Архив за January 2011

Литературна вечер в Каварна

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

В ро­к­с­то­ли­ца­та Ка­вар­на го­с­ту­ва­ха чле­но­ве на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик. /кул­тур­на­та сто­ли­ца на До­б­ру­джа/. Сре­ща­та се съ­с­тоя в че­т­вър­тък, 9 де­кем­в­ри от 17.00 ч. в еле­ган­т­ния ка­вар­нен­с­ки бар „Ре­т­ро”. При­съ­с­т­ва­ха де­се­ти­на твор­ци от на­шия град, во­де­ни от ръ­ко­во­ди­те­ля на клу­ба Ни­ко­лай Мир­чев, ка­к­то и гру­па пи­ше­щи бра­тя от гр.Ка­вар­на. Съ­би­ра­не­то бе от­к­ри­то от гла­в­на­та би­б­ли­о­те­кар­ка […]Бъдни Вечер

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Пре­ди по­ве­че от две хи­ля­до­ле­тия в тая нощ на не­бе­то над Ви­т­ле­ем из­г­ря­ла яр­ка зве­з­да. Знак, че се ро­дил Спа­си­те­лят- БОГ, све­т­ли­на и на­де­ж­да- Исус Хри­с­тос. От то­га­ва вси­ч­ки хри­с­ти­ян­с­ки се­мей­с­т­ва по све­та пра­з­ну­ват Ро­ж­де­с­т­во Хри­с­то­во. От де­те и до днес то­зи ден е за мен и се­мей­с­т­во­то ми пра­з­ник. По­м­ня го­ди­ни­те, ко­га­то бра­тя­та ми […]Мъглата в главата

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

През 90-те го­ди­ни на ми­на­лия век не­бе­и­з­ве­с­т­ни­ят то­га­ва Жорж Ган­чев упо­т­ре­бя­ва­ше хи­ля­ди пъ­ти ед­но сло­во­съ­че­та­ние – „чер­ве­но – си­ня мъ­г­ла”. Ко­и­то си спом­нят той то­га­ва ед­ва не ста­на пре­зи­дент на Бъл­га­рия. По-къ­с­но се ус­та­но­ви, че и той ка­то се­га­ш­ния ни пре­зи­дент е бил агент на ДС. В пър­ви­те го­ди­ни на на­с­то­я­щия век се по­я­ви ца­рят […]Професия клюкар

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Можеш ли да осъдиш цял град за клюка? Де­сет­те Бо­жи за­по­ве­ди са мо­рал­ни­ят ко­декс за все­ки чо­век. Те са ко­ре­к­тив за нра­в­с­т­ве­ния му об­лик. Спо­ред. Би­б­ли­я­та най-же­с­то­ко са на­ка­за­ни те­зи, ко­и­то клю­кар­с­т­ват, съ­з­да­ват ин­т­ри­ги, спле­т­ни­чат, т.е. са слу­ги на зло­то. Те раз­на­сят сво­я­та не­га­ти­в­на енер­гия и тро­вят се­бе си, сво­и­те бли­з­ки и при­я­те­ли. Ето за­що […]Задържан е под стража италиански гражданин, издирван от френските власти

Jan 6th, 2011 | От | Категория: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд за­дър­жа под стра­жа ита­ли­ан­с­кия гра­ж­да­нин Ро­мео Ли­бе­ра­ти. Сре­щу не­го е по­лу­чен си­г­нал по шен­ген­с­ка­та си­с­те­ма за ме­ж­ду­на­ро­д­но по­ли­цей­с­ко съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во „СИ­РЕ­НЕ”, че е обя­вен за из­дир­ва­не въз ос­но­ва на Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за арест от 07.06.2005 г., из­да­де­на от Апе­ла­ти­вен съд Кол­мар, Ре­пу­б­ли­ка Фран­ция. Той е тър­сен по при­съ­да за из­вър­ше­но те­ж­ко уми­ш­ле­но пре­с­тъ­п­ле­ние […]Ефективна присъда за неправоспособен шофьор, причинил смърт при катастрофа

Jan 6th, 2011 | От | Категория: Общински новини

На­ка­за­ние  3 го­ди­ни  9 ме­се­ца и 29 дни ли­ша­ва­не от сво­бо­да да из­тър­пи 34-го­ди­ш­ни­ят Сте­фан П. Бо­ри­сов от гр. Но­ви Па­зар, по­с­та­но­ви До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд. Той бе при­з­нат за ви­но­вен за то­ва, че на 16.02.2010 г. при уп­ра­в­ле­ние на лек ав­то­мо­бил „Ре­но 19” по вто­ро­к­ла­сен път ме­ж­ду кръ­с­то­ви­ще­то сре­щу бен­зи­но­с­тан­ция „Ром­пе­т­рол” и раз­к­ло­на за с. […]Условно наказание

Jan 6th, 2011 | От | Категория: Общински новини

На­ка­за­ние 3 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да с из­пи­та­те­лен срок от 3 го­ди­ни и гло­ба в раз­мер на 200 лв. по­лу­чи 35-го­ди­ш­ни­ят Кра­си­мир Па­шов, след ка­то днес До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд одо­б­ри склю­че­но­то ме­ж­ду не­го и Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на де­ло­то в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то той е при­з­нат за ви­но­вен за то­ва, […]