Архив за August 2011

Примата на българската поп музика Лили Иванова отново с концерт в Добрич

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

При­ма­та на бъл­гар­с­ка­та поп му­зи­ка Ли­ли Ива­но­ва ще пее от­но­во за до­б­ри­ч­лии. Кон­цер­тът ще се съ­с­тои в Ле­т­ни­ят те­а­тър на 30 ав­густ от 20 ча­са. Ли­ли, ка­к­то ви­на­ги ще за­ра­д­ва по­чи­та­те­ли­те си и с най-но­ви­те си пе­с­ни, и с хи­то­ве­те, оби­ча­ни от ня­кол­ко по­ко­ле­ния бъл­га­ри. Ли­ли Ива­но­ва е ро­де­на в гр. Ку­б­рат. За­вър­ши­ла е ме­ди­цин­с­ки […]ЗАМИСЛЯТ НАДПРЕВАРА МЕЖДУ РИБАРИ ОТ БАЛЧИК И КАВАРНА

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Съ­с­те­за­ние ме­ж­ду ри­ба­ри от Бал­чик и Ка­вар­на пре­д­ви­ж­дат ор­га­ни­за­то­ри­те на та­з­го­ди­ш­ния ри­бе­но-ми­ден фест, кой­то ще се про­ве­де от 3 до 5 се­п­тем­в­ри в съ­се­д­на­та об­щи­на. Стар­та на три­д­не­в­ни­те ку­ли­нар­ни и арт изя­ви ще бъ­де да­ден с го­т­ве­не на от­к­ри­то, в ко­е­то ще се вклю­чат кме­тът Цон­ко Цо­нев, ак­т­ри­са­та Мар­ти­на Ва­ч­ко­ва и пе­ви­ца­та Ма­ри­я­на По­по­ва. Те­х­ни­те […]ДПС представи своя кандидат-кмет за Балчик

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

На 20 ав­густ 2011 г. се про­ве­де за­се­да­ние на раз­ши­ре­но­то об­щин­с­ко ръ­ко­во­д­с­т­во на Дви­же­ни­е­то за пра­ва и сво­бо­ди –Бал­чик. Обя­ве­ни бя­ха но­ми­на­ци­и­те за кмет на Об­щи­на Бал­чик, за кме­то­ве на на­се­ле­ни ме­с­та в Об­щи­на Бал­чик и за об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци. За кмет на Об­щи­на Бал­чик бе но­ми­ни­ран д-р Урал Бе­ки­ров. За кме­то­ве на се­ла­та бя­ха пре­д­ло­же­ни […]Одобрен проект на Общината

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Про­ект на Об­щи­на Бал­чик е одо­б­рен за фи­нан­си­ра­не по ОП „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007-2013 го­ди­на, BG161PO001/3.1-03/2010 “По­д­к­ре­па за раз­ви­ти­е­то на при­ро­д­ни, кул­тур­ни и ис­то­ри­че­с­ки ат­ра­к­ции”. Про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние, с ко­е­то бе кан­ди­да­т­с­т­ва­но, е “По­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­ни­те с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ри на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик”. Общата стойност на спечеления проект е 5 539 370,58 лева. […]VI Международен фолклорен фестивал “Нестия” в Балчик

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

За 6-та по­ре­д­на го­ди­на в Бал­чик и с. Гур­ко­во го­с­ту­ва на 19,20 и 21 ав­густ 2011 г Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Не­с­тия”. Та­зи го­ди­на той бе­ше раз­но­о­б­ра­зен с два кон­кур­са – за най-ин­те­ре­сен и сво­е­о­б­ра­зен на­ци­о­на­лен ко­с­тюм и за из­пъл­не­ние на ръ­че­ни­ца. Пър­во мя­с­то на кон­кур­са за но­сия взе­ха Ми­хай от По­л­ша и Да­ни­е­ла от с.Бра­ни­ще, […]“Надежди, таланти, майстори” събира изпълнители от 19 държави

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

16-ото из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния мла­де­ж­ки му­зи­ка­лен фе­с­ти­вал-кон­курс “На­де­ж­ди, та­лан­ти, май­с­то­ри”, ко­е­то ще се про­ве­де от 3 до 14 се­п­тем­в­ри в До­б­рич и Ал­бе­на, ще съ­бе­ре из­пъл­ни­те­ли от 19 дър­жа­ви, съ­о­б­щи­ха от ор­га­ни­за­ци­он­ния ко­ми­тет. На сце­ни­те ще се изя­вят уча­с­т­ни­ци от Бъл­га­рия, Ав­с­т­рия, Азер­бай­джан, Гер­ма­ния, Ка­за­х­с­тан, Ки­пър, Ки­тай, Оман, Ру­мъ­ния, Ру­сия, Ба­ш­ко­то­с­тан, Ка­ре­лия, САЩ, Сло­ве­ния, Тур­ция, […]Изложба на Христо Петров – Морския

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

На 16 ав­густ, втор­ник в ХГ Бал­чик се от­к­ри из­ло­ж­ба – жи­во­пис на Хри­с­то Пе­т­ров – Мор­с­кия. Ав­то­рът на из­ло­ж­ба­та е от град Вар­на, а не­го­ви­ят псе­в­до­ним – “Мор­с­кия” из­да­ва ог­ром­на­та му сла­бост към мо­ре­то и мор­с­кия бряг. Вси­ч­ки­те 33  пла­т­на са по­с­ве­те­ни на мо­ре­то. По­ве­че­то от тях са на­си­те­ни с ди­на­ми­зъм –  мо­ре­то  е […]