Архив за February 2011

“Общественик на годината – 2010 г.”

Feb 8th, 2011 | От | Категория: ВАЖНА

След изо­би­ли­е­то от ма­со­ви про­я­ви в об­ла­ст­та на из­ку­с­т­во­то през го­ре­що­то бал­чи­ш­ко ля­то, след мно­го­б­рой­ни­те на­ро­д­ни и цър­ко­в­ни пра­з­ни­ци, ор­га­ни­зи­ра­ни и мно­го по­се­те­ни през есен­та, след Ко­ле­д­ни­те и Но­во­го­ди­ш­ни пра­з­нен­с­т­ва и кон­цер­ти, въл­не­ни­я­та в Бал­чик не сти­х­ват и през бя­ла­та зи­ма. Та­ка в ле­де­но­с­ту­де­ния, но тол­ко­ва слън­чев и по­ра­ди то­ва кра­сив ден на 29 яну­а­ри […]ОБЯВЯВА

Feb 8th, 2011 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

повторен конкурс за продажба на 40 броя имоти в „Двете чешми” На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик;  Решеня № 379 от Протокол № 36/24.09.2009 г. и  № 505 от Протокол № 43/29.01.2010 […]До края на февруари се декларира броя на леглата в местата за настаняване

Feb 8th, 2011 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Уведомяваме всички лица, предоставящи услугата настаняване в място за настаняване /средство за подслон, че в изпълнение на  §27 от Закона за местните данъци и такси са длъжни в срок до 28.02.2011 г. да подадат писмена декларация с информация за броя на леглата в стопанисвания от тях обект пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона […]ДОС отложи дело по иск на комисията “Кушлев” за събиране на доказателства

Feb 8th, 2011 | От | Категория: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд при­е до­пъл­ни­тел­на съ­де­б­но-сче­то­во­д­на ек­с­пер­ти­за и да­де въз­мо­ж­ност за пре­д­с­та­вя­не на но­ви до­ка­за­тел­с­т­ва по де­ло­то, об­ра­зу­ва­но по иск на Ко­ми­си­я­та за ус­та­но­вя­ва­не на иму­ще­с­т­во, при­до­би­то от пре­с­тъ­п­на дей­ност /КУ­ИППД/ сре­щу Але­к­сан­дър Р. Ив. от Вар­на, дру­ги 6 не­го­ви съ­г­ра­ж­да­ни, со­фи­я­не­ца  Ян­ко Г. П. и уп­ра­в­ля­ва­но­то от не­го „Банк Тех Сис” ООД. Ко­ми­си­я­та пре­тен­ди­ра […]Добричкият окръжен съд върна на прокуратура обвинителен акт за смърт при трудова злополука

Feb 8th, 2011 | От | Категория: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд пре­к­ра­ти съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во и вър­на на про­ку­ра­ту­ра­та де­ло­то сре­щу Ми­ха­ил Анд. Б. и Ра­чо Др. Тр. за от­с­т­ра­ня­ва­не на до­пу­с­на­ти при из­го­т­вя­не на об­ви­ни­тел­ния акт не­от­с­т­ра­ни­ми про­це­су­ал­ни на­ру­ше­ния на пра­во­то на за­щи­та на по­д­съ­ди­ми­те. На Ми­ха­ил Б. на 69 г. от До­б­рич е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние за то­ва, че на 07.04.2006 г. в […]Добричкият окръжен съд разглежда жалба срещу присъда за трафик на хора

Feb 8th, 2011 | От | Категория: Общински новини

В 30-дне­вен срок До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд ще се про­из­не­се по жал­ба­та на Ан­гел Р. Хр. и брат му Сла­ви Р. Хр. сре­щу по­с­та­но­ве­на­та сре­щу тях от Ра­йо­нен съд – До­б­рич, при­съ­да. На 20.09.2010 г. пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд е при­з­нал 36-го­ди­ш­ния Ан­гел Хр. от До­б­рич за ви­но­вен в из­вър­ш­ва­не­то на сле­д­ни­те де­я­ния: през юни 2005 г. до […]Искрена благодарност

Feb 8th, 2011 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ

Из­ка­з­вам бла­го­дар­ност към еки­па на ЕО­ОД „Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи” Бал­чик по ли­ния № 3 в съ­с­тав: во­да­чи – Де­ч­ко Де­чев, Ва­сил Же­ков, Иван Ис­к­ре­нов; би­ле­то­п­ро­да­ва­чи /кон­ду­к­то­ри/ – Пе­па и Цве­та­на Ди­ми­т­ро­ви и ес­те­с­т­ве­но за­е­д­но с ръ­ко­во­ди­тел дви­же­ние – Та­ня Шо­п­с­ка. Ха­ре­са ми и е съ­в­сем ес­те­с­т­ве­но но­вия по­д­ход при из­да­ва­не­то на пъ­т­ни кар­ти с на­ма­ле­ние за […]