Архив за August 2011

Покана за сесия

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 август 2011 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за разглеждане на заявление от “Храброво Уинд […]“Трикси” – фестивал, достоен за голямата сцена

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

гр. Челябинск, Русия Ве­че пет ле­та „Три­к­си” ог­ла­ся Бе­лия град. Сло­жил на­ча­ло­то си тук, под бе­ли­те ска­ли над мо­ре­то, то­зи ме­ж­ду­на­ро­ден де­т­с­ки фе­с­ти­вал за из­ку­с­т­ва, съ­би­ра го­с­ти­те и гра­ж­да­ни­те на Бал­чик. Не­гов съ­з­да­тел и ор­га­ни­за­тор е фа­ми­лия Струн­дже­ви. Ам­би­ци­о­з­ни и пре­д­п­ри­ем­чи­ви хо­ра, ко­и­то са на „ти”с „До, ре, ми”. Све­т­ла­на е ко­ре­ня­ч­ка – бал­чи­к­лий­ка, а […]Албена празнува!

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

С впе­ча­т­ля­ващ 5-ча­сов кон­церт и пъл­на ба­за Ал­бе­на от­бе­ля­за 42-ия си ро­ж­ден ден на 24 ав­густ /сря­да/, ин­фор­ми­рат от ак­ци­о­нер­но­то дру­же­с­т­во. В пра­з­ни­ч­на­та ля­т­на нощ бе по­с­та­ве­но на­ча­ло­то и на На­ци­о­нал­ни­те ле­т­ни сту­ден­т­с­ки иг­ри в Ал­бе­на. Това стана точно в 20 часа с щафета, в която участниците си предадоха запалена факла от олимпийските игри в […]ИСТОРИЯТА НА ЕДИН ИЗЛЕКУВАН ЛУД

Aug 24th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

По­с­ве­ща­ва се на вси­ч­ки,ко­и­то ще ка­жат,че то­ва не мо­же да се слу­чи в Бъл­га­рия. На вра­та­та се по­з­въ­ни.Со­б­с­т­ве­ни­кът на сре­д­ния апар­та­мент от пър­вия етаж, в мо­ре­то от бло­ко­ве на един бъл­гар­с­ки град, от­во­ри вхо­д­на­та вра­та.Сре­щу не­го сто­я­ха че­ти­ри­ма ду­ши.Пре­ди да ка­жат ка­к­во­то и да би­ло той вне­за­п­но усе­ти тъ­па бол­ка под лъ­жи­ч­ка­та без да знае […]Търпението

Aug 24th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

Из­г­ле­ж­да в Бъл­га­рия жи­ве­ят най – тър­пе­ли­ви­те хо­ра в све­та. Те си жи­ве­ят тук не от вче­ра и днес. Тук е ро­дил­ни­ят дом на тър­пе­ни­е­то. Гор­де­ем се с хи­ля­до­ле­т­на­та си ис­то­рия, но за­то­ва, че по­ло­ви­на­та от нея сме би­ли под  ня­ка­к­во чу­ж­до или иде­о­ло­ги­че­с­ко ро­б­с­т­во, все дру­ги­те ни са ви­но­в­ни. С „Пре­к­ло­не­на гла­ви­ца, ос­т­ра са­бя […]Балчик и паметта на балчишките кметове

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

По­во­дът за сле­д­ва­щи­те ре­до­ве е пу­б­ли­ку­ва­на­та в бр. 28 на в-к “Бал­чик” от 14 юни 2011 г. ста­тия “По­д­го­т­вят ис­то­ри­я­та на ме­с­т­на­та власт”. Тя ви­зи­ра пре­д­ло­же­ние, вне­се­но в Об­щин­с­кия съ­вет за за­по­ч­ва­не на про­у­ч­ва­тел­с­ка ра­бо­та и впо­с­ле­д­с­т­вие из­да­ва­не на до­ку­мен­тал­на кни­га за ли­ч­но­с­ти­те, за­е­ма­ли кме­т­с­ка­та длъ­ж­ност в Бал­чи­ш­ка об­щи­на и ръ­ко­во­ди­ли съ­д­би­ни­те на гра­да ни […]Кръвта вода не става Първа родова среща на рода Джилянови

Aug 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 20 ав­густ, съ­бо­та, в дво­ра на учи­ли­ще­то в с.Гур­ко­во се про­ве­де ро­до­ва сре­ща на ро­да Джи­ля­но­ви. От Со­фия, Пло­в­див, Ру­се, Вар­на, До­б­рич, Бал­чик, Ка­вар­на и мно­го дру­ги гра­до­ве и се­ла на Бъл­га­рия в Гур­ко­во се съ­б­ра­ха сто­ти­на пре­д­с­та­ви­те­ля на ина­че го­ле­мия род Джи­ля­но­ви- об­що 887 чо­ве­ка. Гла­вен ини­ци­а­тор на съ­би­ти­е­то бе­ше Ге­ор­ги Джи­ля­нов, кой­то […]