Архив за April 2011

ВиК проект

Apr 19th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини

Над 96 км тръ­би са по­ло­же­ни по про­е­к­та за по­д­но­вя­ва­не на ВиК си­с­те­ма­та в Бал­чик. То­ва ста­на яс­но на ре­до­в­на­та ра­бо­т­на сре­ща с из­пъл­ни­те­ли­те, про­ве­ла се днес в Об­щи­на Бал­чик. Пре­д­с­тои на або­на­ти­те по 11 ули­ци да бъ­дат ин­с­та­ли­ра­ни во­до­ме­ри, да се на­п­ра­ви те­с­т­ва­не и де­зин­фе­к­ция на во­до­п­ро­во­да. Об­щи­ят брой на свър­за­ни­те към но­ва­та мре­жа […]Да живееш и работиш сред съхранената природа

Apr 19th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ка­к­то вся­ка го­ди­на и през та­зи На­ци­о­нал­на се­д­ми­ца на го­ра­та слу­жи­те­ли­те и ра­бо­т­ни­ци­те на Дър­жа­в­но ло­в­но сто­пан­с­т­во Бал­чик имат с ка­к­во да се по­х­ва­лят.През есен­та са би­ли за­ле­се­ни 51 дка го­ри, а през та­зи про­лет – 41 дка, от ко­и­то 15 дка ат­ла­с­ки ке­дър, ела и туя; 22 дка чер­вен дъб, явор и др., 4 […]Покана за събрание

Apr 19th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Управителният съвет на кооперация „Черно море – Балчик” свиква общо годишно отчетно събрание на 30 април 2011 г. /събота/ от 8.00 ч. в залата на читалище „П.Хилендарски – 1870”, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1.Освобождаване на член – кооператори, приемане на член-кооператори. 2.Отчет на УС. 3.Отчет на КС. 4.Одиторски доклад. 5.Приемане на разчет за стопанската 2010/2011 […]Цветница – светъл християнски празник

Apr 19th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

От пра­с­та­ри вре­ме­на до днес хо­ра­та са вяр­ва­ли и вяр­ват, че зли­те си­ли мо­гат да бъ­дат по­бе­де­ни. Раз­ка­з­ват за то­ва ле­ген­ди­те, пре­да­ни­я­та, при­ка­з­ки­те, тра­ди­ци­те и оби­ча­и­те, съ­пъ­т­с­т­ва­щи пра­з­ни­ч­ния на­ро­ден ка­лен­дар. Един от най-све­т­ли­те хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ни­ци е Цве­т­ни­ца /Връ­б­ни­ца/. На­ро­дът ни го е въз­при­е­мал ка­то про­ле­тен, цве­тен пра­з­ник, ден на цве­тя­та, мла­до­ст­та и въз­ра­ж­да­не­то на жи­во­та […]20 години от 10 ноември

Apr 7th, 2011 | От | Категория: СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ

4 ноември – 10 ноември 2009 г. str1br38 str2br38 str3br38 str4br38 str5br38 str6br38БРОЙ 37 (644)

Apr 7th, 2011 | От | Категория: СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ

29 октомври – 4 Ноември 2009 г. str1br37 kalendar2009 str4br37БРОЙ 29 (636)

Apr 7th, 2011 | От | Категория: СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ

27 август – 2 септември 2009 г. str1br29 str2br29 str3br29 str4br29