Архив за October 2010

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост – с. Соколово

Oct 8th, 2010 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № 500 и 501 от 29.01.2010 г.; № 627 и 628/17.08.2010 г.  на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 790.14.09. 2010 г. на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на […]Кр. Обретенова: Не искаме фалшиви шесторки, а грижи за децата ни

Oct 8th, 2010 | От | Категория: ВАЖНА

Де­пу­та­ти ка­то Лъ­че­зар Ива­нов тря­б­ва­ше да бъ­дат из­х­вър­ле­ни от пар­ла­мен­та. За­ра­ди тях и за­ра­ди ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та бо­ле­ду­ва­щи­те ни де­ца го­ди­ни на­ред са ос­та­ве­ни без ка­к­ва­то и да е гри­жа от дър­жа­ва­та и стра­те­гия за ин­те­г­ри­ра­не.”, ка­з­ва Кра­си­ми­ра Об­ре­те­но­ва в ин­тер­вю за Frognews.bg. Тя е май­ка на де­те, бол­но от це­ле­б­рал­на па­ра­ли­за, из­п­ра­ти­ла пре­ди дни до ре­ди­ца […]