Архив за March 2011

Спечелен проект за интеграция на етнически малцинства

Mar 29th, 2011 | От | Категория: Общински новини

Об­щи­на Бал­чик е одо­б­ре­на за без­въз­ме­з­д­но фи­нан­си­ра­не в раз­мер на 142 279,74 ле­ва с про­ект „Ние иг­ра­ем и учим за­е­д­но” по схе­ма BG051PO001-4.1.03 „Ин­те­г­ра­ция на де­ца­та и уче­ни­ци­те от ет­ни­че­с­ки­те мал­цин­с­т­ва в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма”. Обект на спе­че­ле­ния про­ект са де­т­с­ки­те гра­ди­ни “Здра­вец”, “Зна­ме на ми­ра” и “Чай­ка” от Бал­чик, ка­к­то и “Пър­ви юни” в се­ло […]IN MEMORIAM

Mar 29th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

Да поговорим за Софка Стамболийска. С на­б­ли­жа­ва­не­то на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на ме­ди­цин­с­ки­те ра­бо­т­ни­ци и три ме­се­ца от кон­чи­на­та на ед­на сми­ре­на же­на с бо­га­та ду­ша от та­зи сре­да – да по­го­во­рим за Со­ф­ка Стам­бо­лий­с­ка. Тя е ро­де­на на 16 но­ем­в­ри 1927 г. в гр. Бал­чик. От мал­ка ос­та­ва си­ра­че и ра­бо­ти в бо­га­ти къ­щи за […]Декларация

Mar 29th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

В подкрепа на кампанията “България – страна без насилие!” До На­ро­д­но съ­б­ра­ние на Р.Бъл­га­рия До Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет на Р.Бъл­га­рия До Кме­та на  Об­щи­на Бал­чик Дъл­ги го­ди­ни на­си­ли­е­то над жи­во­т­ни и бе­зо­т­го­вор­но по­ве­де­ние на со­б­с­т­ве­ни­ци­те на жи­во­т­ни съ­з­да­ват не­до­пу­с­тим за съ­в­ре­мен­ния ци­ви­ли­зо­ван свят вар­вар­с­ки об­лик на на­ше­то об­ще­с­т­во. Ком­пе­тен­т­ни­те дър­жа­в­ни и об­щин­с­ки ор­га­ни не по­ла­гат не­об­хо­ди­ми­те […]Малко ли са 2 млрд?

Mar 24th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Дра­ги при­я­те­ли , смя­там пе­ри­о­ди­ч­но да Ви да­вам въз­мо­ж­ност да по­г­ле­д­не­те зад за­ве­са­та. Днес  ще Ви за­ни­мая с пре­с­тъ­п­на­та ко­ру­п­ци­он­на  схе­ма в  АЕЦ  Ко­з­лу­дуй, свър­за­на с по­д­мя­на­та на яд­ре­но­то го­ри­во, а уни­кал­но­то е, че ня­ма ана­лог в це­лия свят. Ка­к­то е из­ве­с­т­но  фи­зи­кът Г. Ко­тев, кой­то из­бя­га на За­пад след 17 год. ра­бо­та в АЕЦ  […]Протокол на ОбС от редовното заседание, проведено на 9 март 2011г.

Mar 24th, 2011 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Ре­ше­ние 764 Про­то­кол 60 от 09.03.2011 г. Т.1. Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем чрез пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­тен кон­курс на мо­ду­ли за про­да­ж­ба на су­ве­ни­ри, по­с­та­ве­ни вър­ху тро­то­ар от ля­ва­та стра­на на алея “Дво­ре­ца” град Бал­чик. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та РЕ­ШЕ­НИЕ 764: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. […]3аповед за туристическата такса

Mar 24th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини, ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с раздел VII, чл.61 р и чл.61 с  от Закон за местните данъци и такси (ДВ.бр.98 от 14 Декември 2010 г.) и във връзка с чл.49 от Закон за туризма (обн., .ДВ, бр.56/07.06.2002 г.,посл.изм. ДВ.бр.98 от 14 Декември 2010 г.), във […]На военноинвалидите с преклонение

Mar 24th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

В пър­ви­те про­ле­т­ни дни го­ля­ма­та чи­та­ли­щ­на за­ла от­но­во бе ожи­ве­на от мно­го гра­ж­да­ни, го­с­ти, пе­в­ци и тан­цьо­ри. От­бе­ля­зан бе по­до­ба­ва­що 15-го­ди­ш­ния юби­лей на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те. След хим­на на РБъл­га­рия и тър­же­с­т­ве­но­то вна­ся­не на зна­ме­то съ­би­ти­е­то бе от­к­ри­то с въл­ну­ва­що сло­во от пре­д­се­да­те­ля на Дру­же­с­т­во­то Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва. Во­де­ща­та на ри­ту­а­ла Ве­ли­ч­ка Ки­ро­ва със […]