Архив за March 2011

Послание за подкрепа за Страната на изгряващото слънце

Mar 24th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ми­ли хо­ра, не сте са­ми, све­тът е с Вас. Съ­п­ри­ча­с­т­ни сме с то­ва, ко­е­то Ви спо­ле­тя. Въз­хи­ща­ва­ме се на Ва­шия сто­и­ци­зъм, сми­ре­ност, сил­на во­ля и ам­би­ция  да про­дъл­жи­те на­пред с още по-го­ля­мо же­ла­ние за въз­ход. Пред целия свят Вие слу­жи­те за при­мер. Дер­зай­те! Го­с­по­ди, за­к­ри­ляй Япо­ния! Бъ­ди бли­зо до те­зи пре­к­ра­с­ни хо­ра, в то­зи тру­ден […]1 година Училищен електронен вестник на СОУ “Хр. Ботев” Балчик

Mar 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

/www.soubalchik.com/ На 22 март в ки­но­за­ла­та на СОУ „Хри­с­то Бо­тев” в при­я­тел­с­ка ат­мо­с­фе­ра се от­п­ра­з­ну­ва 1 го­ди­на от съ­з­да­ва­не­то на еле­к­т­рон­ния учи­ли­щен ве­с­т­ник. Йо­а­на Па­в­ло­ва пре­д­с­та­ви ре­да­к­ци­он­ния съ­с­тав, ру­б­ри­ки­те на ве­с­т­ни­ка и раз­ка­за ин­те­ре­с­ни слу­ч­ки от спи­с­ва­не­то му. Учи­тел­ки­те Ма­ри­не­ла Да­не­ва и Ро­си­ца Ве­ли­ко­ва спо­де­ли­ха ра­до­с­ти­те си и въл­не­ни­я­та око­ло съ­з­да­ва­не­то на учи­ли­щ­ния ве­с­т­ник и […]Общински ученически турнири

Mar 22nd, 2011 | От | Категория: СПОРТ


Клуб “Хинап” се весели

Mar 22nd, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

До­б­ру­джа пя, тан­цу­ва и се ве­се­ли на 12 март в ре­с­то­рант „Ло­тос”. 180 пре­д­с­та­ви­те­ли на об­щин­с­ки­те клу­бо­ве на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни ув­ре­ж­да­ния го­с­ту­ва­ха на Бал­чик, по­ка­не­ни от бал­чи­ш­кия клуб „Хи­нап”. Тук бя­ха гру­пи от Тер­вел, До­б­рич, Г.То­ше­во, Че­ло­пе­че­не и Бо­жу­рец, Вар­на. С хляб и сол и за­ки­че­ни с мар­те­ни­ци от бал­чи­ш­ка­та Ба­ба Мар­та и не­й­ни­те […]Слънчева мартенска усмивка

Mar 22nd, 2011 | От | Категория: ПОЗИЦИИ

Слън­че­ва ус­ми­в­ка за­сия в мар­тен­с­кия ден  и край­б­ре­ж­на­та алея в Бал­чик се ожи­ви. Си­ни­те во­ди на мо­ре­то га­ле­ха ка­мен­ния бряг ти­хо, спо­кой­но и не­ж­но. Жи­ва му­зи­ка се чу­ва­ше от ре­с­то­ран­та, ко­я­то при­по­в­ди­га­ше пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние на хо­ра­та. На вхо­д­на­та вра­та с то­п­ла по­га­ча и ша­ре­на сол бал­чи­к­лии по­с­ре­ща­ха при­я­те­ли от клу­бо­ве­те на ин­ва­ли­ди­те от До­б­рич, Вар­на, […]За някои наши съветници – равнение по д-р Урал Бекиров

Mar 22nd, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Ос­вен че е от­ли­чен ле­кар, бал­чи­к­ли­я­та д-р Урал Бе­ки­ров /ДПС/ се про­я­ви и ка­то пре­въз­хо­ден ма­те­ма­тик и чо­век с мно­го бър­за ре­а­к­ция. На 9 март 2011 г. от 9.00 ч. се про­ве­де за­се­да­ние на ОбС Бал­чик., ка­то за по­с­ле­д­на то­ч­ка тря­б­ва­ше да се раз­г­ле­да пре­д­ло­же­ни­е­то, вне­се­но от Сте­фан Па­в­лов /ГЕРБ/ да се пре­раз­г­ле­да то­ч­ка 20 […]Културата в Балчик си дойде на мястото

Mar 22nd, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

По­ве­че от 100 гра­ж­да­ни при­съ­с­т­ва­ха на по­ре­д­но­то за­се­да­ние на Об­щин­с­кия съ­вет, съ­с­то­я­ло се в го­ля­ма­та чи­та­ли­щ­на за­ла на 9 март от 9.00 ч. То се ръ­ко­во­ди от пре­д­се­да­те­ля на ОбС Сте­фан Па­в­лов, кой­то пре­д­с­та­ви дне­в­ния ред, гла­су­ван еди­но­ду­ш­но от 18 при­съ­с­т­ва­щи съ­ве­т­ни­ци. Те гла­су­ва­ха с 18 „за” вси­ч­ки то­ч­ки от пър­ва до ше­с­та, вне­се­ни от […]