Архив за July 2011

“Анини приказки” – мъдрост за малки и големи читатели

Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 22 юли 2011 г. в Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Бал­чик” по­е­тът Сте­фан Ца­нев пре­д­с­та­ви се­д­мо­то из­да­ние на сво­я­та кни­га „Ани­ни при­ка­з­ки”. Не­й­ни­ят пър­ви и един­с­т­вен ек­зем­п­ляр е от 1973 г. „Ис­то­ри­я­та на та­зи кни­га съ­що е ед­на при­ка­з­ка  – спо­де­ля в пре­д­го­во­ра ав­то­рът. Пре­ди мно­го, мно­го го­ди­ни дъ­ще­ря ми Ан­на за­ми­на да жи­вее в Рим, бе­ше […]Елитът на родния ни тенис на маса се събира в Албена

Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Над 300 съ­с­те­за­те­ли от 15 дър­жа­ви ще взе­мат уча­с­тие в сил­ния ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по те­нис на ма­са в Ал­бе­на, съ­о­б­щи ор­га­ни­за­то­рът Сте­фан Ге­ор­ги­ев. В спор­т­на­та про­я­ва, ко­я­то стар­ти­ра в сря­да, ще се вклю­чи це­лия бъл­гар­с­ки елит на то­зи спорт. В пър­вия ден за­по­ч­ват сре­щи­те при ве­те­ра­ни­те, ко­и­то са раз­де­ле­ни в че­ти­ри въз­ра­с­то­ви гру­пи – от […]Общината спечели проект за финансиране на паметници на културата

Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Про­ект на Об­щи­на Бал­чик е одо­б­рен за фи­нан­си­ра­не по ОП „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007-2013 го­ди­на, BG161PO001/3.1-03/2010 “По­д­к­ре­па за раз­ви­ти­е­то на при­ро­д­ни, кул­тур­ни и ис­то­ри­че­с­ки ат­ра­к­ции”. Про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние, с ко­е­то бе кан­ди­да­т­с­т­ва­но, е “По­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­ни­те с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ри на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик”. Об­ща­та стой­ност на спе­че­ле­ния про­ект е 5 539 370,58 ле­ва. […]Отпуснаха 960 872.64 лв за ремонт на дамбата

Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик ще по­лу­чи 960 872.64 лв за ре­монт на бре­го­у­к­ре­п­ва­ща­та дам­ба в ча­ст­та й ме­ж­ду бу­ни 206 и 207. Су­ше­ние на Ме­ж­ду­ве­дом­с­т­ве­на­та ко­ми­сия за въз­с­та­но­вя­ва­не и по­д­по­ма­га­не към Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет, ръ­ко­во­де­на от ви­це­п­ре­ми­е­ра Цве­тан Цве­та­нов.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция – Вар­на на­по­м­ня, че на­б­ли­жа­ва край­ния срок за ре­ги­с­т­ра­ция на кла­ден­ци­те за сто­пан­с­ки це­ли Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция  на­по­м­ня, че край­ния срок за ре­ги­с­т­ра­ция на кла­ден­ци­те за сто­пан­с­ки це­ли е 6 ав­густ. До то­зи мо­мент в Ба­сей­но­ва­та ди­ре­к­ция са ре­ги­с­т­ри­ра­ни об­що 2 390 во­до­в­зем­ни съ­о­ръ­же­ния за сто­пан­с­ки це­ли. Ед­ва за 76 от тях со­б­с­т­ве­ни­ци­те са […]Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ


Пенсионерски абсурди

Jul 27th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Да не да­ва Го­с­под да си пен­си­о­нер в Бъл­га­рия! Аз съм учи­тел­ка с 35-го­ди­шен тру­дов стаж. Ре­ших да се пен­си­о­ни­рам 3 го­ди­ни по-ра­но, за­що­то ви­ж­дам ка­к­во ста­ва в учи­ли­ща­та и дър­жа­ва­та. Тук е мя­с­то­то да бла­го­да­ря на ди­ре­к­то­ра на ОУ “Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий” Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, кой­то по­с­ле­д­ни­те две го­ди­ни ми да­де мно­го ле­к­тор­с­ки […]