Архив за February 2011

Лекарска грешка

Feb 8th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

Гре­ш­ки­те съ­пъ­т­с­т­ват на­шия жи­вот. Без тях е не­ми­с­ли­мо съ­ще­с­т­ву­ва­не­то ни ка­то ли­ч­но­с­ти. Не мо­же да си ус­пе­шен ка­то спе­ци­а­лист и чо­век, ако не при­з­на­ваш гре­ш­ки­те си и ако не се стре­миш да ги по­п­ра­вяш, спо­ред си­ли­те си. То­ва най-мно­го ва­жи за ле­ка­ри­те. Тя­х­на­та про­фе­сия е свър­за­на с чо­ве­ш­ко­то здра­ве и изи­с­к­ва ма­к­си­мал­на от­го­вор­ност. Ви­на­ги над […]Бабинден с клуб “Здраве”

Feb 8th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ху­бав яну­а­ри – то­пъл, ве­дър, а зи­ма­та е в своя плен и тръ­г­на­ха ба­би – мла­ди, ста­ри, да от­п­ра­з­ну­ват Ба­бин­ден. Пре­ме­не­ни, на­тъ­к­ме­ни, ус­ми­х­на­ти и раз­ху­ба­ве­ни, в ко­т­ле от ве­сел бла­го­с­лов, да сре­щ­нат дни­те бъ­д­ни свои, с на­де­ж­да, вя­ра и лю­бов. Го­ди­ни­те са би­ли все в труд и гри­жи, та­ка би­ло е век след век, но […]Добричкият окръжен съд потвърди ареста на 39-годишен, обвиняем за кражба

Feb 8th, 2011 | От | Категория: Общински новини

Добричкият окръжен съд потвърди ареста на 39-годишния Евгени Р. Й. от с. Ловчанци, община Добричка. Той е обвиняем по досъдебно производство за кражба на домакински съдове на стойност 53,70 лв., извършена при условията на опасен рецидив на 25 срещу 26 май 2010 г. в с. Равнец, община Ген. Тошево. Евгени Й. има средно образование, работи […]“Добричкият окръжен съд спря съдебен спор срещу изпълнително дело срещу “Двореца”

Feb 8th, 2011 | От | Категория: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд спря про­из­во­д­с­т­во­то по де­ло­то, об­ра­зу­ва­но по жал­ба на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та и Дър­жа­в­ния кул­ту­рен ин­с­ти­тут – Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца” гр. Бал­чик, сре­щу из­пъл­ни­тел­ни дей­с­т­вия по из­пъл­ни­тел­но де­ло на ча­с­тен съ­де­бен из­пъл­ни­тел от ра­йо­на на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич. Съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во се спи­ра до при­к­лю­ч­ва­не с вля­зъл в за­кон­на си­ла съ­де­бен акт по […]Кибела е покрита с ондолин

Feb 8th, 2011 | От | Категория: Общински новини

В Бал­чик в че­т­вър­тък за­вър­ши­ха стро­и­тел­ни­те ра­бо­ти, пре­д­на­з­на­че­ни да по­к­ри­ят хра­ма на Ки­бе­ла, за да го пре­д­па­зят от дъ­ж­до­в­ни­те и сне­ж­ни во­ди на зи­ма­та. В съ­що­то вре­ме се из­г­ра­ди 15-ме­т­ро­во дър­ве­но от­во­д­ни­тел­но ко­ри­то, свър­за­но с 10-ме­т­ро­ви пла­с­т­ма­со­ви тръ­би, ко­и­то да по­е­мат во­ди­те от съ­се­д­на­та ули­ца и от во­до­с­то­ч­на­та тръ­ба на съ­се­д­ния жи­ли­щен блок, ка­к­то и […]Зимни неволи

Feb 8th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

В зим­ния пе­ри­од сме. Все по-тру­д­но е на бал­чи­к­лии, ко­и­то се при­би­рат от но­щ­на смя­на или за­ве­де­ние да се до­бе­рат до до­мо­ве­те си. Глу­т­ни­ци ку­че­та са за­в­ла­де­ли гра­да, осо­бе­но ве­чер. През де­ня те са съ­що опа­с­ни, за­що­то са аг­ре­си­в­ни. Ня­кои от тях ве­че се опи­т­ват да вли­зат и в рей­со­ве­те. Гра­ж­да­ни­те вси­ч­ко ви­ж­дат, но мъл­чат, […]Хор от Балчик на фестивала “Praga cantat”

Feb 8th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

„Praga cantat” е ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров фе­с­ти­вал, чи­е­то на­ча­ло е по­с­та­ве­но през 1986 г. Ор­га­ни­зи­ран е еже­го­д­но от BOHEMIATICKET. Из­ве­с­тен е с ви­со­ко­то ни­во на уча­с­т­ва­щи­те ама­тьор­с­ки хо­ро­ве и ком­пе­тен­т­но­то жу­ри, съ­с­та­ве­но от ре­с­пе­к­ти­ра­щи с име­то си све­ти­ла. През та­зи го­ди­на фе­с­ти­ва­лът се про­ве­де от 29.10. до 1.11. в До­ма на же­ле­з­ни­ча­ря. За уча­с­тие в не­го […]