Архив за December 2010

“Веселие” покори и Златна Прага

Dec 8th, 2010 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ста­ва въ­п­рос за Ра­бо­т­ни­че­с­кия тан­цов съ­с­тав „Ве­се­лие” при ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик, кой­то в на­ча­ло­то на м.но­ем­в­ри се пре­д­с­та­ви на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал в сто­ли­ца­та на Че­хия. Уча­с­т­ва­ли са 50 тан­цо­ви съ­с­та­ва с над хи­ля­да из­пъл­ни­те­ли от Бъл­га­рия, Ита­лия, Чер­на го­ра, Бо­с­на, Сър­бия, Гър­ция, Сло­ве­ния, Ук­рай­на, Ру­мъ­ния. Съ­би­ти­е­то се про­ве­ж­да в кон­фе­рен­т­на­та за­ла на Топ хо­тел […]21 ноември – Ден на християнското семейство и християнската младеж

Dec 8th, 2010 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

То­зи ден от­бе­ля­за­х­ме, ка­к­то по­до­ба­ва. В 10.00 ч. по­се­ти­х­ме цър­ко­в­ния храм „Св.Ге­ор­ги”. За­па­ли­х­ме све­щи­ч­ки за здра­ве, дъл­го­ле­тие, бла­го­ден­с­т­вие и бла­го­по­лу­чие в се­мей­с­т­ва­та. Из­с­лу­ша­х­ме про­по­ве­д­та на свещ. Стра­тия Але­к­сан­д­ров, а в Пен­си­о­нер­с­кия клуб се съ­б­ра­х­ме, за да се по­з­д­ра­вим и по­чер­пим. С нас спо­де­ли­ха пра­з­ни­ка и ед­на част от хо­ри­с­ти­те към Об­щин­с­кия пен­си­о­нер­с­ки хор. По тра­ди­ция […]Еднодневна!

Dec 8th, 2010 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 13 но­ем­в­ри с вой­ни от за­па­са, ре­зер­ва, съ­п­ру­ги на по­чи­на­ли ко­ле­ги и гра­ж­да­ни на Бал­чик про­ве­до­х­ме че­т­вър­та­та за го­ди­на­та ек­с­кур­зия, то­зи път до Не­се­бър. Ми­на­вай­ки през с.Дю­ли­но, по­се­ти­х­ме гро­ба на полк.Рай­ков, на­чал­ник на би­в­ша­та во­ен­на ав­то­мо­бил­на шко­ла. По­к­ло­ни­х­ме се пред тлен­ни­те ос­тан­ки на ко­ман­ди­ра и ко­ле­га­та, кой­то на­п­ра­ви мно­го за гра­да и гра­ж­да­ни­те ни. […]ОБЯВЯВА

Dec 8th, 2010 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем обособени части от имоти На ос­но­ва­ние  чл. 77, ал. 1 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС- гр. Бал­чик, при­е­та с ре­ше­ние №238/27.02.2009г., Ре­ше­ние 660 от Про­то­кол 53/ 30.09.2010г. на ОбС Бал­чик и За­по­вед № 972/16.11.2010г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик. ОБЯВЯВА процедура […]Модно ревю в ЦДГ “Здравец”

Dec 8th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

Те­ма­та за еко­ло­ги­я­та и как хо­ра­та тря­б­ва да опа­з­ват окол­на­та сре­да не е от вче­ра. Усе­ща­ме и ви­ж­да­ме по­с­ле­д­с­т­ви­я­та от не­й­но­то за­мър­ся­ва­не за на­ша­та пла­не­та. Съ­з­да­ват се сдру­же­ния, дви­же­ния, ор­га­ни­за­ции, ко­и­то ра­бо­тят се­ри­о­з­но по те­зи про­б­ле­ми, а и ме­ди­и­те се стре­мят да при­в­ле­кат вни­ма­ни­е­то на ши­ро­ка­та об­ще­с­т­ве­ност. Във фор­ми­ра­не­то на еко­ло­ги­ч­на кул­ту­ра и въз­пи­та­ние със […]Тато, Дедо, Бате и българо – руската дружба

Dec 8th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

Уп­ра­в­ля­вал ни е Та­то, уп­ра­в­ля­вал ни е Де­до, а се­га ни уп­ра­в­ля­ва Ба­те. Ба­те е ста­жу­вал и при Та­то, и при Де­до. Та­то, след ка­то 30 го­ди­ни ни ка­ра­ше да стро­им со­ци­а­ли­зъм, на­к­рая за­я­ви, че со­ци­а­ли­з­мът бил не­до­ра­зу­ме­ние. Ка­то чу­ха то­ва, вси­ч­ки ви­д­ни со­ци­а­ли­с­ти ста­на­ха ка­пи­та­ли­с­ти и се за­о­п­ла­к­ва­ха, че бъл­га­ри­те мра­зят бо­га­ти­те хо­ра. Ами, […]Чашата

Dec 8th, 2010 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

„Здравей, Чаша! Ний пак сме сами.” Пеньо Пенев Твоята изящна фигура, толкова съразмерна, с крехко стълбче, прилича на нежната фигура на жената, която трябваше да стои на масата срещу мен, но столът и е празен. Съвършеният кръг на отвора ти говори за безкрайност, до която ти ми позволяваш да се докосна. Ти си връзката между […]