те уча­с­тия на мла­ди­те ен­ту­си­а­с­ти про­дъл­жа­ват и през сле­д­ва­щи­те […]