Архив за April 2011

50 години народно читалище “Васил Левски”

Apr 19th, 2011 | От | Категория: СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ

chitalishte-str.1 chitalishte-str2 chitalishte-str3 chitalishte-str4Публичен търг

Apr 19th, 2011 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На ос­но­ва­ние чл. 68 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС- гр. Бал­чик, при­е­та с реш.№238/27.02.2009г. и За­по­вед №236/31.03.2011г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик. 1.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост: 1.1. Помещение с площ 37.00 кв.м. находящо се в Община Балчик, с.Оброчище, АОС 328/1999г. – помещение за аптека, начална годишна наемна […]ОБЯВЯВА

Apr 19th, 2011 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На ос­но­ва­ние чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик, изм. и доп. с Ре­ше­ние 748 по Про­то­кол № 59 от 17.02.2011 г.; Ре­ше­ния № № 765, 766, 767, 768, 769 от 09.03.2011 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик и във връ­з­ка със За­по­вед № 249/05.04.2011 г. на Кме­та на Об­щи­на […]“Поехали” – с тези думи Гагарин полита в Космоса

Apr 19th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На 10 ап­рил 2011 г. В Ави­о­те­х­ни­че­с­ка­та ба­за в Бал­чик се про­ве­де тър­же­с­т­ве­но че­с­т­ва­не на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на ко­с­мо­на­в­ти­ка­та. Пре­ди 50 го­ди­ни на 12 ап­рил 1961 г. В 10 ч. 55 м. из­ли­та пър­ви­ят чо­век в Ко­с­мо­са, из­вър­ш­вай­ки ед­на оби­кол­ка на зе­мя­та за 1 ч. 48 мин. на ви­со­чи­на 315 км. То­га­ва не­го­ва­та не­при­ну­де­на и […]На здравните работници с благодарност!

Apr 19th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

С ду­ми на бла­го­дар­ност за съ­дей­с­т­ви­е­то към об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во, в ли­це­то на Га­ли­на Не­дел­че­ва /от­дел”На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние”/, ди­ре­к­то­ра на ОДК Т.Си­в­ри­е­ва и д-р Та­ма­ра Зей­не­ло­ва, пре­д­се­да­те­лят на клу­ба на ме­ди­ци­те „Здра­ве” Т.Ха­ри­за­но­ва от­к­ри по­з­д­ра­ви­тел­ния кон­церт по по­вод Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на здра­ве­то. Кон­цер­тът се съ­с­тоя в храм „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” на 6 Ап­рил с из­к­лю­чи­тел­но­то уча­с­тие […]За да стане светът по-мъдър

Apr 19th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Ученици от ОУ “Антим І” Балчик на среща с писателя Петър Славински по време на Седмицата на детската книга преди 45 години. Архив: Г.ЙОВЧЕВ За­по­ч­на на­ци­о­нал­ни­ят ма­ра­тон на че­те­не­то, по­с­ве­тен на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на де­т­с­ка­та кни­га 2 ап­рил и Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на кни­га­та и ав­тор­с­ко­то пра­во – 23 Ап­рил. По­д­к­ре­пяй­ки иде­я­та и сми­съ­ла на та­зи […]Международно туристическо изложение “Културен туризъм”

Apr 19th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик ще уча­с­т­ва в ос­мо­то из­да­ние на ме­ж­ду­на­ро­д­но­то ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние “Кул­ту­рен ту­ри­зъм”, ко­е­то ще се про­ве­де от 13 до 16 ап­рил във Ве­ли­ко Тър­но­во. Об­щи­на­та ще се пре­д­с­та­ви със со­б­с­т­вен щанд, на кой­то ще бъ­дат ек­с­по­ни­ра­ни но­ви фо­то­си от хра­ма на Ки­бе­ла и дру­ги за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти в ре­ги­о­на. По вре­ме на из­ло­же­ни­е­то Бал­чик ще се […]