Архив за February 2011

Ухо, вместо лъв

Feb 6th, 2011 | От | Категория: ПОЛИТИКА

Ви­на­ги, ко­га­то чо­век си по­ми­с­ли, че про­с­то­ти­и­те в уп­ра­в­ле­ни­е­то на дър­жа­ва­та ни са уда­ри­ли дъ­но­то, се слу­ч­ва не­що, ко­е­то го оп­ро­вер­га­ва. Не­о­г­ра­ни­че­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти на глу­по­ст­та тук се ви­х­рят с пъл­на си­ла и ня­ма ни­ка­к­ви при­з­на­ци, че ня­кой ще им сло­жи спи­ра­ч­ка. По­ре­д­ни­ят се­ри­ал от са­га­та „На­ше­то пра­ви­тел­с­т­во ще ви оп­ра­ви” те­зи дни се на­ри­ча „По­д­с­лу­ш­ва­не” […]