Архив за November 2010

Декларация от Сдружение на кметове и кметски наместници от Община Балчик до председателя на общинския съвет Балчик, управителя на област Добрич, медиите

Nov 9th, 2010 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 20.10.2010г. Сдру­же­ни­е­то на кме­то­ве­те и кме­т­с­ки­те на­ме­с­т­ни­ци от Об­щи­на Бал­чик се съ­б­ра, за да об­съ­ди ре­ше­ние на Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик №670/30.09.2010г. С то­зи вот ме­с­т­ни­ят пар­ла­мент от­ка­за ре­ал­но в ха­з­на­та да вля­зат пла­ни­ра­ни­те бли­зо 1,200 млн. ле­ва. Те­зи па­ри по­с­та­вят под въ­п­рос из­пъл­не­ни­е­то на бю­дже­та в об­щи­на­та в ус­ло­ви­я­та на фи­нан­со­ва кри­за. […]Протокол № 54 от заседание на Общински съвет, проведено на 14.10.2010 година

Nov 9th, 2010 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

1. Пре­д­ло­же­ние за из­да­ва­не на За­пис на за­по­вед от об­щи­на Бал­чик, в по­л­за на МРРБ, обе­з­пе­ча­ва­ща аван­со­во пла­ща­не по До­го­вор за Про­ект “Бал­чик – ук­ре­п­ва­не на свла­чи­ще “Сбор­но мя­с­то”, по­до­бект: “Вер­ти­кал­на ша­х­та 5” и по­до­бект: “Вер­ти­кал­на ша­х­та 6”. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та РЕШЕНИЕ 672: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 10 […]Песен, посипана като сняг и зрял плод

Nov 9th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

На връх Ди­ми­т­ро­в­ден сме­се­ни­ят хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик из­не­се пре­д­фе­с­ти­ва­лен кон­церт в хра­ма „Св. Св. Кон­с­тан­тин и Еле­на”. Пре­д­с­тои в на­ча­ло­то на но­ем­в­ри хо­рът да се пре­д­с­та­ви в пре­с­ти­ж­ния ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров кон­курс  – ПРА­ГА КАН­ТАТ 2010. В про­г­ра­ма­та на кон­цер­та бя­ха вклю­че­ни 9 пе­с­ни. По­с­ле­д­ни­те две са по­да­рък от ком­по­зи­то­ра Сте­фан Дра­го­с­ти­нов. То­ва са пе­с­ни­те […]Фестивална есен 2010 г.

Nov 9th, 2010 | От | Категория: В РЕГИОНА

Есен е. Ти­ха, кро­т­ка, пъ­с­т­ро­ц­ве­т­на, мъ­д­ра и бо­га­та. Съ­що ка­то чо­ве­ш­кия жи­вот. Есен­ни­ят ли­с­то­пад по­ра­ж­да мно­го въл­не­ния, ми­с­ли, чу­в­с­т­ва, спо­ме­ни, ка­ра ни да пре­о­с­ми­с­ля­ме из­вър­вя­ния път, за­ре­ж­да ни по­зи­ти­в­но, за да се стре­мим още по-до­с­той­но да из­жи­ве­ем жи­во­та си. Хо­ра­та от зла­т­на­та въз­раст да­ват вси­ч­ко от се­бе си, за да въз­пи­тат в де­ца и вну­ци […]Рибната борса се разруши

Nov 9th, 2010 | От | Категория: ВАЖНА

С тре­во­га ми­на­ла­та се­д­ми­ца на­б­лю­да­ва­х­ме как един от зна­ко­ви­те па­ме­т­ни­ци на гра­ж­дан­с­ка­та ар­хи­те­к­ту­ра в гра­да – за­бе­ле­жи­тел­но­то ка­мен­но зда­ние, из­ве­с­т­но ка­то „Ри­б­на­та бор­са”, ед­но от най-ма­ща­б­ни­те и от по­с­ле­д­ни­те ос­та­на­ли от то­зи тип сгра­ди в Бал­чик, оп­ре­де­ля­ли об­ли­ка му на ва­ж­но сре­ди­ще през Въз­ро­ж­ден­с­ка­та епо­ха, се раз­ру­ши от не­го­вия со­б­с­т­ве­ник.Те­зи фа­к­ти имат зна­че­ние на за­кон: […]Регата “Бриз Есен”

Nov 1st, 2010 | От | Категория: СПОРТ

Ху­бав из­то­чен вя­тър със ско­рост 6-7 м/сек по­з­во­ли на ор­га­ни­за­то­ри и уча­с­т­ни­ци във ве­т­ро­хо­д­на­та ре­га­та „Бриз Есен” във Вар­на да при­к­лю­чат по­до­ба­ва­що съ­с­те­за­ни­е­то, от­бе­ля­з­ва­що края на се­зо­на. В по­ч­ти вси­ч­ки кла­со­ве по­бе­ди­те­ли­те бя­ха по­ве­че от убе­ди­тел­ни с пре­об­ла­да­ва­щи пър­ви ме­с­та в че­ти­ри­те про­ве­де­ни гон­ки. Един­с­т­ве­но в клас „Ка­дет” пър­ви­те два­ма в край­но­то кла­си­ра­не си раз­ме­ни­ха […]Нова краеведска книга

Nov 1st, 2010 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Пре­д­с­та­вя­ме ви ав­то­би­о­г­ра­фи­ч­на­та кни­га на Иван Ра­дев „По сле­ди­те на ми­на­ло­то”, ко­я­то е кра­е­ве­д­с­ка кни­га.В нея той пра­ви ре­т­ро­с­пе­к­ция на жи­во­та си „Иван Ра­дев не скри­ва сел­с­кия си про­из­ход. Ро­ден и из­ра­съл в сел­с­ко се­мей­с­т­во. Твър­де ра­но се на­со­ч­ва към тру­да. Опи­с­ва ни ро­д­но­то си се­вер­но­до­б­ру­джан­с­ко се­ло Фри­ка­цей и раз­дя­ла­та си с не­го, съ­г­ла­с­но кла­у­зи­те […]