Архив за February 2011

ОБЯВЯВА

Feb 8th, 2011 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

повторен конкурс за продажба на 40 броя имоти в „Двете чешми” На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик;  Решеня № 379 от Протокол № 36/24.09.2009 г. и  № 505 от Протокол № 43/29.01.2010 […]ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Feb 8th, 2011 | От | Категория: Общински новини

Басейнова дирекция – Варна напомня, че срокът за регистрация на кладенците за стопански цели е 6 август т.г. До този момент в Басейнова дирекция-Варна са регистрирани общо 2 326 водовземни съоръжения за стопански цели. Едва за 20 от тях (6 за Варненска област, 2 – област Добрич, за Бургаска област – 9 и 3 за Шуменска), […]15 години – Клуб на учителите – пенсионери

Feb 8th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

В края на миналата година Клубът на учителите – пенсионери навърши 15 години. Години на задружен живот, на проведени много мероприятия. Години на утвърждаване сред пенсионерите като клуб със значение за развиване на гражданското общество в Балчик.  ще се помнят редица лекции от изявени общественици, учени, поети и писатели, екскурзии из страната и чужбина. На […]Представяне корпоративния календар на Общината за 2011г.

Feb 6th, 2011 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Пред жур­на­ли­с­ти от ме­с­т­ни­те и ре­ги­о­нал­ни ме­дии кме­тът пре­д­с­та­ви ка­лен­да­ра на Об­щи­на­та за 2011 г. При­съ­с­т­ва­ха ар­хи­те­к­ти­те от клу­ба  “При­я­те­ли на Бал­чик”, ко­и­то са по­е­ли от­го­вор­но­ст­та да ра­бо­тят за за­па­з­ва­не уни­кал­ния ар­хи­те­к­ту­рен об­лик на Бал­чик и осо­бе­но на ста­ра­та мел­ни­ца на бре­га на мо­ре­то, ко­я­то ще съ­х­ра­ни  пре­к­ра­с­на му­зей­на ек­с­по­зи­ция – ин­те­ре­с­на за гра­ж­да­ни­те и […]Най-добрият лекоатлет в Балчик

Feb 6th, 2011 | От | Категория: СПОРТ

Здра­в­ко Ди­ми­т­ров е най-до­б­ри­ят спор­тист на бал­чи­ш­кия Спор­тен клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка „Чер­но мо­ре 2005” за ми­на­ла­та го­ди­на. То­ва бе опо­ве­с­те­но на це­ре­мо­ния за на­г­ра­ж­да­ва­не на 10-те во­де­щи ат­ле­ти. Вто­ри и тре­ти в кла­са­ци­я­та са съ­о­т­ве­т­но Ана­с­тас Па­па­зов и Ай­хан Ап­ти. През ми­на­ла­та го­ди­на спор­ти­с­ти­те от клу­ба са до­не­с­ли на Бал­чик 23 ме­да­ла от раз­ли­ч­ни […]Просветление в ума

Feb 6th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

Та­ка е оза­г­ла­ве­но изя­в­ле­ни­е­то на уп­ра­ви­те­ля на Ин­с­ти­ту­та за мар­ке­тинг и со­ци­ал­ни из­с­ле­д­ва­ния „МВМД” Ми­ра Ра­де­ва в се­д­ми­ч­ния ве­с­т­ник „Се­дем” от 3.ІХ.2010 г.”Уп­ра­в­ле­ни­е­то на Иван Ко­с­тов – ка­з­ва тя – има шанс да се ока­же не­до­с­ти­жим ета­лон спря­мо сле­д­ва­щи­те. Той има­ше ку­раж и во­ля да про­ве­де те­ж­ки ре­фор­ми. Спом­ня­ме си, че уп­ра­в­ле­ни­е­то на Иван Ко­с­тов […]Марин Байчев извади кръста

Feb 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

И та­зи го­ди­на в сту­де­ни­те во­ди на Бал­чи­ш­кия за­лив от­ци­те Ге­ор­ги Пе­т­ков и Стра­тия Але­к­сан­д­ров хвър­ли­ха дър­ве­ния Йор­да­но­в­ден­с­ки кръст. Смел­ча­ци­те бя­ха мно­го по­ве­че от ми­на­ла­та го­ди­на. В мо­ре­то се хвър­ли­ха 21 ду­ши. Ма­рин Бай­чев Пе­т­ров /40 г./ за 7 път ска­ча в мо­ре­то и 4 пъ­ти е бил по­бе­ди­тел. Той по­лу­чи Бо­жи­я­та бла­го­с­ло­вия и 200 […]