Архив за April 2011

БРОЙ 20 (627)

Apr 7th, 2011 | От | Категория: СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ

4 юни – 10 юни 2009 г. str1br20 str2br20 str3br20 str4br20 str5br20 str6br20 str7br20 str8br20Училищно първенство по шахмат

Apr 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

На 25 март 2011 г. в гр. До­б­рич се про­ве­де об­ла­с­т­но­то пър­вен­с­т­во по ша­х­мат за учи­ли­ща­та от ре­ги­о­на. Об­щи­на Бал­чик бе­ше пре­д­с­та­ве­на от ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” – учи­ли­щен пър­ве­нец на об­щин­с­ко­то пър­вен­с­т­во. От­бо­рът бе­ше в сле­д­ния съ­с­тав: Све­то­с­лав Ни­ков – 2 кл., Але­к­сан­дър Ди­ми­т­ров – 6 кл., Ерик То­ро­сян – 6 кл., Цве­та Да­ви­д­ко­ва […]“Невежеството е сила” (Д. Оруел)

Apr 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ние, най-бе­д­ни­те, ста­ва­ме га­рант за 6,09 млрд.ев­ро по но­вия Ев­ро­пей­с­ки ме­ха­ни­зъм за ста­бил­ност, кой­то ще раз­по­ла­га със 700 млрд. ев­ро след 2013 г. От­дел­но ще тря­б­ва да вне­сем 700 млн. в ка­пи­та­ла му  от 80 млрд. ев­ро. На­шия ге­рой Б.Бо­ри­сов обя­ви в Брю­к­сел, че ни при­съ­е­ди­ня­ва към  “Пакт за ев­ро­то плюс”. Ура…….. В но­вия пакт […]Интервю с Евдокия Великова – директор на Дирекция “Социално подпомагане” в община Балчик

Apr 6th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

ПРАВЕТЕ ДОБРО, ЗАЩОТО ЗЛОТО В СВЕТА И БЕЗ ТОВА Е МНОГО! Тя е ро­де­на, за да жи­вее за хо­ра­та. С те­х­ни­те бол­ки за­м­ръ­к­ва и с те­х­ни­те гри­жи осъм­ва. Ня­ма бал­чи­к­лия, кой­то да не я по­з­на­ва, за­що­то це­ли два­де­сет го­ди­ни от жи­во­та си е по­с­ве­ти­ла на хо­ра­та. През го­ди­ни­те на сво­я­та про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция , тя е […]ДНИ НА УНГАРСКАТА КУЛТУРА

Apr 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

По­ч­ти ця­ла се­д­ми­ца про­дъл­жи­ха дни­те на ун­гар­с­ка­та кул­ту­ра в До­б­рич. Те бя­ха ор­га­ни­зи­ра­ни по идея на из­да­тел­с­т­во „Ли­те­ра­ту­рен фо­рум” и със съ­дей­с­т­ви­е­то му, ка­к­то и на об­щи­ни­те До­б­рич и За­ла­е­гер­сет, По­сол­с­т­во­то на Ре­пу­б­ли­ка Ун­га­рия и Ун­гар­с­кия кул­ту­рен ин­с­ти­тут. На­ро­ч­но бе тър­се­но и съ­в­па­де­ни­е­то дни­те да са в рам­ки­те на пе­ри­о­да, в кой­то ЕС се пре­д­се­да­тел­с­т­ва […]На вниманието на туристическия бранш

Apr 6th, 2011 | От | Категория: Общински новини, ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Об­щи­на Бал­чик ще взе­ме уча­с­тие в 8-то из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние “КУЛ­ТУ­РЕН ТУ­РИ­ЗЪМ”, ко­е­то ще се про­ве­де от 13 до 16 ап­рил 2011 го­ди­на в гр.Ве­ли­ко Тър­но­во. В пре­д­но­то из­да­ние уча­с­тие са взе­ли над 800 пре­д­с­та­ви­те­ли на ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес от 60 бъл­гар­с­ки об­щи­ни, ре­ги­о­нал­ни му­зеи и му­зей­ни ком­п­ле­к­си, ка­к­то и ту­ро­пе­ра­тор­с­ки фир­ми от 18 […]Мъжът и жената – по български!

Apr 6th, 2011 | От | Категория: ПОЗИЦИИ

Про­лет­та ве­че е факт и е го­то­ва да ни за­ре­ди с по­зи­ти­ви­зъм и лю­бов. То­ва оба­че не въл­ну­ва по­ве­че­то бъл­га­ри, за­що­то вре­ме­то ре­ф­ле­к­ти­ра вър­ху нас. Във вси­ч­ки об­ще­с­т­ва мъ­жът е бил сим­вол на си­ла, мо­рал­на и фи­нан­со­ва мощ. То­ва се чу­в­с­т­ва в па­т­ри­ар­хал­ни­те се­мей­с­т­ва, в ко­и­то той на­ла­га сво­и­те пра­ви­ла, а вси­ч­ки му се по­д­чи­ня­ват. […]