Архив за January 2011

10 години клуб на медиците “Здраве”

Jan 6th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

През про­лет­та на 1998 г. се за­ра­ж­да иде­я­та да се уч­ре­ди пен­си­о­нер­с­ки клуб на ме­ди­цин­с­ки­те ра­бо­т­ни­ци. Пре­д­ло­же­ни­е­то ид­ва от д-р Н.Ко­е­ва, мед.се­с­т­ри Дим­ка Ма­ле­ва, Ди­ми­т­ри­ч­ка Кой­че­ва, Пен­ка Ма­ри­но­ва, Бой­ка Ка­ро­ва, Ве­с­ка Бли­з­на­ко­ва. Но по­ра­ди ня­ка­к­ви при­чи­ни – обе­к­ти­в­ни и су­бе­к­ти­в­ни, не се сти­га до ре­а­ли­за­ция на та­зи ху­ба­ва идея. Ето ка­к­во спо­де­ли се­га­ш­ни­ят пре­д­се­да­тел на […]“Човек прост – на висок пост”

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

„Чо­век прост – на ви­сок пост” е ед­на от мно­го­б­рой­ни­те епи­г­ра­ми на Ра­дой Ра­лин, все та­ка и до­ри още по – ак­ту­ал­на днес. Ня­ко­га вси­ч­ки зна­е­ха кой бе­ше чо­ве­кът и кой бе­ше по­с­тът. Се­га на все­ки ви­сок пост стои по един чо­век прост с ця­ло­то си про­с­то об­к­ръ­же­ние, сред ко­е­то бле­с­ти ка­то но­ва те­не­кия. А […]Коледен шахматен турнир

Jan 6th, 2011 | От | Категория: СПОРТ

Генерално класиране: 1.Александър Станчев – студент в София – 40 лв 2.Христо Митев – пенсионер – 30 лв 3.Красимир Михайлов – общински съветник – 20 лв 4.Стилиян Мичев – военнослужещ – 10 лв Класиране на пенсионери: 1.Валентин Петров – 25 лв. 2. Иван Пейчев – 15 лв. 3. Борис Горанов – 10 лв 4. Христо […]Рождество Христово

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

,,И рече им ангелът  ,,Ето благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ” / Лука 2:10-12/ В края на вся­ка го­ди­на от­бе­ля­з­ва­ме ед­но съ­би­тие от све­ще­на­та ис­то­рия, ко­е­то ни из­пъл­ва с изо­бил­на све­т­ли­на и ра­дост-то­ва е Ра­ж­да­не­то по плът  на на­шия  […]Коледен мираж

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

Сту­де­на нощ се спу­с­ка­ше над се­ло На­де­ж­да. Се­вер­ня­кът от­вя­ва­ше сне­жин­ки­те с мра­зо­ви­та кра­со­та. Мя­с­то­то из­лъ­ч­ва­ше не­о­би­к­но­ве­но тайн­с­т­во, а бо­ро­ва­та го­ра бе из­ця­ло по­бе­ля­ла, ка­то тук-там ли­ча­ха и на­пъл­но за­т­ру­па­ни ел­хо­ви дръ­в­че­та. Де­нят бе 24 де­кем­в­ри, за­то­ва все­ки чо­век си бе­ше в къ­щи и спо­де­ля­ше със се­мей­с­т­во­то си един от най-то­п­ли­те пра­з­ни­ци в на­ве­че­ри­е­то на Ко­ле­да […]15 години Клуб на учителите – пенсионери

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На учителя – отново с любов С бо­гат кон­церт в ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик бе от­п­ра­з­ну­ва­на 15-го­ди­ш­ни­на­та от ос­но­ва­ва­не­то Клу­ба на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри. Офи­ци­ал­но­то тър­же­с­т­во, на ко­е­то при­съ­с­т­ва­ха мно­го гра­ж­да­ни и уче­ни­ци, бе от­к­ри­то в 16.00 ч. с въл­ну­ва­що сло­во от Иван­ка Ата­на­со­ва, член на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Клу­ба. По­е­ти­ч­но тя ха­ра­к­те­ри­зи­ра учи­те­ли­те ка­то „апо­с­то­ли на […]Наградени деца на Общинската изложба – конкурс “Здравей, Коледа” 2010 г.

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди: Кар­ти­на­та на Ра­до­с­ти­на Стан­ко­ва от ОУ „Г.С.Ра­ко­в­с­ки” с. Се­но­кос, 4 кл. ще ста­не сю­жет на ко­ле­д­на­та кар­ти­ч­ка, с ко­я­то кме­тът Н.Ан­ге­лов ще по­з­д­ра­ви вси­ч­ки се­мей­с­т­ва в Об­щи­на­та. Кар­ти­на­та на Ди­ля­на Кра­си­ми­ро­ва от 4 б кл. ОУ „Ан­тим І” Бал­чик ста­на сю­жет на пла­ка­та на ОДК за Об­щин­с­ка­та из­ло­ж­ба – кон­курс „Здра­вей, Кле­да” 2010 […]