Архив за July 2011

174 години от рождението на Левски

Jul 20th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

На 18 юли в деня на 174 – годишнината от рождението на великия българин, Апостола на свободата Васил Левски, читатели и служители от народно читалище „Васил Левски -1959” си спомниха за него и поднесоха цветя на паметника му. Фото: Галина ДИМОВАЖАЛБА

Jul 20th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

До кмета на Община Балчик До в-к “Балчишки телеграф” Жалба От семейства Хурст, Михайлови, Ралеви и Гюзелеви Уважаеми г-н Кмет, Принудени сме да се обърнем към Вас и да Ви помолим за съдействие при следното: Във вилна зона “Златната рибка” на ул. “7-ма”, напречна на главната улица, която води от началото на зоната до стълбището […]Магазин “Фреш”

Jul 20th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Балчик

Jul 20th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

Не­об­хо­ди­мо е да се за­си­ли кон­т­ро­лът, ка­са­ещ пъл­на­та за­б­ра­на за из­га­ря­не на стър­ни­ща и су­ха тре­ва по сло­го­ве­те, край­пъ­т­ни­те иви­ци и дру­ги пло­щи! За ог­ра­ни­ча­ва­не въз­ни­к­ва­не­то и раз­про­с­т­ра­не­ни­е­то на по­жа­ри­те Ра­йон­на слу­ж­ба „По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” гр.Бал­чик при­зо­ва­ва вси­ч­ки гра­ж­да­ни стри­к­т­но да спа­з­ват ус­та­но­ве­ни­те про­ти­во­по­жар­ни пра­ви­ла, а имен­но: 1.Го­ри­ми­те от­па­дъ­ци по въз­мо­ж­ност да […]Посетете новооткритата оптика!

Jul 20th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Рехабилитация и благоустрояване на улици

Jul 20th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Да се по­до­б­ри фи­зи­че­с­ка­та сре­да на град Бал­чик ка­то пре­д­по­с­та­в­ка за ус­той­чи­во со­ци­ал­но-ико­но­ми­че­с­ко раз­ви­тие и  по­ви­ша­ва­не ка­че­с­т­во­то на жи­во­та. Спе­ци­фи­ч­ни це­ли на про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние Да се на­ма­лят ри­с­ко­ве­те и по­ви­ши при­в­ле­ка­тел­но­ст­та на гра­д­с­ка­та сре­да на Бал­чик чрез ре­ха­би­ли­та­ция на ули­ци, „Д-р Зла­т­ко Пе­т­ков”, „Иван Ва­зов”, „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки”, „Хри­с­то Бо­тев” и “Ду­нав”. Да […]“БАЛЧИК – УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ “СБОРНО МЯСТО”

Jul 20th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

ПОДОБЕКТ: “ВЕРТИКАЛНА ШАХТА 5” И ПОДОБЕКТ: “ВЕРТИКАЛНА ШАХТА 6” На те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик са ус­та­но­ве­ни 33 свла­чи­ща Свла­чи­ще “Сбор­но мя­с­то” е сра­в­ни­тел­но до­б­ре изу­че­но в ге­о­ло­ж­ко от­но­ше­ние. То предста­в­ля­ва част от дре­в­на­та свла­чи­щ­на иви­ца, за­к­лю­че­на ме­ж­ду Двор­цо­во и Мом­чи­ло­во де­ре.Свла­чи­щ­ни­те про­це­си са раз­ли­ч­ни по въз­раст, ме­ха­ни­зъм, дъл­бо­чи­на и ак­ти­в­ност. До­ку­мен­ти­ра­ни са свла­чи­щ­ни от­с­тъ­пи, пу­к­на­ти­ни, […]