Архив за December 2010

Общинска преброителна комисия – Балчик

Dec 7th, 2010 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

ОБЯВЛЕНИЕ Стартира набирането на преброители и контрольори за преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. Заявления (по образец), придружени с автобиография (по образец, с актуална снимка) и копие от диплома за завършено образование ще се приемат в информационния център на Общинска администрация Балчик от 10 ноември до 10 декември 2010 г. Ми­ни­мал­ни изи­с­к­ва­ния […]Добричкият окръжен съд присъди обезщетение 100 000 лв. по иск срещу прокуратурата

Dec 7th, 2010 | От | Категория: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд осъ­ди Про­ку­ра­ту­ра­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия по За­ко­на за от­го­вор­но­ст­та на дър­жа­ва­та и об­щи­ни­те да за­п­ла­ти на 58-го­ди­ш­ния Сла­ви Д. Сла­вов су­ма­та от 100 000 лв., пре­д­с­та­в­ля­ва­ща обе­з­ще­те­ние за не­и­му­ще­с­т­ве­ни вре­ди в ре­зул­тат на про­дъл­жи­ло за пе­ри­о­да 01.02.2000 г. – 28.06.2007 г. не­за­кон­но об­ви­не­ние в из­вър­ш­ва­не на пре­с­тъ­п­ле­ния из­ма­ма и уни­що­жа­ва­не на чу­ж­ди до­ку­мен­ти. […]Обучение на съдебни служители за обслужване на гражданите

Dec 7th, 2010 | От | Категория: Общински новини

Обу­че­ние на те­ма „Съ­де­б­но-ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но об­с­лу­ж­ва­не на гра­ж­да­ни” се про­ве­ж­да днес и ут­ре в Обу­чи­тел­на­та за­ла на До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд. В не­го уча­с­т­ват 24 слу­жи­те­ли на ок­ръ­ж­ни, ра­йон­ни, во­ен­ни и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни съ­ди­ли­ща от Вар­на, До­б­рич, Шу­мен, Си­ли­с­т­ра, Ве­ли­ки Пре­с­лав, Раз­г­рад, Ду­ло­во, Ка­вар­на и Бал­чик. То е фи­нан­си­ра­но от На­ци­о­нал­ния ин­с­ти­тут на пра­во­съ­ди­е­то. Ле­к­тор на се­ми­на­ра е […]18-годишен получи 6 месеца условно наказание за прокарване в обръщение на неистинска банкнота

Dec 7th, 2010 | От | Категория: Общински новини

Ус­ло­в­но на­ка­за­ние от 6 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок на­ло­жи До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд на 18-го­ди­ш­ния Изет Исе­ин. Той бе при­з­нат за ви­но­вен, че на 27.04.2010 г. в гр. Бал­чик при ус­ло­ви­я­та на по­с­ре­д­с­т­ве­но из­вър­ши­тел­с­т­во чрез на­ка­за­тел­но не­от­го­во­рен ма­ло­ле­тен е про­ка­рал в об­ръ­ще­ние бан­к­но­та от 10 лв., ко­я­то е по­д­п­ра­ве­на след ка­то […]Добричкият окръжен съд даде възможност на бизнесмен да възстанови неправомерно получен данък добавена стойност

Dec 7th, 2010 | От | Категория: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд до­пу­с­на на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 58-го­ди­ш­ния Бал­чо Ат. Бал­чев да се гле­да ка­то съ­к­ра­те­но съ­де­б­но сле­д­с­т­вие и от­ло­жи де­ло­то, за да му да­де въз­мо­ж­ност да въз­с­та­но­ви на на­не­се­на­та от не­го на дър­жа­ва­та ще­та в раз­мер на 65 080,49 лв. Бал­чо Бал­чев е по­д­съ­дим по об­ви­не­ние на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, за то­ва че през […]Дерзайте, господа съветници! На борба да спасим футбола!

Dec 7th, 2010 | От | Категория: СПОРТ

Ще има, ня­ма да има… Ще има ли фу­т­бо­лен от­бор „Чер­но­мо­рец” Бал­чик? Ка­к­во ча­ка­те още, за­к­рий­те го! Са­мо той ос­та­на, за­що да не за­к­ри­е­те и не­го. Прав бе­ше бай Цо­ньо пар­ти­за­ни­на, ка­то ка­за на ед­но съ­б­ра­ние: „Ня­ма ли све­с­т­ни бал­чи­к­лии да за­с­та­нат на­че­ло на ръ­ко­во­д­ни­те ме­с­та, ами все кал­па­за­ни са на­че­ло, та уни­що­жи­ха вси­ч­ко в […]Пробуждане

Dec 7th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

Та­ка е оза­г­ла­ве­но изя­в­ле­ни­е­то на уп­ра­ви­те­ля на Ин­с­ти­ту­та за мар­ке­тинг и со­ци­ал­ни из­с­ле­д­ва­ния „МВМД” Ми­ра Янова в се­д­ми­ч­ния ве­с­т­ник „Се­дем” от 3.ІХ.2010 г.”Уп­ра­в­ле­ни­е­то на Иван Ко­с­тов – ка­з­ва тя – има шанс да се ока­же не­до­с­ти­жим ета­лон спря­мо сле­д­ва­щи­те. Той има­ше ку­раж и во­ля да про­ве­де те­ж­ки ре­фор­ми. Спом­ня­ме си, че уп­ра­в­ле­ни­е­то на Иван Ко­с­тов […]