Архив за July 2011

Прессъобщение

Jul 20th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, пу­б­ли­ку­ва на ин­тер­нет стра­ни­ца­та си пре­до­с­та­ве­на от На­ци­о­нал­но­то бю­ро за пра­в­на по­мощ ин­фор­ма­ция „Как да по­лу­чи­те пра­в­на по­мощ?” и я пре­до­с­та­ви за по­л­з­ва­не на ин­фор­ма­ци­он­но та­б­ло до бан­ко­вия офис в Съ­де­б­на­та па­ла­та. Об­ра­зец на мол­ба за пре­до­с­та­вя­не на пра­в­на по­мощ мо­же­те да по­лу­чи­те на „Ре­ги­с­т­ра­ту­ра” на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, или […]Шахматни турнири

Jul 20th, 2011 | От | Категория: СПОРТ

През ле­т­ния се­зон в ця­ла Бъл­га­рия се про­ве­ж­дат съ­с­те­за­ния по ша­х­мат. Пре­д­с­та­ви­те­ли на ШК “Бал­чик” уча­с­т­ва­ха на два тур­ни­ра. Ва­ле­ри Пе­нев (по­бе­ди­тел от по­с­ле­д­ния тур­нир в гр. Вар­на) уча­с­т­ва на сил­ния опен в гр. Шу­мен. Има­ше ре­ди­ца сил­ни ша­х­ма­ти­с­ти от Вар­на, Раз­г­рад, Шу­мен. Ва­ле­ри про­ве­де ра­в­но­мер­но сво­я­та иг­ра и ус­пя да за­пи­ше 4 по­бе­ди, ко­е­то […]Клуб “Хинап” в Перник и Македония

Jul 20th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

За по­ре­ден път в Пер­ник, кв.”Цър­к­ва”, на 10-11 юли 2011 г. се съ­с­тоя еже­го­д­ния V ре­пу­б­ли­кан­с­ки фе­с­ти­вал на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния. Уча­с­т­ва­ха пе­в­че­с­ки гру­пи, ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли на му­зи­ка, тан­ци, ху­мор и по­е­зия – по­ве­че от 80 съ­с­та­ва и над 1600 уча­с­т­ни­ци от Бъл­га­рия и го­с­ти от бал­кан­с­ки­те стра­ни. Фе­с­ти­ва­лът, пер­фе­к­т­но ор­га­ни­зи­ран под па­т­ро­на­жа на кме­та […]Престижно реми за българите в Албена

Jul 20th, 2011 | От | Категория: СПОРТ

Пре­с­ти­ж­но ре­ми за­пи­са­ха на­ци­о­на­ли­те ни до 25 г. в де­се­тия кръг на ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во по спор­тен бридж за мла­де­жи в Ал­бе­на. Бъл­га­ри­те за­вър­ши­ха 15-15 с вто­рия в кла­си­ра­не­то Ита­лия. На­че­ло е Из­ра­ел с 218 т. “Три­ко­льо­ри­те” ни са в зла­т­на­та сре­да, за­е­май­ки 12 мя­с­то със 150 то­ч­ки в кон­ку­рен­ци­я­та на 22 от­бо­ра. На на­ши­те им […]Eкспозицията “Градини” на Евелина Ханджиева в галерия “Тихото гнездо” на Двореца в Балчик

Jul 20th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

При­я­те­ли, ко­ле­ги и це­ни­те­ли на из­ку­с­т­во­то от До­б­рич и Бал­чик до­й­до­ха та­зи ве­чер в га­ле­рия „Ти­хо­то гне­з­до” в Дво­ре­ца на от­к­ри­ва­не­то на са­мо­с­то­я­тел­на­та из­ло­ж­ба от 17 жи­во­пи­с­ни  пла­т­на на до­б­ри­ч­ка­та ху­до­ж­ни­ч­ка Еве­ли­на Хан­джи­е­ва. Из­ло­ж­ба­та бе от­к­ри­та от Же­ни Ми­хай­ло­ва, ръ­ко­во­ди­тел от­дел „Кул­тур­ни дей­но­с­ти” в Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ков ком­п­лекс  “Дво­ре­ца” край Бал­чик. Еве­ли­на Хан­джи­е­ва по­лу­чи спе­ци­ал­ни по­з­д­ра­в­ле­ния от […]Общината ще иска “Тузлата”

Jul 20th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА, ПОЛИТИКА

Из­вън­ре­д­на се­сия на Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик се про­ве­ж­да  на 20.07.2011г. от 9.00ч. По­вод за спе­ш­но­то съ­би­ра­не на ме­с­т­ния пар­ла­мент е же­ла­ни­е­то на Об­щи­на­та да при­до­бие без­въз­ме­з­д­но 100% от ка­пи­та­ла на Спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та бол­ни­ца за ре­ха­би­ли­та­ция в Ту­з­ла­та. Здра­в­но­то за­ве­де­ние е тър­го­в­с­ко дру­же­с­т­во със 100% дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност. В ка­пи­та­ла му е вклю­че­на зе­мя с площ 122855 кв.м […]Достойно представяне на Балканиадата в Сливен

Jul 13th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

Де­сет дър­жа­ви с над 500 ле­ко­а­т­ле­ти уча­с­т­ва­ха в 64 Бал­ка­ни­а­да в град Сли­вен пре­ди две се­д­ми­ци. Бал­чи­ш­ки­ят клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка “Чер­но мо­ре 2005” из­лъ­чи Ана­с­тас Па­па­зов ка­то най-до­бър свой пре­д­с­та­ви­тел и той оп­ра­в­да фа­во­ри­т­с­ко­то си мя­с­то. Ут­вър­ди се ка­то един от че­ти­ри­ма­та най-до­б­ри чу­ко­х­вър­ля­чи. на­п­ра­ви че­ти­ри опи­та ка­то на тре­тия по­с­ти­г­на ре­зул­тат 61.09 м. […]