Архив за January 2011

Хорът за църковно пеене от с. Оброчище изнесе великолепен коледен концерт в Балчик.

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА


Първото бебе за 2011 г.

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

Момченце е първото дете, родено за 2011 година в община Балчик, съобщи управителят на МБАЛ д-р Иво Войчев. Малкият Александър се е появил на бял свят на 2 януари в 13.38 часа, тежи 3370 гр. и е с дължина 52 см. Родителите на детето са Желязка и Иван Иванови. Последното бебе, родено в балчишката болница […]Сбогом, учителю! /На моя учител Ат. Василев/

Jan 6th, 2011 | От | Категория: Общински новини

Срещахме се често из града, винаги усмихнат, приветлив. Отдалече блестеше бялата коса. Стройно тяло на спортист. Теб те знаят всички във града. Не един е минал твойта класа. Бе учител, и приятел, и баща. И за всичко ти намери сили. Още чувам твоя глас в класа: -Строй се! Изравни се! Мирно! Бързахме да се представим […]Юбиляри от клуб №1

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК


Честито Рождество! За много години!

Jan 6th, 2011 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Коледо, Коледо! Бяла и тиха, Както душите на хора добри, С нежност обвита, с мечти и надежди – Всеки те чака, Коледо, спри! И донеси ми, Коледо бяла, Китка от здравец и малко пари, Че да живея, Коледо щедра, С твойте елени и мойте мечти. Пенка Димитрова С това стихотворение завърши прекрасният концерт на хор […]Направете място на пчеларите.

Jan 6th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Те го заслужават! На 10 де­кем­в­ри бал­чи­ш­ки­те най-ви­д­ни пче­ла­ри пра­з­ну­ва­ха ус­пе­ш­на­та пче­лар­с­ка 2010 го­ди­на. Ус­пе­ш­на, за­що­то вси­ч­ки са жи­ви и здра­ви и са ре­а­ли­зи­ра­ли 90 % от сво­я­та про­ду­к­ция, по­лу­че­на, бла­го­да­ре­ние на по­д­ви­ж­но­то пче­лар­с­т­во, да­ло им по-го­ле­ми до­би­ви. Се­га 95 % от пчел­ни­те ко­ше­ри са за­зе­ме­ни. То­ва е га­ран­ция, че ме­дът през сле­д­ва­ща­та го­ди­на ще […]Коледният концерт на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” Балчик

Jan 6th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 18 де­кем­в­ри 2010 г. в за­ла­та на НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик се про­ве­де дву­ча­сов Ко­ле­ден кон­церт на ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” в гр. Бал­чик. За­ла­та бе­ше пре­пъл­не­на. Из­пъл­не­ни­я­та на де­ца­та – въл­ну­ва­щи и ар­ти­с­ти­ч­ни взри­ви­ха с по­зи­ти­в­но на­с­т­ро­е­ние пра­з­ни­ч­на­та ат­мо­с­фе­ра. Еки­път, кой­то се гри­же­ше за то­ва, до­б­ре си свър­ши ра­бо­та­та. Про­г­ра­ма­та бе­ше раз­но­о­б­ра­з­на – ске­чо­ве, […]