Архив за November 2010

ОБРЪЩЕНИЕ kъм жителите на град Балчик и община Балчик

Nov 23rd, 2010 | От | Категория: ПОЛИТИКА

Ува­жа­е­ми съ­г­ра­ж­да­ни, С то­ва об­ръ­ще­ние из­ра­зя­ва­ме дъл­бо­ко­то си ра­зо­ча­ро­ва­ние и от­в­ра­ще­ние от по­ре­д­на­та га­в­ра с гра­ж­да­ни­те на об­щи­на Бал­чик, ка­к­то и от по­ре­д­на­та про­я­ва на бе­зо­ч­ли­вост от стра­на на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци от ГЕРБ, съ­в­ре­мен­ни­те „спа­си­те­ли” на Бъл­га­рия,  от „Ра­де­те­ли­те за пра­ва и сво­бо­ди”, от „де­мо­к­ра­ти­ч­ни­те си­ли” и от „зе­ле­ни­те па­т­ри­о­ти”. Дър­жа­ва­та – в ли­це­то на […]Нови кабинети в ж.к.”Балик”

Nov 23rd, 2010 | От | Категория: ВАЖНА

Детски кабинет, Кабинет “Обща медицина” и манипулационна На 28 ок­том­в­ри 2010 г. в 10.00 ч. в ж.к. „Ба­лик”, ул.”Бо­рис Янев” № 17 офи­ци­ал­но в при­съ­с­т­ви­е­то на ме­ди­цин­с­ки слу­жи­те­ли от Бър­за по­мощ и при­я­те­ли, бе от­к­рит Де­т­с­ки ка­би­нет, ог­ла­вен от д-р Ма­рия Ра­ду­ше­ва. Ли­ч­но отец Ге­ор­ги Пе­т­ков ос­ве­ти ка­би­не­та и бо­га­та­та тра­пе­за, ко­я­то по спе­ци­а­лен ри­ту­ал […]Печалбата или здравето

Nov 9th, 2010 | От | Категория: ПОЛИТИКА

От ме­сец юли 2010 г. вле­зе в си­ла за­кон, ма­ка­ри оса­ка­тен от ГЕРБ в пар­ла­мен­та, за­б­ра­ня­ващ пу­ше­не­то на ци­га­ри в за­к­ри­ти по­ме­ще­ния – бол­ни­ци, учи­ли­ща, уч­ре­ж­де­ния, ре­с­то­ран­ти и ка­фе­не­та. Иден­ти­ч­ни за­ко­ни гла­су­ва­ха не са­мо във вси­ч­ки ев­ро­пей­с­ки стра­ни, но и те­зи из­вън ЕС ка­то Тур­ция, Ма­ке­до­ния, Ру­сия, Ки­тай, Ка­на­да, САЩ, стра­ни от Юж­на Аме­ри­ка. Най-стро­ги­ят […]Ивайло Станчев и Севдалин Стайков правят фурор в Германия

Nov 9th, 2010 | От | Категория: СПОРТ

Фу­т­бо­ли­с­ти­те на „Чер­но мо­ре” Ивай­ло Стан­чев и Се­в­да­лин Стай­ков на­п­ра­ви­ха фу­рор с иг­ра­та си при де­бю­та за но­вия си не­м­с­ки клуб „Акен”. В пър­ва­та кон­т­ро­ла от­бо­рът от ре­ги­о­нал­на­та ли­га бие с 3:1, ка­то Стан­чев вкар­ва два го­ла, а Се­в­да­лин – един. Във вто­ра­та пе­че­ли с 5:1 след хет­т­рик на Стан­чев. Ме­с­т­на­та пре­са е във въз­торг […]Горещи точки от последната сесия на ОбС

Nov 9th, 2010 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На 26 ок­том­в­ри се про­ве­де ре­до­в­на се­сия на ОбС. Има­ше пре­д­ви­де­ни 6 то­ч­ки, ка­то към тях бя­ха до­ба­ве­ни още 4. Най-ва­ж­но бе об­съ­ж­да­не­то на от­че­та на бю­дже­та за 9-ме­се­чи­е­то. Бю­дже­тът на об­щи­на­та е 24 млн., от ко­и­то 6 дър­жа­в­ни и 18 от со­б­с­т­ве­ни при­хо­ди. От тях са съ­б­ра­ни са­мо 14 млн. Съ­ве­т­ни­ци­те Же­чев и Мар­ти­нов […]Преди 98 години

Nov 9th, 2010 | От | Категория: ДРУГИ

През 1912 г. в Бал­кан­с­ка­та вой­на на 7 но­ем­в­ри в ща­ба на фло­та по­лу­ча­ват све­де­ние, че от Кю­с­тен­джа за Ца­ри­г­рад са тръ­г­на­ли два ко­ра­ба, ох­ра­ня­ва­ни от во­ен­ни бой­ни тур­с­ки ко­ра­би. Ве­д­на­га е из­да­де­на за­по­вед бъл­гар­с­ки­те тор­пе­до­но­с­ци да из­ля­зат и ата­ку­ват вра­жи­те ко­ра­би. В 22.30 ч. от­ря­дът в съ­с­тав: фла­г­ма­нът “Ле­тя­щи” и бой­ни­те ко­ра­би “Стро­ги”, “Дръ­з­ки” […]Клуб “Здравец” на състезание в Г.Оряховица

Nov 9th, 2010 | От | Категория: СПОРТ

На 8 ок­том­в­ри 2010 г. го­ля­ма­та спор­т­на за­ла „Ни­ко­ла Пе­т­ров” в гр.Г.Оря­хо­ви­ца съ­б­ра по­ве­че от 800 ве­те­ра­ни – спор­ти­с­ти. Про­ве­де се по­ре­д­ни­ят пре­г­лед на гим­на­с­ти­че­с­ки­те гру­пи от Асо­ци­а­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки”, при­ем­ник на Фе­де­ра­ция за ве­те­ра­ни – спор­ти­с­ти. Уча­с­т­ва­щи­те 24 спор­т­ни гру­пи от ця­ла­та стра­на – Со­фия, Пле­вен, Ру­се, Раз­г­рад, Вра­ца, Ка­зан­лък, Сан­дан­с­ки, Вар­на, Бал­чик […]