Архив за March 2011

Добруджанските лекоатлети – скороходци са отново на върха

Mar 29th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

На 26 март 2011г. на­ше­то се­ло Об­ро­чи­ще се пре­вър­на в спор­т­на сто­ли­ца на Бъл­га­рия. Тук се про­ве­де по­ре­д­ни­ят Ре­пу­б­ли­кан­с­ки ин­ди­ви­ду­а­лен шам­пи­о­нат по спор­т­но хо­де­не. Ор­га­ни­за­ци­я­та – тай­но­то оръ­жие на все­ки ус­пех, бе­ше в ръ­це­те на „До­б­ру­джа’99” (До­б­рич) и СКЛА „До­б­ру­джа” (До­б­рич), а дви­га­те­лят на то­ва съ­би­тие е мар­ка „Ни­ко­лай Ян­ков”, кой­то е пре­зи­дент на „До­б­ру­джа’99”. […]Пролетен концерт

Mar 29th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Свър­за­на съм от мал­ка с му­зи­ка­та и хо­ро­во­то из­ку­с­т­во. За­то­ва ви­на­ги по­с­ре­щам с въл­не­ние вся­ка изя­ва на хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” гр.Бал­чик. Сле­дя раз­ви­ти­е­то му и ви­ж­дам кол­ко ви­со­ко е вди­г­на­та ле­т­ва­та при по­д­го­то­в­ка­та. Зная, че зад все­ки ус­пех има мно­го труд. До­ка­за го още ве­д­нъж про­ле­т­ни­ят кон­церт на 22 март в цър­к­ва­та „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на”, […]За кредитите

Mar 29th, 2011 | От | Категория: ПОЗИЦИИ

Актуално За­ли­са­ни по ли­бий­с­ка­та кри­за, мно­го от нас про­пу­с­на­ха по­я­ва­та на но­ва мо­да при ли­х­ви­те по за­е­ми-фи­к­си­ра­на­та ли­х­ва. Тя е за ед­на до пет го­ди­ни, или за це­лия срок на по­т­ре­би­тел­с­ки­те кре­ди­ти. Пре­ди ня­ма­ше фи­к­си­ра­на ли­х­ва, и тя бе­ше  с ну­ле­ви ни­ва за пър­ви­те ед­на –две го­ди­ни. Ли­х­ва­та се фор­ми­ра от ба­зо­вия ли­х­вен про­цент на […]Посадихте ли си картофи?

Mar 29th, 2011 | От | Категория: ПОЗИЦИИ

Пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца на­ши­ят лю­бим ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тел ни раз­ка­за, как ка­то де­те,  пре­ди да оти­де на учи­ли­ще, е хра­нил пра­се­та­та и ко­ко­ш­ки­те, за то­ва в до­ма му ни­ко­га не са ли­п­с­ва­ли ме­с­це и яй­ца. Се­га ни уве­до­ми, че и за кар­то­фи в тя­х­на­та къ­ща не са да­ва­ли па­ри, за­що­то от дя­до му, та до не­го, ви­на­ги […]Училището – желана територия

Mar 29th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 9 март в СОУ „Хр.Бо­тев” Бал­чик по тра­ди­ция се ор­га­ни­зи­ра и про­ве­де Об­щин­с­ка­та кон­фе­рен­ция „Учи­ли­ще­то – же­ла­на те­ри­то­рия”, за да се спо­де­лят по ин­те­ра­к­ти­вен на­чин до­б­ри­те пра­к­ти­ки на уче­ни­ци и учи­те­ли в то­ва на­п­ра­в­ле­ние. Най-на­пред пре­д­с­та­ви­ха сво­я­та съ­в­ме­с­т­на дей­ност /учи­те­ли и уче­ни­ци/ пре­д­с­та­ви­те­ли­те на Об­щин­с­кия де­т­с­ки ком­п­лекс. Те из­тъ­к­на­ха по­ре­д­ни­те си ус­пе­хи за по­с­ле­д­ни­те […]ПОКАНИ

Mar 29th, 2011 | От | Категория: Общински новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ за уча­с­тие в про­це­ду­ра: „Из­пъл­не­ние на мер­ки по ин­фор­ми­ра­ност и пу­б­ли­ч­ност на про­ект: “Ре­ха­би­ли­та­ция и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на ули­ци: „д-р Зл. Пе­т­ков”, „Иван Ва­зов”, „Г. Бен­ко­в­с­ки”, „Хр. Бо­тев” и “Ду­нав”; ре­ха­би­ли­та­ция на два пар­кин­га встра­ни от ули­ци „д-р Зл. Пе­т­ков” и „Г. Бен­ко­в­с­ки”; и из­г­ра­ж­да­не на ме­с­та за от­дих в бли­зост […]Сертифицираха рибарска група от региона

Mar 29th, 2011 | От | Категория: Общински новини

Ме­с­т­на­та ини­ци­а­ти­в­на ри­бар­с­ка гру­па Ша­б­ла-Ка­вар­на-Бал­чик бе офи­ци­ал­но сер­ти­фи­ци­ра­на днес от ИА­РА. Сдру­же­ни­е­то е ед­но от пър­ви­те три в Бъл­га­рия, по­лу­чи­ло до­ку­мент за ле­ги­тим­ност в бран­ша.  Це­ре­мо­ни­я­та се про­ве­де в рам­ки­те на Ев­ро­пей­с­кия фо­рум на Ме­с­т­ни­те ини­ци­а­ти­в­ни ри­бар­с­ки гру­пи,  от­к­рит от за­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те д-р  Цве­тан Ди­ми­т­ров и из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на ИА­РА Явор Не­дев.           […]