Архив за December 2010

“Черноморец” Балчик 0 : 1 “Добруджа” Добрич

Dec 29th, 2010 | От | Категория: СПОРТ

Добруджанското дерби завърши със загуба за отбора на “Черноморец” Балчик След до­б­ро­то пре­д­с­та­вя­не на от­бо­ра на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик, сре­щу шам­пи­о­на  Бъл­га­рия, от­бо­ра на „ Ли­текс” Ло­веч, в ше­с­т­на­де­се­ти­на фи­на­ла за ку­па­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия, при­вър­же­ни­ци­те на фу­т­бо­ла в Бал­чик оча­к­ва­ха с го­лям ин­те­рес до­б­ру­джан­с­ко­то дер­би. Още от са­мо­то на­ча­ло на ма­ча си про­ли­ча, че […]Името на Йовков е свещено

Dec 29th, 2010 | От | Категория: ВАЖНА

130 г. от рождението на Й. Йовков Ма­рин Ге­ор­ги­ев е сред най-из­ве­с­т­ни­те по­е­ти, пи­са­те­ли, ли­те­ра­тур­ни кри­ти­ци и из­да­те­ли в Бъл­га­рия. През ми­на­ла­та се­д­ми­ца той бе спе­ци­ал­но по­ка­нен да го­с­ту­ва на ре­да­к­ци­я­та ни, за­що­то ние осо­бе­но це­ним тру­да му ка­то гла­вен ре­да­к­тор на из­да­ва­ния от не­го ве­с­т­ник „Ли­те­ра­ту­рен фо­рум”. Ос­вен то­ва той раз­ме­с­ти мно­го от за­с­то­я­ли­те […]Преди Никулден

Dec 29th, 2010 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Край при­с­та­ни­ще­то в моя град е Ри­бар­с­ки­ят пло­щад, уха­ещ на мор­с­ки озон. Тук са пре­к­ра­с­ни­те и един­с­т­ве­но не­по­в­то­ри­ми дни в жи­во­та ми. Из­пъл­ва­ше ме с ве­се­ло пре­д­чу­в­с­т­вие за не­що не­о­ча­к­ва­но кра­си­во, за не­що ху­ба­во. Край мен се раз­хо­ж­да­ха лю­би­ми­те за вси­ч­ки ни гра­ци­о­з­ни и ефир­ни бал­чи­ш­ки мо­ми­че­та. А вя­тъ­рът, вол­но уж не­б­ре­жен, иг­ра­е­ше с ро­к­ли­те […]И щурците се оказаха най – обикновени скакалци

Dec 29th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

Не, ня­ма да пи­ша за Ки­рил Ма­ри­ч­ков и ком­па­ния. И те се ока­за­ха най-оби­к­но­ве­ни по­ми­я­ри, го­то­ви да бли­жат вся­ка ръ­ка, по­д­х­вър­ли­ла им ко­кал. За­ра­ди един ор­ден  „Ста­ра пла­ни­на”, кой­то пре­зи­ден­тът – съ­т­ру­д­ник на ко­му­ни­с­ти­че­с­ки­те тай­ни слу­ж­би с псе­в­до­ним Го­це раз­да­ва на ки­ло­г­ра­ми, те, ко­и­то пе­е­ха „Аз не съм ко­му­нист и ни­ко­га ня­ма да бъ­да…”, до­ка­за­ха, […]Първа копка

Dec 29th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

Миналата седмица, в четвъртък, бе на­п­ра­ве­на сим­во­ли­ч­на­та пър­ва ко­п­ка за из­пъл­не­ни­е­то на про­е­к­та за ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще „Сбор­но мя­с­то” в Бал­чик. В рам­ки­те на 105 дни се пре­д­ви­ж­да да бъ­дат из­г­ра­де­ни две вер­ти­кал­ни ша­х­ти, към ко­и­то ще се от­ве­ж­дат по­д­по­ч­ве­ни­те во­ди от вил­на­та зо­на. Та­ка ще бъ­дат ук­ре­пе­ни око­ло 300 хи­ля­ди ква­д­ра­т­ни ме­т­ра площ и […]15 години Клуб на учителя в Балчик

Dec 28th, 2010 | От | Категория: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Скъпи колеги! Ако ме бя­х­те по­пи­та­ли, ко­га ос­но­ва­х­те своя клуб, на­вяр­но щях да ка­жа – не­от­да­в­на. Но вре­ме­то ле­ти. Из­ми­на­ли са 15 го­ди­ни от съ­з­да­ва­не­то му. За ис­то­ри­я­та те са ни­що, но за един чо­ве­ш­ки жи­вот, осо­бе­но след пен­си­о­ни­ра­не,  са мно­го дъл­го вре­ме. За то­ва днес пра­з­ну­ва­ме та­зи го­ди­ш­ни­на. Ко­га­то се пен­си­о­ни­ра­х­ме, все­ки се при­б­ра […]ПОБЕДА ЗА ГОСТИТЕ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА

Dec 8th, 2010 | От | Категория: СПОРТ

“Черноморец” – Балчик 1 : 2 “Литекс” – Ловеч На 20.11.2010 год. /съ­бо­та/ на ста­ди­о­на в КК „ Ал­бе­на” от 13.30 ча­са се про­ве­де дъл­го­о­ча­к­ва­на­та фу­т­бол­на сре­ща от ше­с­т­на­де­се­ти­на фи­на­ли­те за Ку­па­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия ме­ж­ду от­бо­ра шам­пи­он на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия за се­зон 2009/2010 год., от­бо­ра на „ Ли­текс” – Ло­веч и от­бо­ра на „ […]