Архив за July 2011

Клуб “Хинап” и клуб “Здравец” в Тервел

Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

20 юли, де­нят на Св. Илия спо­ред пра­во­с­ла­в­ния ка­лен­дар, бе­ше оп­ре­де­лен за ед­на съ­в­ме­с­т­на ини­ци­а­ти­ва на два­та бал­чи­ш­ки клу­ба и клу­бо­ве­те на ин­ва­ли­ди­те от град Тер­вел, се­ло Смя­до­во и Но­ви па­зар. Сре­ща­та се про­ве­де в об­шир­ния тер­вел­с­ки парк и за­по­ч­на с ин­те­ре­с­на спор­т­на про­г­ра­ма. Пър­ви по­ка­за­ха уме­ния най-мал­ки­те – пре­д­с­та­ви­тел­на гру­па от де­т­с­ка­та гра­ди­на – […]Една не съвсем невероятна история

Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

-Ало, тър­ся кли­ни­ка “Зла­тен шанс”. -Го­с­по­ди­не, Вие то­ку що на­ме­ри­х­те своя зла­тен шанс. Ние ще ви из­ле­ку­ва­ме та­ка, че да ста­не­те ка­то нов! -Всъ­щ­ност аз не ис­кам да ме ле­ку­ва­те. -О, не, го­с­по­ди­не! Та вие то­ку що ка­за­х­те, че ни тър­си­те. То­ва оз­на­ча­ва, че сте се­ри­о­з­но бо­лен и Ви уве­ря­вам, че са­мо ние мо­жем да […]Европейско първенство по лека атлетика в Талин

Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

Анастас Папазов не успя да премине квалификацията и се нареди 11 -ти в група А (чук) на Европейското първенство в Талин. Въпреки това ние се гордеем много с нашия състезател,  дори само от факта,че е там. Пред спортната му кариера   тепърва предстоят големи състезания и ние вярваме, че той може много – пишат във Facebook […]Риболовът в Балчик – древен поминък на населението

Jul 27th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

В дре­в­но­ст­та ри­бо­ло­вът е пре­д­с­та­в­ля­вал ос­но­вен по­ми­нък на жи­те­ли­те на Бе­лия град. Днес, след хи­ля­до­ля­до­ле­тия, то­ва дре­в­но за­ни­ма­ние все още при­в­ли­ча  хо­ра­та. Ло­д­ки­те до та­ля­ни­те, ри­ба­ри­те, на­ре­де­ни ка­то бро­е­ни­ци на при­с­та­ни­ще­то и пре­пъл­не­ния с пря­с­на ри­ба па­зар са еже­д­не­в­на гле­д­ка през ле­т­ния се­зон. Мно­го ри­ба­ри с дъл­го­го­ди­ш­на пра­к­ти­ка са из­б­ра­ли ри­бо­ло­ва с ло­д­ка ка­то най-на­де­ж­ден. […]Две пресконференции във връзка с проекти на Общината

Jul 20th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 19 юли 2011 г. се проведе пресконференция за граждани и журналисти по повод изпълнения проект за укрепване на свлачище “Сборно място” (вертикални шахти 5 и 6 и предстоящия проект за рехабилитация и благоустрояване на улиците “Христо Ботев”, “Дунав”., “Иван Вазов”, “Д.р Златко Петков”, “Г. Бенковски”, два паркинга и един парк за отдих. Подробности четете […]Пчеларството е поезията на земеделието

Jul 20th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

С те­зи ду­ми за­по­ч­ва раз­го­во­ра с мен дъл­го­го­ди­ш­ния пче­лар Сла­в­чо Ко­лев Ива­нов, учил 4 г. в Раз­г­рад и в Со­фия, в Опи­т­на­та стан­ция по пче­лар­с­т­во. От сво­и­те учи­те­ли, все хо­ра на на­у­ка­та, той на­у­ча­ва тън­ко­с­ти­те на за­на­я­та.И та­ка це­ли 43 го­ди­ни. До ден дне­шен се гор­дее, че знае как се по­с­ти­га май­ко­п­ро­и­з­во­д­с­т­во­то, ко­е­то е най-тру­д­но­то […]Перспективата и нейното зрително възприемане

Jul 20th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

24 кар­ти­ни под на­д­с­лов „Го­то­ви за пъ­ту­ва­не” и Fata Morgani ни по­с­ре­щ­на­ха в ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия Бал­чик на 15 юли 2011 г., за­е­д­но с ав­то­ри­те им –Ан­же­ла Мин­ко­ва от Со­фия и Еми Ве­га от Сло­ве­ния. Вси­ч­ко за­по­ч­на с бле­с­тя­що­то из­пъл­не­ние на до­б­ри­ч­ли­я­та Ва­лен­тин Ен­чев – опе­рен пе­вец, кой­то жи­вее и тво­ри в гр.Ма­ри­бор, на 130 км […]